ОО Бар: Вујошевић: Катастар по мјери мафије

 Од­лу­ка о Де­таљ­ном ур­ба­ни­стич­ком пла­ну „Бје­ли­ла–Рут­ке–Го­ре­лац” у Мје­сној за­јед­ни­ци Су­то­мо­ре ни­је на­и­шла на по­др­шку опо­зи­ци­је у ло­кал­ном пар­ла­мен­ту. 

За од­бор­ни­ка ДФ-а Са­ва Ву­јо­ше­ви­ћа про­бле­ма­ти­чан ни­је са­мо овај ДУП, већ и сви оста­ли у оп­шти­ни Бар. 
– Пр­ви пут се за го­вор­ни­цом и је­дан од об­ра­ђи­ва­ча ових пла­но­ва до­та­као ср­жи про­бле­ма, што се ти­че упра­во до­но­ше­ња и из­ра­де ДУП-ова. Овај план је то­тал­но у су­прот­но­сти са за­ко­ном и за­кон­ским про­пи­си­ма. Но, и нај­го­ри за­кон је бо­љи од бе­за­ко­ња, па и ова­кав ДУП, ко­ји за­хва­љу­ју­ћи над­ле­жним др­жав­ним и оп­штин­ским ор­га­ни­ма, ина­че нај­ве­ћим крив­ци­ма због то­га што се ка­сни­ло с из­ра­дом, бо­љи је не­го да не­ма­мо баш ни­ка­кав. На­жа­лост, по­след­њих 20 го­ди­на вла­да­ју­ћа ко­а­ли­ци­ја (ДПС–СДП) глав­ни је кри­вац због че­га не­ма­мо ДУП-ове. Не­ма­мо ни про­стор­но ур­ба­ни­стич­ки план, а за­кон је до­не­сен још 2008. го­ди­не, па је не­ко­ли­ко пу­та про­лон­ги­ра­но до­но­ше­ње ПУП-а као те­мељ­ног пла­на за из­ра­ду ДУП-ова – ка­же он, на­гла­ша­ва­ју­ћи да у пла­ну „Бје­ли­ла–Рут­ке–Го­ре­лац” има не­ких ур­ба­ни­стич­ких пар­це­ла ко­је не­ма­ју при­лаз јав­ној са­о­бра­ћај­ни­ци и јав­ном пу­ту.
– То је у су­прот­но­сти са за­ко­ном, и је­дан од раз­ло­га да вла­сник не­ке ур­ба­ни­зо­ва­не пар­це­ле пред Устав­ним су­дом мо­же да обо­ри овај план. Пре­ма мо­јим ин­фор­ма­ци­ја­ма, има­мо не­ко­ли­ко ур­ба­ни­стич­ких пар­це­ла ко­је не­ма­ју при­лаз са­о­бра­ћај­ни­ци. На­жа­лост, ло­кал­на ко­а­ли­ци­ја на­ста­вља и да­ље по сво­ме, и умје­сто да има­мо ур­ба­ни­стич­ке пла­но­ве ко­ји су за при­мјер, не са­мо што се ти­че на­шег гра­да већ и ши­ре, ми има­мо ка­та­стро­фал­но ста­ње – ис­ти­че Ву­јо­ше­вић и на­гла­ша­ва да су за то кри­ви прет­ход­ни чел­ни­ци Оп­шти­не и ре­сор­них се­кре­та­ри­ја­та. 
Пре­ма ње­го­вим ри­је­чи­ма, ка­та­стар­ске под­ло­ге у пла­ну не­пот­пу­не су и не­пре­ци­зне. 
– Ка­та­стар не мо­же ни­ка­кве про­мје­не да вр­ши без зна­ња вла­сни­ка. Ме­ђу­тим, у са­мом ка­та­стру има­мо ве­ли­ке зло­у­по­тре­бе и ра­ни­је, али и у по­след­ње ври­је­ме. Кад би до­шла не­ка не­за­ви­сна ре­ви­зи­ја у ка­та­стар, уби­је­ђен сам да би над­ле­жни кри­вич­но од­го­ва­ра­ли због по­чи­ње­них зло­у­по­тре­ба. Има­мо при­мје­ра да су вла­сни­ци не­крет­ни­на оста­ја­ли без пла­це­ва. По­ђе, ре­ци­мо, чо­вјек у Ње­мач­ку и вра­ти се по­сли­је 20 го­ди­на, а плац ви­ше ни­је ње­гов. Ка­ко се то мо­гло де­си­ти? Од­го­вор је да су то омо­гу­ћи­ле кри­ми­нал­не ак­тив­но­сти за­по­сле­них у ка­та­стру. У ка­та­стру се до­сад про­ми­је­ни­ло че­ти­ри -пет на­чел­ни­ка, а раз­лог су упра­во та­ко „фи­но” оба­вље­ни по­сло­ви. Уза­луд је и пи­лот про­је­кат ако су у ка­та­стру та­кви слу­жбе­ни­ци. Гра­ђе­вин­ско-ур­ба­ни­стич­ка ма­фи­ја је кроз тај­кун­ско- кри­ми­нал­не ак­тив­но­сти из­вр­ши­ла ве­ли­ки при­ти­сак, а то је по­сле­ди­ца да­на­шњег ста­ња у ка­та­стру оп­шти­не – сма­тра Ву­јо­ше­вић. 
 
Слу­жбе­ни­ке по­сла­ти у „спу­шку ба­њу”
 
– Слу­жбе­ни­ци ко­ји су до­сад ра­ди­ли на пла­но­ви­ма тре­ба­ло би мје­сец да­на да про­ве­ду у „спу­шкој ба­њи”, док се не ис­пи­та­ју од­ре­ђе­ни по­сло­ви у ве­зи с ДУП-ови­ма, од­но­сно ка­ко су их ра­ди­ли и ка­кве ефек­те има­мо од њи­хо­вог до­но­ше­ња. У за­ко­ну од 2008. го­ди­не ли­је­по пи­ше да се пра­ви из­вје­штај о ста­њу уре­ђе­ња про­сто­ра ко­ји се под­но­си сва­ке го­ди­не. Тај из­вје­штај мо­ра да има еви­ден­ци­ју обје­ка­та ко­ји су из­гра­ђе­ни су­прот­но за­ко­ну. Ми то уоп­ште не­ма­мо и от­ка­ко сам ја од­бор­ник ни­јед­ном ни­је­смо до­би­ли из­вје­штај о бро­ју обје­ка­та ко­ји су из­гра­ђе­ни су­прот­но за­ко­ну. Пи­там се због че­га се то ра­ди?! По ме­ни, то је је­дан вид ко­руп­ци­је и ку­по­ви­не гла­со­ва. Ни у јед­ној нор­мал­ној др­жа­ви не мо­же се гра­ди­ти ку­ћа на два-три спра­та, а да не­ма­те до­зво­лу, или да вас ни­ко не пи­та већ вас пу­сти да гра­ди­те. Твр­дим да је ве­ли­ка ко­руп­ци­ја при­суст­на у над­ле­жним оп­штин­ским и ре­пу­блич­ким ор­га­ни­ма, јер сви не­ле­гал­но по­диг­ну­ти објек­ти ни­је­су се мо­гли по­ди­ћи, а да вла­сни­ци ни­је­су има­ли пре­ћут­ну са­гла­сност од­ре­ђе­них над­ле­жних ин­сти­ту­ци­ја. Због то­га смо и до­шли у ова­кву си­ту­а­ци­ју – ка­же Ву­јо­ше­вић.
 
 
(ДАН, 26. 02. 2015.)Датум: 19.03.2015
Close
Close