ОО Андријевица: Ракетић: Тајкуни отимају и чист ваздух

 На­кон што је Ср­ђан Ма­шо­вић са­оп­штио да је по­сли­је дво­го­ди­шњих ана­ли­за, из­ра­де пла­но­ва и пре­по­зна­ва­ња про­бле­ма, Оп­шти­на Ан­дри­је­ви­ца де­фи­ни­са­ла озбиљ­не раз­вој­не шан­се и за крат­ко ври­је­ме обез­би­је­ди­ла 80 одр­жи­вих рад­них мје­ста усли­је­ди­ле су оштре ре­ак­ци­је пред­став­ни­ка опо­зи­ци­о­них стра­на­ка. Њи­хо­ва за­јед­нич­ка оцје­на је да су Ма­шо­ви­ће­ве из­ја­ве „сми­је­шне и тен­ден­ци­о­зне и да не осли­ка­ва­ју ствар­но ста­ње у Ан­дри­је­ви­ци”. Ис­та­кли су да су Ма­шо­ви­ће­ви на­во­ди у ве­зи ре­а­ли­за­ци­је круп­них ин­фра­струк­тур­них про­јек­та пот­пу­но не­у­те­ме­ље­ни, те да о то­ме нај­бо­ље свје­до­че сред­ства пред­ви­ђе­на за ка­пи­тал­не ин­ве­сти­ци­је ко­ја, ка­ко су на­ве­ли, ни бли­зу не мо­гу да за­до­во­ље основ­не по­тре­бе ло­кал­ног ста­нов­ни­штва. Пре­ма ри­је­чи­ма пред­став­ни­ка опо­зи­ци­је, по­след­ње дви­је го­ди­не спро­во­ди­ло се ис­кљу­чи­во пар­тиј­ско за­по­шља­ва­ње. 

Пред­сјед­ник ОО Но­ве Ве­ско Ра­ке­тић сма­тра да при­ча о отва­ра­њу одр­жи­вих рад­них мје­ста у Ан­дри­је­ви­ци ври­је­ђа људ­ско до­сто­јан­ство. Пре­ма ње­го­вом ми­шље­њу, то је сми­шље­на ре­то­ри­ка вла­да­ју­ће струк­ту­ре ко­ја има за циљ да на­пра­ви про­лаз за ре­а­ли­за­ци­ју про­је­ка­та од ко­јих ко­рист има­ју са­мо при­ви­ле­го­ва­ни тај­ку­ни.
– За­хва­љу­ју­ћи на­ка­рад­ној по­ли­ти­ци ак­ту­ел­не вла­сти, при­ви­ле­го­ва­ни тај­ку­ни су узе­ли све на­ше шу­ме, као и во­де­но бо­гат­ство. Сад су кре­ну­ли да нам узи­ма­ју и чи­сти ва­здух, јер но­во­о­тво­ре­ни по­гон за про­из­вод­њу пе­ле­та тру­је не­бо из­над Ан­дри­је­ви­це. Узи­ма­ју нам све што се узе­ти мо­же, оста­вља­ју­ћи ло­кал­но ста­нов­ни­штво без игдје иче­га. За­уз­врат, хва­ле се да су отво­ри­ли не­што рад­них мје­ста, за­бо­ра­вља­ју­ћи да ка­жу да је Ан­дри­је­ви­ца не­ка­да бро­ја­ла око хи­ља­ду рад­ни­ка. Да ни­је ту­жно, би­ло би сми­је­шно, јер ско­ро ком­пле­тан бу­џет оп­шти­не од­ла­зи на опе­ра­тив­не тро­шко­ве, док су са­мо мр­ви­це оста­вље­не за на­вод­но уна­пре­ђи­ва­ње жи­во­та гра­ђа­на – ре­као је Ра­ке­тић.
 
 
(ДАН, 25. 02. 2015.)Датум: 19.03.2015
Close
Close