ОО Пљевља: Ровчанин: Створени улови за обрачун са неистомишљеницима

 Од­лу­ком о за­ра­да­ма ло­кал­них слу­жбе­ни­ка и на­мје­ште­ни­ка, ко­ју је гла­со­ви­ма од­бор­ни­ка ДПС-а, СДП-а и Бо­шњач­ке стран­ке усво­јио ло­кал­ни пар­ла­мент, би­ће сма­ње­не пла­те за­по­сле­них, док ће за­ра­де функ­ци­о­не­ра оста­ти не­про­ми­је­ње­не. Пре­ма ми­шље­њу од­бор­ни­ка Де­мо­крат­ског фрон­та Ни­ко­ле Ров­ча­ни­на, од­лу­ка да­је мо­гућ­ност пред­сјед­ни­ку оп­шти­не да се об­ра­чу­на­ва са по­ли­тич­ким не­ис­то­ми­шље­ни­ци­ма, јер му је омо­гу­ће­но да ко­ме и ка­да хо­ће по­ве­ћа­ва и сма­њу­је ко­е­фи­ци­јен­те и об­ра­чун­ске ври­јед­но­сти. 

– Од­лу­ком о за­ра­да­ма ло­кал­них слу­жбе­ни­ка и на­мје­ште­ни­ка ко­ју је на не­сре­ћу за­по­сле­них у оп­шти­ни Пље­вља при­је два да­на усво­ји­ла Скуп­шти­на оп­шти­не дра­стич­но ће се сма­њи­ти за­ра­де рад­ни­ка у ло­кал­ној ад­ми­ни­стра­ци­ји. Вла­да­ју­ћа ели­та сма­ње­ње за­ра­да по­ку­ша­ва да оправ­да оба­ве­за­ма из за­ко­на, што је дје­ли­мич­но тач­но, али се то мо­гло из­бје­ћи уве­ћа­њем об­ра­чун­ске ври­јед­но­сти ко­е­фи­ци­јен­та као што је ура­ди­ла ве­ћи­на оп­шти­на у Цр­ној Го­ри – по­ја­шња­ва Ров­ча­нин и до­да­је да је то у то­ку рас­пра­ве при­знао и сам пред­сјед­ник Оп­шти­не Мир­ко Ђа­чић. 
Ров­ча­нин на­во­ди да је од­лу­ка ло­ша и у дје­лу гдје се да­је мо­гућ­ност пред­сјед­ни­ку оп­шти­не да са­мо­стал­но од­лу­чу­је ко­ме ће по­ве­ћа­ти, а ко­ме сма­њи­ти за­ра­ду. Пре­ма ње­го­вим ри­је­чи­ма, већ са­да је ја­сно да ће тај дио од­лу­ке би­ти зло­у­по­тре­бљен, по­себ­но ако се зна да је ДПС до­сад у ви­ше на­вра­та оп­штин­ске и др­жав­не ре­сур­се зло­у­по­тре­бља­вао за при­до­би­ја­ње при­ста­ли­ца.
– У од­лу­ку су умет­ну­ти по­ли­тич­ки ин­стру­мен­ти ко­ји пред­сјед­ни­ку омо­гу­ћа­ва­ју да ко­ме хоће и ка­да хо­ће по­ве­ћа­ва и сма­њу­је ко­е­фи­ци­јен­те и об­ра­чун­ске ври­јед­но­сти и на овај на­чин су ство­ре­ни усло­ви за об­ра­чун са пар­тиј­ским не­ис­то­ми­шље­ни­ци­ма. Та­ко­ђе, уко­ли­ко при­хо­ди бу­џе­та на ни­воу го­ди­не бу­ду ма­њи од оче­ки­ва­них, пред­сјед­ник мо­же да до­дат­но сма­њи пла­те за­по­сле­ни­ма. Да­кле, због чи­ње­ни­це да је пред­сјед­ник не­ре­ал­но про­ци­је­нио при­хо­де бу­џе­та или их ни­је при­ку­пио на за­до­во­ља­ва­ју­ћем ни­воу, опет ис­па­шта­ју за­по­сле­ни – на­гла­ша­ва Ров­ча­нин, уз на­по­ме­ну да ДПС, СДП и Бо­шњач­ка стран­ка ни­је­су сма­њи­ли пла­те сво­јим функ­ци­о­не­ри­ма. 
– По­ра­жа­ва­ју­ће је да су пред­сјед­ник, пот­пред­сјед­ни­ци и глав­ни ад­ми­ни­стра­тор за­др­жа­ли пла­те на истом ни­воу ко­је је ре­гу­ли­сан Од­лу­ком о за­ра­да­ма ло­кал­них функ­ци­о­не­ра из ју­на 2008. го­ди­не. Да­кле, пред­сјед­ник је пла­те сма­њио хи­ги­је­ни­чар­ка­ма, пор­ти­ри­ма, слу­жбе­ни­ци­ма, љу­ди­ма од стру­ке ко­ји про­фе­си­о­нал­но ра­де де­це­ни­ја­ма у ло­кал­ној са­мо­у­пра­ви, а се­би и сво­јим са­рад­ни­ци­ма оста­вио за­ра­де на истом ни­воу – ка­же Ров­ча­нин, ис­ти­чу­ћи да је та­кав по­сту­пак не­по­штен.
Ров­ча­нин ис­ти­че да се пред­сјед­ник оп­шти­не ова­квом од­лу­ком пре­ци­је­нио и се­бе пред­ста­ља као ре­фор­ма­то­ра. 
– Ђа­чи­ћев про­блем је што го­во­ри о ре­фор­ма­ма пље­ваљ­ске зби­ље, али пре­ко ле­ђа на­ро­да, и пре­ко ле­ђа за­по­сле­них. Ап­сурд је тим при­је ве­ћи што је Ђа­чић дио ре­жи­ма ко­ји је про­из­вео ова­кву си­ту­а­ци­ју – под­вла­чи Ров­ча­нин, уз на­по­ме­ну да је за за­по­сле­не по­себ­но ин­те­ре­сан­тан члан 12 од­лу­ке ко­јим је про­пи­са­но да „ло­кал­ни слу­жбе­ник, од­но­сно на­мје­ште­ник има пра­во на от­прем­ни­ну, уко­ли­ко бу­де про­гла­шен тех­но­ло­шким ви­шком”.
– Ни­гдје се не на­во­де ви­си­на от­прем­ни­не, по­сту­пак за про­гла­ше­ње тех­но­ло­шког ви­шка или, пак, на осно­ву ко­јег про­пи­са се то спро­во­ди. Не же­лим да на­слу­ћу­јем, али на­мје­ра пред­сјед­ни­ка је очи­глед­на – ка­же Ров­ча­нин, до­да­ју­ћи да ће у на­ред­ном пе­ри­о­ду све би­ти ја­сни­је, од­но­сно да ће се ви­дје­ти ко­ли­ко ће но­ва ло­кал­на упра­ва, пред­во­ђе­на пред­сјед­ни­ком оп­шти­не Мир­ком Ђа­чи­ћем, од­лу­ку ко­ри­сти­ти у пар­тиј­ске и у дру­ге об­ра­чу­не. 
 
 
(ДАН, 01. 02. 2015.)Датум: 12.02.2015
Close
Close