ОО Пљевља: Ровчанин: ДПС безочно обмануо грађане

 У по­след­њих де­сет го­ди­на Пље­вља­ци су од пред­став­ни­ка Де­мо­крат­ске пар­ти­је со­ци­ја­ли­ста до­би­ли број­на обе­ћа­ња, али ско­ро да ниједно од њих ни­је ре­ли­зо­ва­но. Сто­га се с пра­вом мо­же за­кљу­чи­ти да су обе­ћа­ња би­ла ве­ли­ка, а да је пре­ва­ра би­ла још ве­ћа. Под­сје­ћа­мо да је пре­ми­јер Ми­ло Ђу­ка­но­вић у пред­ре­фе­рен­дум­ској кам­па­њи Пље­вља­ци­ма дао број­на обе­ћа­ња од ко­јих се нај­бо­ље пам­те она о из­град­њи пру­ге Би­је­ло По­ље - Пље­вља, то­пли­фи­ка­ци­ја гра­да и ас­фал­ти­ра­ње пу­та до се­ла Бо­бо­во. 

Пред­сјед­ник пље­ваљ­ског ДПС-а Фи­лип Ву­ко­вић оти­шао је ко­рак да­ље, па је у тр­ци за мје­сто пред­сјед­ни­ка оп­шти­не 2006. го­ди­не обе­ћао из­град­њу аеро­дро­ма, ре­кон­струк­ци­ју До­ма кул­ту­ре, али и из­град­њу це­мен­та­ре у пље­ваљ­ском се­лу Оти­ло­ви­ћи. За ову по­след­њу ин­ве­сти­ци­ју Ву­ко­вић је за парт­не­ра имао Дар­ка Ша­ри­ћа, ко­ме се да­нас су­ди за тр­го­ви­ну ко­ка­и­ном. Исти­ни за во­љу, Фи­лип Ву­ко­вић је због не­ле­гал­них по­сло­ва при­ли­ком пла­ни­ра­ња це­мен­та­ре до­био кри­вич­ну при­ја­ву од ло­кал­не упра­ве, ко­ја се тре­нут­но на­ла­зи у не­кој од фи­о­ка Спе­ци­јал­ног ту­жи­ла­штва у Под­го­ри­ци. Шеф ДПС-а и пре­ми­јер Ми­ло Ђу­ка­но­вић у кам­па­њи за пар­ла­мен­тар­не из­бо­ре 2009. го­ди­не и то­ком кам­па­ње за ло­кал­не из­бо­ре по­твр­дио је Ву­ко­ви­ће­ва обе­ћа­ња и ка­зао да ће се аеро­дром у Пље­вљи­ма гра­ди­ти. 
Од­бор­ник Де­мо­крат­ског фрон­та Ни­ко­ла Ров­ча­нин сма­тра да је по­ста­ло ру­жно по­ми­ња­ти ДПС обе­ћа­ња, јер су у усло­ви­ма ка­да Пље­вља­ци гр­ца­ју у број­ним еко­ло­шким про­бле­ми­ма, не­за­по­сле­но­шћу, нај­ни­жим пен­зи­ја­ма, обе­ћа­ња вла­да­ју­ће пар­ти­је као подсмијех да­вље­ни­ку, ко­ји по­ку­ша­ва да се спа­си си­гур­не смр­ти.
- По­ред то­га што су нај­за­га­ђе­ни­ји град у Евро­пи, Пље­вља су са­свим си­гур­но ре­кор­дер и по бро­ју обе­ћа­них ин­ве­сти­ци­ја. Ни­ко до са­да ни­је та­ко без­оч­но и бру­тал­но об­ма­нуо гра­ђа­не Пље­ва­ља, као што је то учи­нио ДПС. Да су ко­јим чу­дом оства­ре­не ви­зи­је ре­жи­ма, Пље­вља би да­нас има­ла мо­дер­ну пру­гу пре­ма Би­је­лом По­љу, из­гра­ђе­ну фа­бри­ку