ОО Беране: Живковић: Школе да славе Светог Саву

 Пред­сјед­ник Оп­штин­ског од­бо­ра Но­ве срп­ске де­мо­кра­ти­је Ра­до­ји­ца Жив­ко­вић са­оп­штио је ју­че да ће убр­зо под­ни­је­ти ини­ци­ја­ти­ву ло­кал­ном пар­ла­мен­ту да се у шко­ла­ма на те­ри­то­ри­ји Бе­ра­на по­но­во ус­по­ста­ви школ­ска сла­ва Све­ти Са­ва. Он је на­гла­сио да ће тра­жи­ти да СО Бе­ра­не по­ме­ну­ту ини­ци­ја­ти­ву про­сли­је­ди над­ле­жним др­жав­ним ин­сти­ту­ци­ја­ма, од­но­сно Ми­ни­стар­ству про­свје­те, у на­ди да ће тај до­ку­мент до­би­ти зе­ле­но сви­је­тло. Жив­ко­вић је ис­та­као да Све­ти Са­ва има трај­ну ври­јед­ност за чи­тав срп­ски род и да је при­род­но да се ње­го­ве име сла­ви у шко­ла­ма гдје ве­ћин­ско ста­нов­ни­штво чи­не Ср­би.

-Све­ти Са­ва је, ује­ди­њу­ју­ћи срп­ски на­род, по­ста­вио те­ме­ље на­ше ду­хов­но­сти и обра­зо­ва­ња. Он нас је увео у за­јед­ни­цу кул­тур­них и на­пред­них на­ро­да Евро­пе и сви­је­та. Ње­га не сла­ве са­мо Ср­би, не­го и оста­ли пра­во­слав­ни на­ро­ди, од Ру­са, па све до Гр­ка и Бу­га­ра. Је­ди­но зва­нич­на власт у Цр­ној Го­ри, сво­јим чи­ње­њем, оспо­ра­ва не­над­ма­шно дје­ло Све­тог Са­ве, за­не­ма­ру­ју­ћи зна­чај ње­го­ве про­свје­ти­тељ­ске ми­си­је. За­то ће­мо убр­зо, под­но­ше­њем ини­ци­ја­ти­ве пре­ко ло­кал­ног пар­ла­мен­та, од Ми­ни­стар­ства про­свје­те за­тра­жи­ти да до­зво­ли да се од иду­ће го­ди­не у свим шко­ла­ма на те­ри­то­ри­ји Бе­ра­на 27. ја­ну­а­ра ус­по­ста­ви школ­ска сла­ва Све­ти Са­ва, она­ко ка­ко је то не­кад ра­ђе­но. Зна­ју­ћи да су Ср­би ве­ћин­ско ста­нов­ни­штво на овом про­сто­ру, хо­ћу да вје­ру­јем да ће на­ша ини­ци­ја­ти­ва на­и­ћи на одо­бра­ва­ње Ми­ни­стар­ства про­свје­те – на­гла­сио је Жив­ко­вић.
Он је ка­зао да ће у слу­ча­ју не­га­тив­ног од­го­во­ра од над­ле­жних др­жав­них ор­га­на по­зва­ти ђа­ке и њи­хо­ве ро­ди­те­ље да са­ми ор­га­ни­зу­ју све­ча­но­сти по­во­дом Са­вин­да­на.
-Уко­ли­ко над­ле­жни од­би­ју на­шу ини­ци­ја­ти­ву, ми ће­мо по­зва­ти ђа­ке и њи­хо­ве ро­ди­те­ље да са­мо­и­ни­ци­ја­тив­но у част Све­тог Са­ве ор­га­ни­зу­је­мо про­сла­ву школ­ске сла­ве. Ако нам не до­зво­ле да то ура­ди­мо у шко­ла­ма на­ћи ће­мо не­ку дру­гу мо­гућ­ност, јер ни­ко не мо­же да при­пад­ни­ци­ма срп­ског на­ро­да ус­кра­ћу­је вје­ко­ви­ма сте­че­на пра­ва – на­вео је Жив­ко­вић.
Он је на­гла­сио да је крај­ње не­при­мје­ре­но што то­ком ју­че­ра­шњег да­на ни у јед­ној шко­ли ни­је одр­жан про­грам по­све­ћен Све­том Са­ви. 
-По­ра­зно је што се на­ста­ва на дан Све­тог Са­ве у Цр­ној Го­ри од­ви­ја ре­дов­но, јер је при­род­но да се тог да­на у обра­зов­ним ин­сти­ту­ци­ја­ма ор­га­ни­зу­ју све­ча­но­сти у част ве­ли­ког про­свје­ти­те­ља. Уз то, ових да­на ни­ко од зва­нич­ни­ка ни­је јав­но по­ме­нуо име Све­тог Са­ве, ни­ти је одр­жан ије­дан школ­ски час по­све­ћен ро­до­на­чел­ни­ку на­ше ду­хов­но­сти. Њи­ма је из­гле­да мно­го ва­жни­је да ве­ли­ча­ју лич­но­сти ко­је су се по­ка­за­ле као ве­ли­ки не­при­ја­те­љи срп­ског на­ро­да. То је ви­ше не­го сра­мо­та, кад се зна да је Све­то­сав­ска ака­де­ми­ја у Бе­ра­на­ма, ко­ју ор­га­ни­зу­је Епар­хи­ја бу­ди­мљан­ско-ник­шић­ка и Цр­кве­на оп­шти­на оку­пи­ла им­по­зан­тан број вјер­ни­ка – ис­та­као је Жив­ко­вић.
 
 
(ДАН, 28. 01. 2015.)Датум: 12.02.2015
Close
Close