ОО Бар: Ракочевић: Каубојска политика ДПС-а и СДП-а

 Бар­ска опо­зи­ци­ја оцје­њу­је да ду­го­го­ди­шња бес­прав­на град­ња и од­су­ство план­ске по­ли­ти­ке уре­ђе­ња про­сто­ра од стра­не ло­кал­не са­мо­у­пра­ве има те­шке по­сле­ди­це на ква­ли­тет жи­во­та гра­ђа­на, ка­ко у цен­тру гра­да та­ко и на се­о­ском и у при­град­ском под­руч­ју.

Одборник ДФ-а Са­во Ву­јо­ше­вић сма­тра да по­пла­ве ни­је­су ни­ка­кво из­не­на­ђе­ње за гра­ђа­не Ба­ра.
- На­жа­лост, ова­кве ру­жне сли­ке по­пла­вље­них ули­ца, бу­ле­ва­ра и тро­то­а­ра по­на­вља­ју се из го­ди­не у го­ди­ну. За­што је то та­ко? Због че­га је град Бар пот­пу­но у не­ким дје­ло­ви­ма бло­ки­ран услед па­да­ви­на, од­но­сно ма­ло ја­че ки­ше? Због че­га се над­ле­жни бар ма­ло не по­тру­де ка­ко се ово не би по­на­вља­ло? Сва­ка­ко да ки­ша и мо­ра и тре­ба да па­да, то је је­дан нор­ма­лан при­род­ни ци­клус, а за­ми­сли­те са­мо ка­ко би би­ло да ове па­да­ви­не тра­ју по не­ко­ли­ко да­на, или не дај бо­же де­сет и ви­ше да­на. На­жа­лост, нео­д­го­вор­на ло­кал­на власт је до­ве­ла до то­га да при­ли­ком сва­ке ки­ше град бу­де бло­ки­ран. Зар ло­кал­на власт ни­је нео­д­го­вор­на ако се кон­стант­но по­на­вља да се због па­да­ви­на на бу­ле­ва­ру код кру­жног то­ка пре­ма Же­ље­знич­кој ста­ни­ци не мо­же про­ћи јер дио истог по­пла­ви то­ли­ко да ауто­мо­би­ли не мо­гу са­о­бра­ћа­ти? Ако због ве­ли­ких па­да­ви­на на­до­ђе ве­ли­ка во­да у ко­ри­то ри­је­ке Ре­не, а ис­пу­сна од­вод­на ци­јев ко­ја ат­мос­фер­ску во­ду од­во­ди са бу­ле­ва­ра у ко­ри­то ри­је­ке је бло­ки­ра­на и во­да се вра­ћа на бу­ле­вар, од­но­сно иста се ту аку­му­ли­ра? Та­ко­ђе, на рас­кр­сни­ци гдје се укр­шта бу­ле­вар 24. но­вем­бар са Ули­цом Вла­ди­ми­ра Ро­ло­ви­ћа ство­ри се аку­му­ла­ци­ја во­де и ауто­мо­би­ли оста­ју бло­ки­ра­ни услед ква­ро­ва због ве­ли­ког во­до­ста­ја. Ово је нео­д­го­вор­ност над­ле­жних због не­струч­не из­град­ње ули­ца, или због за­че­пље­ња од­во­да ко­је би тре­ба­ло по­вре­ме­но чи­сти­ти. Та­ко­ђе се исто то де­ша­ва на но­вој са­о­бра­ћај­ни­ци ис­пред кру­жног то­ка код не­ка­да­шње ка­фа­не „Ми­мо­за” на Жу­ко­тр­ли­ци. На­жа­лост, ства­ра се ха­ос ко­ји се нај­бо­ље ви­ди при­ли­ком па­да­ви­на, а све због не­ле­гал­не град­ње и узур­пи­ра­ња зе­мљи­шта и про­сто­ра од стра­не не­са­вје­сних по­је­ди­на­ца, ко­ји уз пре­ћут­ну са­гла­сност ло­кал­не вла­да­ју­ће гар­ни­ту­ре гра­де сво­је објек­те без гра­ђе­вин­ских до­зво­ла, за­тр­па­ва­ју­ћи од­вод­не ка­на­ле ра­зним ма­те­ри­ја­ли­ма, па за­тим на истим ра­де сво­је огра­де, или чак у не­ким слу­ча­је­ви­ма и но­се­ће сту­бо­ве за гра­ђе­вин­ске објек­те - ка­же Ву­јо­ше­вић, на­гла­ша­ва­ју­ћи да је то на­ро­чи­то из­ра­же­но на под­руч­ју на­се­ља Бје­ли­ши, Шу­шањ и Су­то­мо­ре.
Ву­јо­ше­вић на­гла­ша­ва да се на­ве­де­не по­ја­ве по­на­вља­ју сва­ки пут при­ли­ком обил­ни­јих па­да­ви­на, и на тај на­чин се ства­ра мо­гућ­ност да се на­не­се ве­ли­ка ште­та гра­ђа­ни­ма, пу­те­ви­ма и ин­фра­струк­ту­ри.
- Све ово, на­жа­лост, пру­жа до­каз о то­ме да ло­кал­на упра­ва не ра­ди ни­шта ка­ко би бар не­ке од ових про­бле­ма ри­је­ши­ла, и ка­ко се бар не­ке од ових по­ја­ва не би по­на­вља­ле – ис­ти­че Ву­јо­ше­вић.
 
