ОО Беране: Киковић: Неосноване оптужбе појединих НВО

 Ста­ту­том оп­шти­не Бе­ра­не и По­слов­ни­ком Скуп­шти­не оп­шти­не, ко­ји је усво­јен 2012. го­ди­не де­фи­ни­сан је ин­сти­тут „сло­бод­на сто­ли­ца“ ко­ји омо­гу­ћа­ва пред­став­ни­ци­ма не­вла­ди­них ор­га­ни­за­ци­ја да ак­тив­но уче­ству­ју на сјед­ни­ца­ма ло­кал­ног пар­ла­мен­та. Пред­сјед­ник СО Бе­ра­не Го­ран Ки­ко­вић твр­ди да су у по­след­њих го­ди­ну да­на не­вла­ди­ном сек­то­ру би­ла ши­ром отво­ре­на вра­та за уче­шће на скуп­штин­ским за­сје­да­њи­ма. Он је од­ба­цио тврд­ње по­је­ди­на­ца да но­ва ло­кал­на власт има ма­ће­хин­ски од­нос пре­ма од­ре­ђе­ним не­вла­ди­ним ор­га­ни­за­ци­ја­ма. 

-Као пред­сјед­ник СО, ни­ка­да ни­је­сам имао на­мје­ру да би­ло ко­га из ци­вил­ног сек­то­ра ус­кра­тим за не­што што му за­кон омо­гу­ћа­ва. На­про­тив, на­сто­јао сам, за­јед­но с чи­та­вом скуп­штин­ском слу­жбом, да омо­гу­ћим пред­став­ни­ци­ма не­вла­ди­них ор­га­ни­за­ци­ја и гра­ђа­на да ко­ри­сте ин­сти­тут „сло­бод­на сто­ли­ца“. Сто­га све оп­ту­жбе по том пи­та­њу од­ба­цу­јем као пот­пу­но нео­сно­ва­не – ка­зао је Ки­ко­вић. 
Он је на­гла­сио да је по­слов­ни­ком ја­сно утвр­ђе­но ко­је кри­те­ри­ју­ме тре­ба да ис­пу­ња­ва­ју не­вла­ди­не ор­га­ни­за­ци­је да би њи­хов овла­шће­ни пред­став­ник мо­гао да, без пра­ва од­лу­чи­ва­ња, уче­ству­је у рас­пра­ви и пре­тре­са­њу пи­та­ња од оп­штег ин­те­ре­са на сјед­ни­ца­ма ло­кал­ног пар­ла­мен­та. 
-Уче­шће пред­став­ни­ка гра­ђа­на и не­вла­ди­них ор­га­ни­за­ци­ја на сјед­ни­ца­ма ло­кал­ног пар­ла­мен­та про­пи­са­но је ста­ту­том и по­слов­ни­ком. Мо­жда се ра­ди о пре­стро­гим кри­те­ри­ју­ми­ма, али као од­го­вор­ни љу­ди мо­ра­мо да по­шту­је­мо утвр­ђе­на пра­ви­ла. У по­слов­ни­ку је ја­сно на­зна­че­но да не­вла­ди­на ор­га­ни­за­ци­ја мо­же ко­ри­сти­ти та­ко­зва­ни ин­сти­тут „сло­бод­на сто­ли­ца“ уко­ли­ко је ре­ги­стро­ва­на нај­ма­ње го­ди­ну да­на и уко­ли­ко је ње­но сје­ди­ште у Бе­ра­на­ма. Уз то, не­вла­ди­на ор­га­ни­за­ци­ја мо­ра да има до­ка­зе да је у про­шлој го­ди­ни ре­а­ли­зо­ва­ла про­јек­те у ври­јед­но­сти из­над 5.000 еура или нај­ма­ње је­дан про­је­кат по­др­жан од ме­ђу­на­род­ног до­на­то­ра, да је уче­ство­ва­ла у нај­ма­ње јед­ној кам­па­њи или ре­а­ли­зо­ва­ла нај­ма­ње дви­је јед­но­крат­не ак­ци­је или уче­ство­ва­ла с кон­крет­ним пред­ло­зи­ма у нај­ма­ње три јав­не рас­пра­ве на ни­воу ло­кал­не са­мо­у­пра­ве. Та­ко­ђе, не­вла­ди­на ор­га­ни­за­ци­ја у сво­јим ак­ти­ма мо­ра да има утвр­ђе­не дје­лат­но­сти и ци­ље­ве дје­ло­ва­ња за пред­мет­ну област и да има чла­но­ве ко­ји по­сје­ду­ју ис­ку­ство и по­зна­ју пред­мет­ну те­му – по­ја­снио је Ки­ко­вић.
Он је ка­зао да су од кон­сти­ту­и­са­ња ак­ту­ел­ног са­зи­ва СО Бе­ра­не под­ни­је­та два за­хтје­ва за ко­ри­шће­ње ин­сти­ту­та ‘’сло­бод­на сто­ли­ца’’ и то од стра­не не­вла­ди­них ор­га­ни­за­ци­ја ‘’Фениx’’ и ‘’Цен­тар кре­а­тив­них вје­шти­на’’. 
-НВО ‘’Феникс’’ је омо­гу­ће­но да при­су­ству­је сјед­ни­ци скуп­шти­не, јер је ис­пу­ња­ва­ла све усло­ве про­пи­са­не по­слов­ни­ком. НВО ‘’Цен­тар кре­а­тив­них вје­шти­на’’ од­би­јен је за­хтјев, јер ни­је ис­пу­ња­ва­ла про­пи­са­не усло­ве за при­су­ство сјед­ни­ци скуп­шти­не. Не по­сто­ји мо­гућ­ност да пред­сјед­ник скуп­шти­не ми­мо пра­ви­ла од­лу­чу­је да ли ће не­ко од за­ин­те­ре­со­ва­них гра­ђа­на или пред­став­ник не­вла­ди­них ор­га­ни­за­ци­ја при­су­ство­ва­ти сјед­ни­ци. Гра­ђа­ни ко­ји су за­ин­те­ре­со­ва­ни да њи­хов пред­став­ник уче­ству­је у ра­ду скуп­шти­не у пи­са­ној фор­ми под­но­се за­хтјев пред­сјед­ни­ку скуп­шти­не нај­ка­сни­је се­дам да­на при­је одр­жа­ва­ња сјед­ни­це, на­во­де­ћи по­дат­ке за ко­ја пи­та­ња су за­ин­те­ре­со­ва­ни да би уче­ство­ва­ли у ра­ду сјед­ни­це, као и по­дат­ке о пред­став­ни­ку ко­ји ће на за­сту­па­ти њи­хо­ве ин­те­ре­се. Пред­став­ни­ци за­ин­те­ре­со­ва­них гра­ђа­на ко­ји уче­ству­ју у ра­ду пар­ла­мен­та мо­гу под­но­си­ти пред­ло­ге и ми­шље­ња нај­ка­сни­је два да­на при­је одр­жа­ва­ња сјед­ни­це - ис­ти­че Ки­ко­вић.
Он је по­звао пред­став­ни­ке ци­вил­ног сек­то­ра да, по­шту­ју­ћи про­пи­са­ну про­це­ду­ру, пре­ко ин­сти­ту­та „сло­бод­на сто­ли­ца“ ак­тив­но уче­ству­ју у ра­ду ло­кал­ног пар­ла­мен­та. 
-Од кон­сти­ту­и­са­ња је одр­жа­но де­сет сјед­ни­ца, што што по­твр­ђу­је да је ло­кал­ни пар­ла­мент ефи­ка­сно и од­го­вор­но оба­вљао по­сло­ве из сво­је над­ле­жно­сти. Док је ло­кал­ну власт у Бе­ра­на­ма вр­ши­ла ко­а­ли­ци­ја ДПС-СДП, сјед­ни­це су тра­ја­ле ду­го што је ис­цр­пљи­ва­ло од­бор­ни­ке. Са­да сјед­ни­це тра­ју знат­но кра­ће, али се мно­го ефи­ка­сни­је ра­ди. Та­ко­ђе, на ко­ле­ги­ју­му се раз­го­ва­ра о број­ним пи­та­њи­ма ко­ја би мо­гла да ути­чу на рад скуп­шти­не. Пу­ни до­при­нос ефи­ка­сни­јем ра­ду сјед­ни­це да­ју и скуп­штин­ска рад­на ти­је­ла. Уз то, и ја, као пред­сјед­ник Скуп­шти­не, тру­дим се, и тру­ди­ћу се, да дам пу­ни до­при­нос што бо­љем и тран­спа­рент­ни­јем ра­ду ло­кал­ног пар­ла­мен­та. Због то­га по­зи­вам пред­став­ни­ке ци­вил­ног сек­то­ра да у ко­рект­ној ко­му­ни­ка­ци­ји, ко­ја под­ра­зу­ми­је­ва по­што­ва­ње утвр­ђе­них про­пи­са, уче­ству­ју у ра­ду СО Бе­ра­не – на­гла­сио је Ки­ко­вић. 
 
