ОО Подгорица: Радоњић: Градоначелник има проблем са прописима

 Гра­до­на­чел­ник Под­го­ри­це Сла­во­љуб Сти­је­по­вић упу­тио је ше­фо­ви­ма клу­бо­ва од­бор­ни­ка свих пар­ти­ја у Скуп­шти­ни Глав­ног гра­да кра­так до­пис у ко­јем им је оста­вио рок од пет да­на да од­ре­де пред­став­ни­ке ко­ји ће би­ти члан по­себ­ног рад­ног ти­је­ла-ко­ми­си­је за увид у до­ку­мен­та­ци­ју и са­чи­ња­ва­ње из­вје­шта­ја о прав­ној ва­ља­но­сти по­је­ди­них ака­та до­не­се­них из над­ле­жно­сти гра­до­на­чел­ни­ка и Скуп­шти­не Глав­ног гра­да, у пе­ри­о­ду од 2007. до 2015. го­ди­не. 

Уз до­пис не­ма обра­зло­же­ња из ко­јег се мо­же са­зна­ти ви­ше де­та­ља о ко­ми­си­ји те на осно­ву ко­јег прав­ног про­пи­са се фор­ми­ра, а са­мо су­де­ћи на осно­ву ин­фор­ма­ци­ја на­кон про­шло­не­дељ­ног са­стан­ка ше­фо­ва клу­бо­ва од­бор­ни­ка све су при­ли­ке да се ра­ди о до­го­во­ру ДПС-а и СДП-а да ко­ми­си­ју за про­вје­ру по­сло­ва бив­ше упра­ве на че­лу са Ми­о­ми­ром Му­го­шом фор­ми­ра гра­до­на­чел­ник, а не Скуп­шти­на. Ка­ко до­пис са­др­жи од­ред­ни­це „за увид” и „по­је­ди­них ака­та” ја­сни су јој до­ме­ти. 
 
Шеф клу­ба од­бор­ни­ка ДФ-а Го­ран Ра­до­њић по­слао је ју­че до­пис гра­до­на­чел­ни­ку Под­го­ри­це Сла­во­љу­бу Сти­је­по­ви­ћу тра­же­ћи до­пу­ну до­пи­са у од­го­ва­ра­ју­ћем ро­ку ка­ко би и у ко­нач­ном мо­гли да се од­ре­де. 
-С об­зи­ром на то да у шту­ром до­пи­су на­ја­вљу­је­те фор­ми­ра­ње „по­себ­ног рад­ног ти­је­ла – ко­ми­си­је”, тра­жим да ми од­го­во­ри­те- на осно­ву чи­је ини­ци­ја­ти­ве има­те на­мје­ру да фор­ми­ра­те то рад­но ти­је­ло? Тра­жим и да ми упу­ти­те ко­пи­ју до­пи­са ко­јим је то за­тра­же­но са ин­фор­ма­ци­јом о да­ту­му кад сте при­ми­ли ту ини­ци­ја­ти­ву. С об­зи­ром на то да Ста­тут Глав­ног гра­да про­пи­су­је да Скуп­шти­на обра­зу­је ко­ми­си­је као по­вре­ме­на рад­на ти­је­ла (члан 50), на осно­ву ко­јег прав­ног про­пи­са на­мје­ра­ва­те да обра­зу­је­те на­ве­де­но рад­но ти­је­ло? Бу­ду­ћи да пред­ла­же­те и то у ве­о­ма крат­ком ро­ку да клуб од­бор­ни­ка Де­мо­крат­ског фрон­та узме уче­шћа, нео­п­ход­но је да хит­но до­ста­ви­те до­пу­ну ма­те­ри­ја­ла и пре­ци­зно на­зна­чи­те и сље­де­ће еле­мен­те -ко­је ин­ге­рен­ци­је тре­ба да има то рад­но ти­је­ло? Чи­ме ће се то рад­но ти­је­ло ба­ви­ти? Ко­ји би био са­став тог рад­ног ти­је­ла? Ко­ме би то рад­но ти­је­ло под­ни­је­ло из­вје­штај о ра­ду и у ком ро­ку - сто­ји у до­пи­су ко­ји је Ра­до­њић ју­че по­слао гра­до­на­чел­ни­ку.
 
 
(ДАН, 04. 02. 2015.)Датум: 12.02.2015
Close
Close