це­мен­та, уни­вер­зи­тет, Дом кул­ту­ре, ас­фал­ти­ра­не пут­не прав­це, но­во­и­згра­ђе­не стам­бе­не објек­те... На жа­лост, ове при­че ни­су са­мо не­ре­ал­не, ове при­че су плод нај­бру­тал­ни­је пре­ва­ре гра­ђа­на Пље­ва­ља у тр­ци за гла­со­ве - ка­же Ров­ча­нин, и пи­та предствни­ке вла­да­ју­ће пар­ти­је шта се де­си­ло са ави­о­ни­ма ко­ји­ма су тре­ба­ли да сли­је­ћу ин­ве­сти­то­ри са пу­ним тор­ба­ма па­ра? 
- Да вла­да­ју­ћа гар­ни­ту­ра ка­да је по­ми­ња­ла ин­ве­сти­то­ре ни­је ми­сли­ла на Бр­ко­вића ко­ји је је­ди­но ин­ве­сти­рао или бо­ље ре­ћи до­ни­рао Би­роу ра­да не­ко­ли­ко сто­ти­на но­во-не­за­по­сле­них. Пи­там се, да ли још у про­гра­му ДПС-а сто­је ове ма­гла-ин­ве­сти­ци­је? Пут Пље­вља - Бо­бо­во је по­себ­на при­ча. Он је тре­бао да бу­де отво­рен још при­је дви­је го­ди­не, али опет са­мо на па­пи­ру ДПС из­бор­ног про­гра­ма - кон­ста­ту­је Ров­ча­нин, и ис­ти­че да ДПС има са­мо циљ да по­бије­ди на из­бо­ру ­и­ма, а шта ће се да­ље де­ша­ва­ти то ни­је ни­ко­га бри­га. 
Ров­ча­нин се за­пи­тао да ли због све­га на­ве­де­ног ДПС осје­ћа бар ма­ло сти­да, јер гра­ђа­ни Пље­ва­ља све ви­ше то­ну у кри­зу, а из вла­да­ју­ће пар­ти­је све ви­ше обе­ћа­ва­ју. 
-Да ли ће се ико за­сти­дје­ти због не­ис­пу­ње­них обе­ћа­ња или ко­јим слу­ча­јем упу­ти­ти из­ви­ње­ње гра­ђа­ни­ма? Не­ће, јер су све ове при­че дио укуп­них из­бор­них пре­ва­ра ре­жи­ма. Оне су као та­кве и осми­шље­не у њи­хо­вим гла­ва­ма и слу­же са­мо за при­до­би­ја­ње гла­со­ва, игра­ју­ћи се та­ко са не­сре­ћом и суд­би­ном овог гра­да. По­што су све обе­ћа­ли, раз­ми­шљао сам ко­је ће то ин­ве­сти­ци­је пла­си­ра­ти пред сле­де­ће из­бо­ре? Ши­рок је спек­тар об­ма­на на ко­је су спрем­ни љу­ди ко­ји пла­ни­ра­ју ку­по­ви­ну лич­них ка­ра­та, ко­ји ан­га­жу­ју ба­ти­на­ше и за ко­је ри­је­чи образ и сра­мо­та не по­сто­је. Оче­ку­јем обе­ћа­ње из­град­ње ко­смо­дро­ма, ну­кле­ар­не елек­тра­не, кра­ка ауто­пу­та до Пље­ва­ља и још мно­го то­га. Али, убије­ђен сам да није­дан гра­ђа­нин Пље­ва­ља искре­но не вје­ру­је ДПС-у. Пље­вља­ци ви­ше не тр­пе об­ма­не и пре­ва­ре и си­гу­ран сам да ће од­го­вор на на­ред­ним из­бо­ри­ма то и по­твр­ди­ти - на­гла­ша­ва Ров­ча­нин. 
 
 
(ДАН, 08. 03. 2015.)Датум: 19.03.2015
Close
Close