ОО Пљевља: Ровчанин: Тужилаштво да испита трошкове за Дом културе

У при­лог чи­ње­ни­ци да се још не на­зи­ре за­вр­ше­так ра­до­ва на објек­ту пље­ваљ­ског До­ма кул­ту­ре свје­до­чи по­да­так да ма­ли­ша­ни ко­ји су кре­ну­ли у шко­лу 2007. го­ди­не, ка­да је ре­кон­струк­ци­ја по­че­ла, за­вр­ша­ва­ју основ­но­ школ­ско обра­зо­ва­ње, а да ни­је­су би­ли у при­ли­ци да ви­де ка­ко из­гле­да чи­та­о­ни­ца или стал­на му­зеј­ска по­став­ка. У ју­ну ове го­ди­не на­вр­ши­ће се осам го­ди­на от­кад су по­че­ли ра­до­ви на објек­ту, а На­род­на би­бли­о­те­ка „Сте­ван Са­мар­џић”, За­ви­чај­ни му­зеј Пље­вља, као и мно­га дру­га удру­же­ња исе­ље­ни на при­вре­ме­не ло­ка­ци­је. Те 2007. го­ди­не пред­став­ни­ци ло­кал­не вла­сти на че­лу са ДПС-ом са­оп­шти­ли су да ће ра­до­ви на „хра­му кул­ту­ре” би­ти за­вр­ше­ни нај­ка­сни­је до кра­ја го­ди­не.

Од­бор­ник Де­мо­крат­ског фрон­та Ни­ко­ла Ров­ча­нин под­сје­ћа да је тро­ше­ње нов­ца на ра­до­ве на До­му кул­ту­ре ја­ко сум­њи­во, да су ми­ли­о­ни по­тро­ше­ни, а да по­сло­ви ни­је­су за­вр­ше­ни и да све то тре­ба да ис­пи­та ту­жи­ла­штво. 
– По­ста­вља се пи­та­ње гдје је оти­шао то­ли­ки но­вац и ко­ли­ко ће на кра­ју по ме­тру ква­драт­ном про­сто­ра ко­шта­ти ре­кон­струк­ци­ја До­ма кул­ту­ре. Ина­че, при­ча око До­ма кул­ту­ре са­мо је је­дан од при­мје­ра ко­ји је сте­пен нео­збиљ­но­сти ДПС-а пре­ма гра­ђа­ни­ма Пље­ва­ља. Те 2007. го­ди­не ка­да су ра­до­ви по­че­ли, да­то је обе­ћа­ње да ће би­ти за­вр­ше­ни до кра­ја го­ди­не, али од то­га ни­је би­ло ни­шта. Та­да­шњи ме­на­џер оп­шти­не Игор Го­лу­бо­вић у ви­ше на­вра­та да­вао је обе­ћа­ња да ће ра­до­ви би­ти „уско­ро за­вр­ше­ни”, али се то ни­је де­си­ло. Са­да Игор Го­лу­бо­вић са по­зи­ци­је од­бор­ни­ка ДПС-а да­је се­би за пра­во да прет­ход­ну власт опо­зи­ци­о­них пар­ти­ја на­зи­ва нео­д­го­вор­ном што је про­сто не­при­хва­тљи­во – ис­ти­че Ров­ча­нин. 
 
 
(ДАН, 28. 02. 2015.)Датум: 19.03.2015
Close
Close