ОО Пљевља: Лекић: Мило, Филип и Ранко да удахну пљеваљски ваздух

 По­ла­зе­ћи од ста­ва да но­си­лац про­јек­та рје­ша­ва­ња еко­ло­шке ка­та­стро­фе у Пље­вљи­ма тре­ба да бу­ду Скуп­шти­на и Вла­да Цр­не Го­ре у са­рад­њи са ло­кал­ном упра­вом и НВО сек­то­ром, од­бор­ни­ци из ре­до­ва Де­мо­крат­ског фрон­та за­тра­жи­ли су од пред­сјед­ни­ка ло­кал­ног пар­ла­мен­та Та­ри­ка Га­џо­ви­ћа да на сјед­ни­цу СО на ко­јој ће се рас­пра­вља­ти о еко­ло­шким про­бле­ми­ма, по­зо­ве Фи­ли­па Ву­ја­но­ви­ћа, пред­сјед­ни­ка Скуп­шти­не Цр­не Го­ре Ран­ка Кри­во­ка­пи­ћа и пре­ми­је­ра Ми­ла Ђу­ка­но­ви­ћа. У отво­ре­ном пи­сму ко­је је Та­ри­ку Га­џо­ви­ћу упу­тио шеф од­бор­нич­ког клу­ба Де­мо­крат­ског фрон­та Ми­лан Ле­кић об­ја­шња­ва се да би­ло нео­п­ход­но и да се сјед­ни­ца Скуп­шти­не Цр­не Го­ре одр­жи у Пље­вљи­ма, од­но­сно да одр­жа­ва­ње та­кве јед­не сјед­ни­це тре­ба зах­ти­је­ва­ти. Ле­кић по­ру­чу­је да би сјед­ни­ца на те­му еко­ло­шка си­ту­а­ци­ја у гра­ду, ко­ја је за­ка­за­на за 28. ја­ну­ар, са­мо у та­квом са­ста­ву да­ла ва­ља­не ре­зул­та­те. 

-Клуб од­бор­ни­ка Де­мо­крат­ског фрон­та пред­ла­же да се на сјед­ни­цу Скуп­шти­не оп­шти­не Пље­вља по­зо­ву пред­сјед­ник Цр­не Го­ре, пред­сјед­ник Вла­де, пред­сјед­ник Скуп­шти­не Цр­не Го­ре, ре­сор­ни ми­ни­стар, ди­рек­тор Аген­ци­је за за­шти­ту жи­вот­не сре­ди­не, пред­став­ни­ци опо­зи­ци­о­них стра­на­ка на ни­воу пред­сјед­ни­ка или пред­сјед­ни­ка по­сла­нич­ких клу­бо­ва као и пред­став­ни­ци НВО сек­то­ра ко­ји се ба­ве еко­ло­ги­јом. При­ступ ко­ји под­ра­зу­ми­је­ва од­го­вор­ну са­рад­њу др­жа­ве и ло­кал­не упра­ве на нај­ви­шем ни­воу га­ран­ту­је озбиљ­ност у при­сту­пу рје­ша­ва­њу на­ших про­бле­ма. За­то Вас мо­ли­мо да по­ка­же­те во­љу и да за­јед­нич­ки пре­у­зме­мо од­го­вор­ност. У пи­та­њу су жи­во­ти на­ших гра­ђа­на. Уби­је­ђен сам да ће­те на­и­ћи на оп­струк­ци­ју за­штит­ни­ка ин­те­ре­са енер­гет­ског ло­би­ја ко­ји по­ку­ша­ва да ову те­му ста­ви под те­пих или ума­њи зна­чај про­бле­ма са ко­јим се су­о­ча­ва­мо сви, али не за­бо­ра­ви­те, Ви на овај на­чин ло­би­ра­те за жи­во­те гра­ђа­на Пље­ва­ља. По­ру­чу­јем и пред­сјед­ни­ку Оп­шти­не и свим функ­ци­о­не­ри­ма ДПС-а у Пље­вљи­ма ко­ји има­ју не­ког ути­ца­ја у вр­ху др­жа­ве, да схва­те озбиљ­но наш пред­лог и ути­чу, ка­ко би се по овом мо­де­лу одр­жа­ла сјед­ни­ца Скуп­шти­не Цр­не Го­ре на ко­јој би се из­на­шло рје­ше­ње за наш град - на­во­ди Ле­кић у пи­сму. 
Ле­кић ис­ти­че да би то ујед­но би­ла при­ли­ка да др­жав­ни врх про­ве­де ду­же од 24 ча­са у Пље­вљи­ма и да за­јед­но са гра­ђа­ни­ма уди­ше ПМ10 че­сти­це. Он на­гла­ша­ва да је Де­мо­крат­ски фронт во­љан, упр­кос скро­мим фи­нан­сиј­ским мо­гућ­но­сти­ма, да сно­си тро­шко­ве смје­шта­ја зва­нич­ни­ка др­жав­ног вр­ха у Пље­вљи­ма.
- Дру­ги пред­лог Клу­ба од­бор­ни­ка Де­мо­крат­ског фрон­та је да Скуп­шти­на оп­шти­не Пље­вља за­тра­жи од пред­сјед­ни­ка Скуп­шти­не Цр­не Го­ре да за­ка­же ван­дред­ну сјед­ни­цу, упра­во у Пље­вљи­ма, ма­кар про­то­ко­лар­ног ка­рак­те­ра, а би­ло би по­жељ­но да се по­ве­де рас­пра­ва по за­кључ­ци­ма ко­је смо пред­ло­жи­ли СО Пље­вља, уко­ли­ко бу­ду усво­је­ни, а на­дам се да хо­ће. По­зи­вам пред­сјед­ни­ка Оп­шти­не, пред­сјед­ни­ка Скуп­шти­не, од­бор­ни­ке, пред­став­ни­ке НВО сек­то­ра и ме­ди­је на је­дин­ство. За­јед­но по­др­жи­мо за­кон о еко­ло­шкој за­шти­ти Пље­ва­ља. Бу­ди­мо од­го­вор­ни пре­ма на­шим гра­ђа­ни­ма и ге­не­ра­ци­ја­ма ко­је до­ла­зе – на­во­ди Ле­кић, уз на­по­ме­ну да вје­ру­је да ће ко­нач­но до­ћи ври­је­ме гдје ће при­ра­штај у Пље­вљи­ма би­ти ве­ћи од бро­ја умр­лих, да не­ће би­ти се­ље­ња већ до­ла­ска и до­се­ља­ва­ња.
 
 
(ДАН, 20. 01. 2015.)Датум: 12.02.2015
Close
Close