ОО Бар: Ракочевић: Немаран однос општине према најмлађима

 Иако су град­ске вла­сти по­след­њих го­ди­на у ви­ше на­вра­та обе­ћа­ва­ле да ће уре­ди­ти и об­но­ви­ти дјеч­ја игра­ли­шта на под­руч­ју оп­шти­не, ма­ло је ре­а­ли­зо­ва­но на том пла­ну. По­ло­мље­не клу­пе, љу­ља­шке ко­је ви­се на јед­ној ал­ки, клац­ка­ли­це без др­жа­ча за ру­ке, без сје­ди­шта, пар­ко­ви за­га­ђе­ни сме­ћем, из­ме­том и ра­зним дру­гим от­па­дом, ре­ал­на су сли­ка игра­ли­шта за нај­мла­ђе. Стан­дар­ди, ипак, тра­же не­што дру­го. Про­стор за дје­цу тре­ба­ло би да је огра­ђен под­ло­гом на­пра­вље­ном од гу­ме, спра­ва­ма за игра­ње од др­ве­та или пла­сти­ке, а мо­рао би би­ти и за­шти­ћен од жи­во­ти­ња. Ло­ше ста­ња дјеч­јих игра­ли­шта на­шло се и пред од­бор­ни­ци­ма ло­кал­ног пар­ла­мен­та. 

Од­бор­ник Де­мо­крат­ског фрон­та Алек­сан­дар Ра­ко­че­вић као лош при­мјер на­во­ди игра­ли­ште из­гра­ђе­но у ди­је­лу ше­та­ли­шта од хо­те­ла „Прин­цес” пре­ма Спорт­ском цен­тру. Он под­сје­ћа да на том игра­ли­шту го­ди­на­ма ни­шта ни­је ула­га­но, а за то ври­је­ме је ин­вен­тар све ви­ше про­па­дао.
– Од­нос Оп­шти­не пре­ма нај­мла­ђи­ма је ве­о­ма не­ма­ран. У од­го­во­ру ко­ји сам до­био од над­ле­жног се­кре­та­ри­ја­та по­ми­ње се из­нос од 26.000 еура за из­град­њу дјеч­јег игра­ли­шта у Шу­ми­ца­ма, дуж шу­шањ­ског ше­та­ли­шта. Ко­ли­ко знам, у пи­та­њу је до­на­ци­ја, а не сред­ства из бу­џе­та. Ин­те­ре­су­је ме кад над­ле­жни пла­ни­ра­ју да на Ше­та­ли­шту кра­ља Ни­ко­ле по­пра­ве по­ло­мље­не и уни­ште­не спра­ве. Чи­ни ми се да над­ле­жни ни­ка­ко да схва­те да је већ одав­но тре­ба­ло да ре­а­гу­ју, тим при­је јер се ра­ди о дје­ци, али и за­то што то игра­ли­ште ства­ра вр­ло ру­жну сли­ку о Ба­ру ко­ји те­жи да бу­де ту­ри­стич­ка де­сти­на­ци­ја – ка­же Ра­ко­че­вић, и ис­ти­че да му ни­је ја­сан ни од­го­вор ко­ји се од­но­си на игра­ли­ште пре­ко пу­та Кул­тур­ног цен­тра.
– Ме­ни је по­зна­то да је то игра­ли­ште на­пра­ви­ло не­ко­ли­ко љу­ди из ор­га­ни­за­ци­је „Ми­лост”, ваљ­да др­жа­вља­ни Ње­мач­ке и Швај­цар­ске, њих че­ти­ри-пет во­лон­те­ра, у са­рад­њи са НВО „Све­ти­о­ник”. Би­ло је ту и на­ших љу­ди ко­ји су ра­ди­ли без на­док­на­де. Зна­чи да Оп­шти­на ни­шта ни­је уло­жи­ла ни кад је ово игра­ли­ште у пи­та­њу – ис­ти­че Ра­ко­че­вић.
 
 
(ДАН, 29. 01. 2015.)Датум: 12.02.2015
Close
Close