 
Ду­го­ви ко­че пла­но­ве
 
Ки­ко­вић је ис­та­као да је ко­а­ли­ци­ја ДПС- СДП пре­за­ду­жи­ла Оп­шти­ну Бе­ра­не и да то спу­та­ва но­ву ло­кал­ну власт да ство­ри још бо­ље усло­ве за рад од­бор­ни­ка и скуп­штин­ске слу­жбе.
-Усва­ја­њем ва­жних од­лу­ка, Скуп­шти­на оп­шти­не да­је пу­ни до­при­нос рје­ша­ва­њу свих ак­ту­ел­них про­бле­ма у Бе­ра­на­ма. Но, огра­ни­ча­ва­ју­ћи фак­тор пред­ства­ља не­до­ста­так сред­ста­ва, јер нам је прет­ход­на власт у на­след­ство оста­ви­ла дуг од пре­ко 15 ми­ли­о­на еура. Не­за­вид­на фи­нан­сиј­ска си­та­ци­ја спу­та­ва нас да ство­ри­мо од­го­ва­ра­ју­ће усло­ве за рад ло­кал­ног пар­ла­мен­та, у сми­слу бо­ље тех­нич­ке опре­мље­но­сти ве­ли­ке са­ле у ко­јој се одр­жа­ва­ју сјед­ни­це. Но, искре­но се на­дам да ће се у на­ред­ном пе­ри­о­ду и ово пи­та­ње би­ти ри­је­ше­но на од­го­ва­ра­ју­ћи на­чин – по­ру­чио је Ки­ко­вић.
 
 
(ДАН, 04. 03. 2015.)Датум: 19.03.2015
Close
Close