ОО Подгорица: Радоњић: Чудан предлог ДПС-а и СДП-а

 Нај­бла­же ре­че­но, чу­дан пред­лог у нео­бич­ном об­ли­ку, ка­же Го­ран Ра­до­њић, шеф клу­ба од­бор­ни­ка ДФ-а, за на­мје­ру ДПС-а и СДП да ко­ми­си­ју за про­вје­ру за­ко­ни­то­сти, успје­шно­сти и тран­спа­рент­но­сти рас­по­ла­га­ња имо­ви­ном Глав­ног гра­да од 2000. го­ди­не до да­нас, ко­ја би об­у­хва­ти­ла по­сло­ве бив­шег гра­до­на­чел­ни­ка Ми­о­ми­ра Му­го­ше, фор­ми­ра Сла­во­љуб Сти­је­по­вић, а не Скуп­шти­на.

Та­кав пред­лог је ше­фо­ви­ма клу­бо­ва од­бор­ни­ка на са­стан­ку пре­до­чио Ђор­ђе Су­хих, пред­сјед­ник град­ског пар­ла­мен­та. 
-Су­хих нас је, по­зи­ва­ју­ћи се на ко­а­ли­ци­о­ни спо­ра­зум из­ме­ђу ДПС-а и СДП-а, упо­знао са на­мје­ром да гра­до­на­чел­ник фор­ми­ра не­ка­кву ко­ми­си­ју ко­ја би ис­пи­ти­ва­ла рад прет­ход­не ад­ми­ни­стра­ци­је, оче­ку­ју­ћи и да од­бор­ни­ци узму уче­шћа у тој ко­ми­си­ји. Та би ко­ми­си­ја, на­ја­вље­но је, под­ни­је­ла из­вје­штај о ра­ду Скуп­шти­ни. Као што сам ре­као и на са­стан­ку, не ви­ди се на осно­ву ко­јих овла­шће­ња, од­но­сно упо­ри­шта у про­пи­си­ма, гра­до­на­чел­ник же­ли да ра­ди не­што та­кво. То ни­ка­ко не мо­же би­ти ко­а­ли­ци­о­ни спо­ра­зум - ка­же Ра­до­њић. 
Ако гра­до­на­чел­ник сум­ња у рад свог прет­ход­ни­ка, са ко­јим се, уз­гред, гр­лио и љу­био то­ком кам­па­ње, или про­бле­ма­ти­зу­је дје­ло­ва­ње љу­ди у сво­јој ад­ми­ни­стра­ци­ји, не­ка се обра­ти над­ле­жним ор­га­ни­ма, а чи­нов­ни­ке не­ка ди­сци­плин­ски ка­зни, на­во­ди Ра­до­њић. 
-Уоста­лом, гра­до­на­че­ни­ку су већ до­ступ­ни сви до­ку­мен­ти и он кр­ши за­кон ако зна да је би­ло зло­у­по­тре­ба, а о то­ме не оба­вје­шта­ва др­жав­не ор­га­не. То­ли­ко би тре­бао и да сам зна - са­оп­штио је Ра­до­њић. 
Шеф клу­ба од­бор­ни­ка ДФ-а ка­же да не ви­ди да би не­ки од­бор­ник мо­гао да при­ста­не да бу­де у ко­ми­си­ји ко­ју фор­ми­ра гра­до­на­чел­ник. 
-Из­вор­ни ле­ги­ти­ми­тет но­се од­бор­ни­ци, ко­ји су иза­бра­ни од гра­ђа­на, а гра­до­на­чел­ник се би­ра у Скуп­шти­ни, и њој под­но­си из­вје­шта­је. За­то би уче­шће у не­ка­квом са­вје­то­дав­ном ти­је­лу би­ло по­ни­жа­ва­ње од­бор­ни­ка, а ти­ме и гра­ђа­на ко­ји су их би­ра­ли. Та­ко­ђе, ако ко­ми­си­ја тре­ба да под­не­се из­вје­штај о ра­ду Скуп­шти­ни, он­да Скуп­шти­на тре­ба и да фор­ми­ра то ти­је­ло. За све то већ по­сто­ји пре­се­дан у прак­си Скуп­шти­не Цр­не Го­ре, ко­ја је до са­да фор­ми­ра­ла ан­кет­не од­бо­ре по­во­дом ве­ли­ких афе­ра. Ти од­бо­ри су фор­ми­ра­ни по па­ри­тет­ном прин­ци­пу, да­кле са јед­на­ким бро­јем пред­став­ни­ка из вла­сти и из опо­зи­ци­је. Не­ма ни­ка­квог раз­ло­га да се са­да из­ми­шља не­што и да се са­мо још ви­ше обе­сми­шља­ва иона­ко ло­ше функ­ци­о­ни­са­ње ин­сти­ту­ци­ја. Као што ни та­мо ни­је Вла­да фор­ми­ра­ла ко­ми­си­ју од по­сла­ни­ка, та­ко ни ов­дје не тре­ба гра­до­на­чел­ник да фор­ми­ра ко­ми­си­ју од од­бор­ни­ка - на­вео је шеф клу­ба од­бор­ни­ка ДФ-а. 
Ра­до­њић на­во­ди да се мо­жда ипак ра­ди о по­ку­ша­ју да се та­квим обе­сми­шља­ва­њем на­ђе из­го­вор да се ни фор­мал­но не по­кре­не ни­шта од оно­га што је на­ја­вљи­ва­но и чи­ме се по­ку­ша­ло да се оправ­да по­сти­збор­на пре­ва­ра би­ра­ча.
 
 
Др­жав­ни ту­жи­лац би мо­рао да ре­а­гу­је
 
Са­ма иде­ја да се фор­ми­ра ко­ми­си­ја, па у би­ло ком об­ли­ку, кад по­ти­че од вла­да­ју­ће ко­а­ли­ци­је, је­сте при­зна­ње да ин­сти­ту­ци­је не функ­ци­о­ни­шу, да су за­ро­бље­не, оцје­њу­је Го­ран Ра­до­њић. 
-На­кон што љу­ди ко­ји се на­ла­зе на чел­ним мје­сти­ма у Глав­ном гра­ду јав­но из­ра­зе сум­њу у зло­у­по­тре­бе, др­жав­ни ту­жи­лац би мо­рао да се ти­ме по­за­ба­ви и да их ис­пи­та о тим са­зна­њи­ма - на­вео је Ра­до­њић.
 
 
(ДАН, 31. 01. 2015.)
 Датум: 12.02.2015
Close
Close