ОО Даниловград: ДРИ да провјери послове локалне управе

 Пред­став­ни­ци ДФ-а у Да­ни­лов­гра­ду ју­че су се обра­ти­ли Др­жав­ној ре­ви­зор­ској ин­сти­ту­ци­ји за­хтје­вом да про­вје­ри по­сло­ва­ње ло­кал­не упра­ве у том гра­ду за прет­ход­не дви­је го­ди­не. Они на­гла­ша­ва­ју да се по­сло­ва­ње ло­кал­не упра­ве мо­ра до­ве­сти у ред и ускла­ди­ти са за­ко­ном, а у ДФ-у сум­ња­ју да је на том пла­ну ло­кал­ни ДПС, ко­ји већ де­це­ни­ја­ма упра­вља овим гра­дом, то­ком 2013. и 2014. го­ди­не имао низ про­пу­ста. 

-У днев­ној штам­пи су пре­зен­то­ва­не и из­ја­ве пред­сјед­ни­ка оп­шти­не Да­ни­лов­град о по­тре­би до­ла­ска пред­став­ни­ка Др­жав­не ре­ви­зор­ске ин­сти­ту­ци­је у ову оп­шти­ну, ка­ко би се от­кло­ни­ле све сум­ње у на­чин ње­ног по­сло­ва­ња. Сма­тра­мо да је и то раз­лог ви­ше да оба­ви­те ре­ви­зор­ску про­вје­ру за 2013. и 2014.го­ди­ну. На­ро­чи­то вам скре­ће­мо па­жњу на сег­мен­те по­сло­ва­ња оп­шти­не као што су јав­не на­бав­ке, ис­пла­та пре­ко­вре­ме­них рад­них са­ти, ва­ри­ја­би­ле, при­јем рад­ни­ка у рад­ни од­нос у јав­ној упра­ви, јав­ним пред­у­зе­ћи­ма и уста­но­ва­ма, фи­нан­си­ра­ње по­је­ди­них спорт­ских клу­бо­ва и не­вла­ди­них ор­га­ни­за­ци­ја, ре­а­ли­зо­ва­ње про­то­ко­ла са Ми­ни­стар­ством фи­нан­си­ја о ре­про­гра­ми­ра­њу ду­га ко­ји је на­стао из не­пла­ћа­ња по­ре­за и до­при­но­са за лич­не до­хот­ке ... - на­бра­ја­ју Ве­се­лин Мар­ко­вић, Пе­ро Ра­до­њић и Че­до Ђу­ро­вић, од­бор­ни­ци ДФ-а. 
Пре­ма њи­хо­вом ми­шље­њу, из­вје­штај не­за­ви­сног ре­ви­зо­ра о по­сло­ва­њу Оп­шти­не Да­ни­лов­град за 2013.го­ди­ну ни­је ис­ка­зао ре­ал­но ста­ње у мно­гим обла­сти­ма из до­ме­на ре­ви­зор­ског по­сла. Због те чи­ње­ни­це ДФ је при­ну­ђен да од ДРИ, нај­од­го­вор­ни­је уста­но­ве у тој обла­сти, тра­жи про­вје­ру по­сло­ва­ња Оп­шти­не Да­ни­лов­град за 2013. и 2014.го­ди­ну. Од­бор­ни­ци ДФ-а ис­ти­чу из­вје­штај ре­ви­зо­ра за 2012.го­ди­ну ко­ји је сво­бу­хват­ни­ји и ко­ји је ука­зао на број­не не­пра­вил­но­сти у по­сло­ва­њу Оп­шти­не Да­ни­лов­град. 
-Те не­пра­вил­но­сти ни­је­су ис­пра­вље­не, а ни­је­су ни кон­ста­то­ва­не у ре­ви­зор­ском из­вје­шта­ју за 2013.го­ди­ну- упо­зо­ра­ва­ју у ДФ-у. 
 
 
(ДАН, 04. 03. 2015.)Датум: 19.03.2015
Close
Close