 
Ка­у­бој­ска по­ли­ти­ка ДПС-а и СДП-а
 
Од­бор­ник ДФ-а Алек­сан­дар Ра­ко­че­вић ка­же да се тач­но зна ко је од­го­во­ран за ка­та­стро­фал­но ста­ње у нај­ве­ћем ди­је­лу бар­ске оп­шти­не на­кон по­след­њих обил­них ки­ша.
- Та­квих да­на се, на­жа­лост, нај­бо­ље ви­ди ко­ли­ко су вје­ро­до­стој­не тврд­ње про­шле и ак­ту­ел­не вла­сти о де­се­ти­на­ма ми­ли­о­на еура уло­же­них у си­сте­ме за од­вод ат­мос­фер­ских во­да. До­вољ­но је би­ло по­ку­ша­ти про­ћи кроз на­се­ља Шу­шањ и Или­но, или се про­би­ти до Су­то­мо­ра и увје­ри­ти се у сте­пен алар­мант­но­сти си­ту­а­ци­је, по­себ­но у на­се­љи­ма Ми­ро­ши­ца 2, Су­ви По­ток и Ми­ри­ште, па до­ћи до за­кључ­ка да за та на­се­ља ни­су ура­ђе­не ни нај­о­снов­ни­је про­цје­не ри­зи­ка то­ком еле­мен­тар­них не­по­го­да, што ће за Ба­ра­не пред­ста­вља­ти сва­ка обил­ни­ја па­да­ви­на. Тре­ба под­сје­ти­ти и то да је нов­ца за са­на­ци­ју нај­ве­ћег ди­је­ла овог про­бле­ма би­ло, али је улу­до тро­шен на пред­из­бор­ну бе­то­ни­за­ци­ју и ра­свје­ту ди­вљих на­се­ља у ко­ји­ма су ДПС и СДП има­ли дил са мје­шта­ни­ма ко­ји су жу­ри­ли да се ску­ће у но­вој сре­ди­ни, што смо у ви­ше на­вра­та до­ка­зи­ва­ли. Ова­ква ка­у­бој­ска по­ли­ти­ка обе­ћа­ва да ће сва­ком сле­де­ћом при­ли­ком ма­те­ри­јал­на ште­та за гра­ђа­не Ба­ра би­ти све ве­ћа и ве­ћа, да не по­ми­њем жр­тве ко­је су та­ко­ђе мо­гу­ће у та­квим при­ли­ка­ма - ка­же Ра­ко­че­вић.
 
(ДАН, 08. 03. 2015.)Датум: 19.03.2015
Close
Close