ОО Никшић: Милатовић: Некоме смета ћирилица

 На­зив Ник­шић­ког по­зо­ри­шта, ин­сти­ту­ци­је кул­ту­ре ко­ја упра­во у овом мје­се­цу би­ље­жи 131 го­ди­ну од осни­ва­ња и ко­ја је не­дав­но до­би­ла свој обје­кат, ис­пи­сан је дру­гим пи­смом. Ла­ти­нич­ни нат­пис на но­вом до­му у објек­ту не­ка­да­шње са­ле „18 .сеп­тем­бар”, уз Бу­ле­вар Ву­ка Ми­ћу­но­ви­ћа, при­је два да­на био је те­ма и скуп­штин­ског Од­бо­ра за кул­ту­ру чи­ји су опо­зи­ци­ни чла­но­ви кри­ти­ко­ва­ли на­сил­но ми­је­ња­ње пи­сма чи­ја су сло­ва кра­си­ла на­зив те уста­но­ве. Ини­ци­ја­ти­ву да се вра­ти оно што је би­ло по­кре­ну­ће и ник­шић­ка опо­зи­ци­ја, ма­да, ка­ко на­во­де, про­гон ћи­ри­ли­це из Ник­ши­ћа по­чео је од де­ве­де­се­тих го­ди­на про­шлог ви­је­ка. То је ре­зул­тат, сма­тра­ју не­ки опо­зи­ци­о­на­ри са ко­ји­ма смо раз­го­ва­ра­ли, по­ку­ша­ја ак­ту­ел­не вла­сти на др­жав­ном ни­воу на на си­лу одво­ји тра­ди­ци­ју јед­ног срп­ског на­ро­да и на­ро­да Цр­не Го­ре. Пре­ма Уста­ву Цр­не Го­ре, рав­но­прав­на су оба пи­сма, па ће опо­зи­ци­ја тра­жи­ти да се на но­вој згар­ди Ник­шић­ког по­зо­ри­шта или вра­ти она­ко ка­ко је пи­са­ло у про­те­клим го­ди­на­ма, или да се уз ла­ти­нич­ни, по­ста­ви и та­бла са ћи­ри­ли­цом. Јан­ко Ми­ла­то­вић, од­бор­ник Де­мо­крат­ског фрон­та (ДФ), на­гла­ша да је до при­је де­це­ни­ју у Ник­ши­ћу сва­ки на­зив ули­це, фир­ме или уста­но­ве био ис­пи­сан ћи­ри­ли­цом.

– Иако дру­ги град по ве­ли­чи­ни у Цр­ној Го­ри, Ник­шић је сво­је­вре­ме­но био и цен­тар Ста­ре Хер­це­го­ви­не – град гдје се по­што­ва­ло Ву­ко­во пи­смо. То што је са­да­шња власт на­зив на јед­ној та­квој уста­но­ви ис­пи­са­ла ла­тин­цом сво­је­вр­стан је апарт­хејд пре­ма Ср­би­ма и они­ма ко­ји се из­ја­шња­ва­ју као Цр­но­гор­ци у овом гра­ду, а ко­ји су ба­шти­ни­ли Ву­ко­ву тра­ди­ци­ју – сма­тра Ми­ла­то­вић.
Оцје­њу­ју­ћи као не­схва­тљив ова­кав по­сту­пак и пи­та­ју­ћи за­што би не­ком у Ник­ши­ћу сме­та­ла ћи­ри­ли­ца на уста­но­ви кул­ту­ре, Ми­ла­то­вић на­во­ди да ник­шић­ко „За­ху­мље” ко­је је ста­ри­је од по­зо­ри­шта и да­ље има ста­ри нат­пис са тим пи­смом.
– То је је­дан од раз­ло­га за­што од­бор­ни­ци Но­ве срп­ске де­мо­кра­ти­је, као чла­ни­це ДФ-а, уви­јек да­ју свој глас за из­вје­шта­је о про­гра­ми­ма „За­ху­мља” јер ба­шти­не тра­ди­ци­ју и у до­ме­ну по­што­ва­ња ћи­ри­ли­це. Огор­че­ни смо због по­ступ­ка ник­шић­ке вла­сти и сма­тра­мо да је то кла­си­чан при­мјер су­ко­ба из­ме­ђу Цр­не Го­ре и „Мон­те­не­гра”, а не из­ме­ђу Ср­ба и Цр­но­го­ра­ца – ис­та­као је Ми­ла­то­вић.
 
 
Нат­пис до­сад ни­је ми­је­њан
 
До усе­ље­ња у но­ви обје­кат нат­пис Ник­шић­ког по­зо­ри­шта се ни­је ми­је­њао, од­но­сно уви­јек је био ћи­ри­лич­ни. По­че­так по­зо­ри­шног жи­во­та у Ник­ши­ћу ве­зу­је се за фе­бру­ар 1884. го­ди­не ка­да је из­ве­де­на пр­ва пред­ста­ва и то „Сло­бо­дар­ка” Ма­ној­ла Ђор­ђе­ви­ћа При­зрен­ца, а дви­је го­ди­не ка­сни­је пре­ми­јер­но и „Бал­кан­ска ца­ри­ца” Ни­ко­ле И Пе­тро­ви­ћа. На згра­ди, ко­ја је из­гра­ђе­на 1925. го­ди­не у цен­тру Ник­ши­ћа, у ко­јој су „жи­вје­ли” по­зо­ри­ште па и би­о­скоп, ста­јао је ве­ли­ки ћи­ри­лич­ни нат­пис „Дом И-ог за­на­тлиј­ско- рад­нич­ког удру­же­ња”.
Зда­ње је сру­ше­но у ма­ју 2009. го­ди­не, а из­над ње­го­вих ула­зних вра­та де­це­ни­ја­ма при­је то­га на ме­тал­ном ма­лом па­ноу ста­јао је ћи­ри­лич­ни нат­пис „Ник­шић­ко по­зо­ри­ште”. Упра­ва те­а­тра по­том је пре­се­ље­на у обје­кат оп­штин­ског ДПС-а, тач­ни­је у дио ко­ји је ко­ри­сти­ла ник­шић­ка по­ли­ци­ја. Са со­бом су та­да „пре­се­ли­ли” и ту ма­лу пло­чу, је­ди­но што им је оста­ло од ста­ре згра­де. Ме­ђу­тим, ко­нач­ним пре­се­љем 30. ја­ну­а­ра ове го­ди­не, пло­чу са ћи­ри­лич­ним нат­пи­сом оста­ви­ли су, или мо­жда за­бо­ра­ви­ли, на објек­ту гдје су ста­но­ва­ли ско­ро 15 го­ди­на, а на но­ви дом по­ста­ви­ли су но­ву ла­ти­нич­ну.
 
 
(ДАН, 06. 02. 2015.)
 Датум: 12.02.2015
Close
Close