ОО Бар: Вујошевић: Павићевић није у року завршио зграду

 Пре­ко пу­та Основ­ног ту­жи­ла­штва у Ба­ру по­диг­ну­та је згра­да (А-6) на­ми­је­ње­на за рје­ша­ва­ње стам­бе­ног пи­та­ња рад­ни­ка за­по­сле­них у про­свје­ти и здрав­ству. Пре­ма пот­пи­са­ним уго­во­ри­ма згра­да је тре­ба­ла има­ти сто ста­но­ва, ме­ђу­тим, из­во­ђач ра­до­ва, гра­ђе­вин­ско пред­у­зе­ће За­вод за из­град­њу Ба­ра (ЗИБ), са­гра­дио је 111 ста­но­ва. Про­зор Основ­ног ту­жи­о­ца гле­да на обје­кат у ко­јем је 11 ста­но­ва ви­ше ко­ји су не­ко­ме омо­гу­ћи­ли про­тив­за­ко­ни­ту за­ра­ду од око по­ла ми­ли­о­на еура и то у објек­ту за ко­ји је Оп­шти­на Бар по­кло­ни­ла зе­мљи­ште и осло­бо­ди­ла га пла­ћа­ња ко­му­на­ли­ја. Згр­ада А- 6 је са­мо још је­дан у ни­зу при­мје­ра да се у Ба­ру не по­шту­ју од­лу­ке Скуп­шти­не оп­шти­не.

Од­бор­ник Де­мо­крат­ског фрон­та Са­во Ву­јо­ше­вић сма­тра да је би­ло до­ста про­пу­ста ка­да је у пи­та­њу згра­де за здрав­стве­не и про­свјет­не рад­ни­ке, ко­ја је тре­ба­ла да се за­вр­ши до кра­ја 2008.го­ди­не. 
- Бив­ши пред­сјед­ник Оп­шти­не Жар­ко Па­ви­ће­вић, ко­ји је ујед­но и вла­сник фир­ме ЗИБ ко­ја је би­ла из­во­ђач ра­до­ва, у ро­ку ни­је за­вр­шио ову згра­ду. Не зна­мо ко­ли­ко је од ин­ве­сти­то­ра и бан­ке до­био нов­ца да се згра­да за­вр­ши, гдје су па­ре по­тро­ше­не, за ко­га је ми­мо про­јек­та до­гра­ђе­но 11 ста­но­ва? Здрав­стве­ни и про­свјет­ни рад­ни­ци ко­ји не­ма­ју рје­ше­но стам­бе­но пи­та­ње ви­ше од пет го­ди­на че­ка­ју на усе­ље­ње и пра­зна обе­ћа­ња пред­сјед­ни­ка Оп­шти­не и чел­ни­ка ми­ни­стар­ста­ва, и за то ври­је­ме умје­сто да сво­јим нов­цем от­пла­ћу­ју ра­те кре­ди­та они тр­пе ве­ли­ку ште­ту и свој но­вац да­ју при­ват­ни­ци­ма за ки­ри­ју. Пи­та­ње је ко ће њи­ма на­док­на­ди­ти ште­ту ко­ју има­ју по­во­дом ове не­прав­де? Из­гле­да да ће здрав­стве­ни и про­свјет­ни рад­ни­ци на кра­ју би­ти је­ди­ни крив­ци за ово ка­шње­ње, што до­вољ­но го­во­ри у ко­јем и ка­квом дру­штву да­нас жи­ви­мо. На­жа­лост ЗИБ је оти­шао у сте­чај, рад­ни­ци су оста­ли без по­сла, згра­да за про­свјет­не и здрав­стве­не рад­ни­ке још је не­за­вр­ше­на, а ту­жи­ла­штво упор­но ћу­ти што до­дат­но под­гри­ја­ва сум­њу у не­ча­сне ра­бо­те – ка­же Ву­јо­ше­вић. Под­сје­ти­ће­мо да је Оп­шти­на Бар на сјед­ни­ци ло­кал­ног пар­ла­мен­та 2006. го­ди­не до­ни­је­ла од­лу­ку о пре­но­су вла­сни­штва зе­мљи­шта пред­ви­ђе­ног за из­град­њу ста­но­ва за здрав­стве­не и про­свјет­не рад­ни­ке на ин­ве­сти­то­ре Ми­ни­стар­ство про­све­те, Ми­ни­стар­ство здра­вља и Фонд здрав­ства. На осно­ву те од­лу­ке 2007. го­ди­не скло­пљен је уго­вор из­ме­ђу ин­ве­сти­то­ра Ми­ни­стар­ства здра­вља, Ми­ни­стар­ства про­све­те и Фон­да здрав­ство са Ди­рек­ци­јом јав­них при­хо­да, Пр­вом бан­ком и Оп­шти­ном Бар о фи­нан­си­ра­њу и из­град­њи ових ста­но­ва. У мо­ру на­го­ми­ла­них про­бле­ма ко­ји су пра­ти­ли из­град­њу згра­де, у ко­јој про­свје­та­ри и ље­ка­ри че­ка­ју на усе­ље­ње ви­ше од пет го­ди­на, ро­ко­ви су про­лон­ги­ра­ни пре­ко 15 пу­та, и би­ли су ме­та ра­зним спе­ку­ла­ци­ја­ма, про­тив­за­ко­ни­тим рад­ња­ма, ко­је су мо­гу­ће чак и ути­ца­ле да за­вр­ше­так згра­де ка­сни, а ко­је би мо­гле да се на­ђу и код др­жав­ног ту­жи­о­ца.
 
 
(ДАН, 19. 01. 2015.)Датум: 12.02.2015
Close
Close