ОО Андријевица: Ракетић: Власт нема визију развоја

 Се­кре­та­ри­јат ло­кал­не упра­ве упу­тио је не­дав­но јав­ни по­зив гра­ђа­ни­ма, при­вред­ни­ци­ма и пред­у­зет­ни­ци­ма, пред­став­ни­ци­ма мје­сних за­јед­ни­ца, син­ди­ка­та, не­вла­ди­них ор­га­ни­за­ци­ја и по­ли­тич­ких пар­ти­ја да се укљу­че у јав­ну рас­пра­ву и да­ју до­при­нос раз­ма­тра­њу на­цр­та од­лу­ке о бу­џе­ту оп­шти­не Ан­дри­је­ви­ца за 2015. го­ди­ну. Јав­не рас­пра­ве тра­ја­ће до дру­ге по­ло­ви­не фе­бру­а­ра до­кад на­ве­де­ни су­бјек­ти сво­јим пред­ло­зи­ма и су­ге­сти­ја­ма мо­гу ути­ца­ти на кре­и­ра­ње и рас­по­ре­ђи­ва­ње бу­џет­ских сред­ста­ва.

У по­ну­ђе­ном пред­ло­гу на­зна­че­но је да план бу­џе­та са­др­жи при­хо­де и из­дат­ке у ви­си­ни од 1.638.027 еура. По­ну­ђе­на бу­џет­ска про­јек­ци­ја ука­зу­је да би од укуп­ног из­но­са пла­ни­ра­них сред­ста­ва на те­ку­ће из­дат­ке тре­ба­ло да се утро­ши 1.118.000 еура, а на ка­пи­тал­не 475.000 еура. Те­ку­ћа бу­џет­ска ре­зер­ва из­но­си 35.000 еура, док је стал­на за­цр­та­на на 10.000 еура. 
Из Но­ве срп­ске де­мо­кра­ти­је су истакли да је по­ну­ђе­ни пред­лог бу­џе­та по­тро­шач­ки и да не да­је ни­ка­кву на­ду да за Ан­дри­је­ви­цу до­ла­зе не­ки бо­љи да­ни. 
Пред­сјед­ник ОО Но­ве Ве­ско Ра­ке­тић рекао је да бу­џет­ске став­ке ука­зу­ју да ру­ко­во­де­ћа струк­ту­ра у Ан­дри­је­ви­ци не­ма ви­зи­ју раз­во­ја.
– Ври­је­ме за на­ма је по­ка­за­ло да ак­ту­ел­на ло­кал­на власт ни­је осми­сла ни­је­дан раз­вој­ни про­је­кат и да вр­ло ма­ло па­жње по­кла­ња рје­ша­ва­њу на­го­ми­ла­них ин­фра­струк­тур­них про­бле­ма. За­то су број­ни во­до­во­ди и пу­те­ви и да­ље у ка­та­стро­фал­ном ста­њу. С дру­ге стра­не, ру­ко­во­де­ћа струк­ту­ра у Оп­шти­ни Ан­дри­је­ви­ца по­бри­ну­ла се да за ма­те­ри­јал и услу­ге из­дво­ји бли­зу 100.000 еура, или ду­пло ви­ше не­го за одр­жа­ва­ње пу­те­ва. Све то по­твр­ђу­је да ће Ан­дри­је­ви­ца под ру­ко­вод­ством ДПС-а то­ну­ти у све ве­ћу раз­вој­ну про­ва­ли­ју – на­во­ди Ра­ке­тић. 
 
 
На­пла­ћу­ју па­три­о­ти­зам
 
Ра­ке­тић на­во­ди да је и у овој го­ди­ни за во­лон­тер­ски рад ру­ко­во­де­ћих љу­ди у Оп­шти­ни пред­ви­ђе­но ско­ро 15.000 еура. Он се за­пи­тао да ли та сред­ства пред­ста­вља­ју ода­ва­ње по­себ­ног при­зна­ња они­ма ко­ји се за­кли­њу у цр­но­гор­ски па­три­о­ти­зам.
– У Цр­ној Го­ри по­сто­ји до­ста љу­ди из ре­до­ва вла­да­ју­ћих пар­ти­ја ко­ји, пред­ста­вља­ју­ћи се као за­кле­те цр­но­гор­ске па­три­о­те, оства­ру­ју енорм­на при­ма­ња по раз­ли­чи­тим осно­ва­ма. Та­квих љу­ди, на­жа­лост, има и у ма­лој и си­ро­ма­шној Ан­дри­је­ви­ци. Ја им, ипак, по­ру­чу­јем да се па­три­о­ти­зам не мје­ри при­чом о ода­но­сти су­ве­ре­ној Цр­ној Го­ри. Не мо­гу би­ти па­три­о­те љу­ди ко­ји, гле­да­ју­ћи ка­ко не­ко ска­па­ва од гла­ди, уби­ра­ју мје­сеч­на при­ма­ња ко­ја из­но­се и по не­ко­ли­ко хи­ља­да еура. Па­три­о­ти­зам је кад се не­ко до­ма­ћин­ски од­но­си пре­ма по­вје­ре­ним сред­стви­ма и да­је шан­су мла­дим и шко­ло­ва­ним љу­ди­ма да оства­ре пра­во на рад – на­гла­сио је Ра­ке­тић.
 
 
(ДАН, 05. 02. 2015.)Датум: 12.02.2015
Close
Close