ОО Подгорица: Б. Бешовић: ПУП нестручан и непрофесионалан

Бран­ка Бе­шо­вић из Де­мо­крат­ског фрон­та пред­ла­же Пи­пе­ри­ма да се пре­ор­је­ни­ти­шу на ло­вач­ки ту­ри­зам гра­де­ћи апарт­ма­не за пла­ни­на­ре и лов­це.

-Мо­ра се по­ра­ди­ти на до­број маркентишкој кам­па­њи да би пла­ни­на­ри и лов­ци зна­ли да се на све­га де­се­так ки­ло­ме­та­ра од гра­да на­ла­зи „из­ле­ти­ште” на­ми­је­ње­но њи­ма. На­рав­но, ша­лу на стра­ну, по ко зна ко­ји пут се по­ка­зу­је вр­ло не­струч­но и не­про­фе­си­о­нал­но са­чи­ња­ва­ње Про­стор­но ур­ба­ни­стич­ког пла­на. Је­ди­но што се мо­же за­кљу­чи­ти је­сте да су ови пла­но­ви до­ни­је­ти без упо­зна­ва­ња ста­нов­ни­ка то је­сте жи­те­ља под­руч­ја об­у­хва­ће­них пла­ном. Да не по­ми­њем чи­ње­ни­цу да у по­след­ње ври­је­ме во­де кам­па­ње у ко­ји­ма „да­ју” бе­не­фи­те они­ма ко­ји же­ле да се ба­ве по­љо­при­вре­дом, сто­чар­ством, ра­тар­ством – оцје­њу­је Бе­шо­вић.
Ка­ко Бе­шо­вић на­во­ди свје­до­ци смо и но­ве „ди­вље” град­ње.
 
 
(ДАН, 05. 03. 2015.)Датум: 19.03.2015
Close
Close