ОО Пљевља: НОВА и ДФ желе да учествују у решавању проблема

 Уко­ли­ко ло­кал­на власт у Пље­вљи­ма при­хва­ти пред­лог пред­сјед­ни­ка ОО Но­ве Ми­ла­на Ле­ки­ћа, Но­ва и ДФ ће се ода­зва­ти по­зи­ву да уче­ству­ју у рје­ша­ва­њу ве­ли­ких про­бле­ма с ко­ји­ма се су­о­ча­ва ова оп­шти­на, са­оп­ште­но је из Ин­фор­ма­тив­не слу­жбе Но­ве срп­ске де­мо­кра­ти­је.

– Сма­тра­мо да је ве­о­ма ва­жно да се ода­зо­ву и пред­став­ни­ци вла­де ко­ји су нај­од­го­вор­ни­ји за та­ко те­шко ста­ње, јер од Пље­ва­ља се го­ди­на­ма са­мо узи­ма­ло, а ни­је се ни­шта ула­га­ло. Пре­ма на­шем ми­шље­њу, не би би­ло ло­ше ни да се по­зо­ве и пре­ми­је­ров брат Ацо Ђу­ка­но­вић ко­ји је на ве­о­ма сум­њив на­чин вла­снич­ки угра­ђен у нај­ва­жни­ји пље­ваљ­ски ре­сурс – Руд­ник угља, чи­јом по­тро­шњом се ди­рект­но ути­че на здра­вље гра­ђа­на. 
По­што је пре­ми­је­ров брат сти­ца­јем крај­ње сум­њи­вих окол­но­сти по­стао вла­сник Руд­ни­ка угља, ево му до­бра при­ли­ка да по­ка­же да га ни­је во­ди­ла ис­кљу­чи­во грам­зи­вост и да је спре­ман да одва­ја­њем ди­је­ла про­фи­та сам ри­је­ши про­блем за­га­ђи­ва­ња Пље­ва­ља – са­оп­шти­ли су из Но­ве.
 
 
(ДАН, 21. 01. 2015.)Датум: 12.02.2015
Close
Close