ОО Беране: Ивановић: Бивша власт сакрила задужења

 Број­ни су при­мје­ри ко­ји ука­зу­ју да је прет­ход­на ло­кал­на власт, на че­лу са пред­сјед­ни­ком оп­шти­не Ву­ком Го­лу­бо­ви­ћем, крај­ње нео­збиљ­но и не­тран­спа­рент­но оба­вља­ла по­сло­ве из сво­је над­ле­жно­сти, са­оп­шти­ли су ју­че пред­став­ни­ци ко­а­ли­ци­је „Здра­во Бе­ра­не”. Ис­ти­чу да о то­ме нај­бо­ље свје­до­чи на­чин на ко­ји је Оп­шти­на Бе­ра­не 2010. го­ди­не уз кре­дит­но за­ду­же­ње од 1.168.736 еура на­ба­ви­ла три спе­ци­јал­на во­зи­ла за га­ше­ње по­жа­ра и спа­са­ва­ње. Из ко­ли­ци­је „Здра­во Бе­ра­не” твр­де да но­ва ло­кал­на власт о по­ме­ну­тим оба­ве­за­ма Оп­шти­не Бе­ра­не ни­је има­ла ни­ка­кве по­дат­ке и да то за­ду­же­ње ни­је ре­ги­стро­ва­но у ар­хи­ва­ма и по­слов­ним књи­га­ма. За овај кре­дит­ни аран­жман са­зна­ли су тек не­дав­но на са­стан­ку у Ми­ни­стар­ству фи­нан­си­ја, гдје им је пре­до­че­но да Оп­шти­на Бе­ра­не до­сад ни­је пла­ти­ла ни­је­дан цент на­зна­че­них ду­го­ва­ња, иако је пр­ва ра­та тре­ба­ло да се из­ми­ри још 15. ју­ла 2011. го­ди­не. 

– До­сад смо успје­ли да от­кри­је­мо и обје­ло­да­ни­мо број­не мал­вер­за­ци­је ко­је је, уз не­до­ма­ћин­ско по­сло­ва­ње, прет­ход­на власт сер­ви­ра­ла сво­јим гра­ђа­ни­ма, ко­ји су ових да­на, ви­дјев­ши шта им је ра­ђе­но иза ле­ђа, пла­си­ра­ли па­ро­лу: „Те­шко зе­мљи ку­да ДПС про­ђе”. Нај­но­ви­је от­кри­ће о кре­дит­ном за­ду­же­њу за на­бав­ку спе­ци­јал­них ва­тро­га­сних во­зи­ла по­твр­ди­ло је да се бив­ша ру­ко­во­де­ћа струк­ту­ра у Оп­шти­ни Бе­ра­не, пред­во­ђе­на пред­сјед­ни­ком Ву­ком Го­лу­бо­ви­ћем, ру­ко­во­ди­ла па­ро­лом „по­сли­је нас по­топ”. И за­и­ста, та струк­ту­ра је по­то­пи­ла Бе­ра­не гу­ра­ју­ћи гра­ђа­не у не­ви­ђе­но ду­жнич­ко роп­ство. Са­да­шње оп­штин­ско ру­ко­вод­ство се на­шло у чу­ду ка­да нам је пред крај про­шле го­ди­не у Ми­ни­стар­ству фи­нан­си­ја са­оп­ште­но да Оп­шти­на Бе­ра­не за на­бав­ку ва­тро­га­сних во­зи­ла ду­гу­је пре­ко ми­ли­он еура и да би од­мах тре­ба­ло да пла­ти­мо 570.000 ду­га. Фра­пи­ра­ни та­квом чи­ње­ни­цом ка­сни­је смо до­шли до по­да­та­ка ко­ји ука­зу­ју да је ци­је­ли по­сту­пак оба­вљен на ви­ше не­го нео­зби­љан на­чин – на­во­ди од­бор­ни­ца ко­а­ли­ци­је „Здра­во Бе­ра­не” Ви­да Ива­но­вић.
Она твр­ди да је прет­ход­но оп­штин­ско ру­ко­вод­ство об­ма­ну­ло гра­ђа­не и Вла­ду Цр­не Го­ре пла­си­ра­ју­ћи не­тач­не ин­фор­ма­ци­је и из­бје­га­ва­ју­ћи да од­го­во­ри пре­у­зе­тим оба­ве­за­ма.
– Утвр­ди­ли смо да је Ми­ни­стар­ство фи­нан­си­ја у ви­ше на­вра­та упо­зо­ра­ва­ло Оп­шти­ну Бе­ра­не да из­ми­ри пре­у­зе­те оба­ве­зе. У јед­ном од та­квих до­пи­са од 28. де­цем­бра 2010. го­ди­не из Ми­ни­стар­ства фи­нан­си­ја је пре­ци­зи­ра­но да је Оп­шти­на Бе­ра­не сво­јим до­пи­сом од 27.11. 2008. го­ди­не по­твр­ди­ла са­гла­сност СО Бе­ра­не да при­хва­та по­ме­ну­та во­зи­ла и за­кљу­чи уго­вор са Вла­дом Цр­не Го­ре о оба­ве­за­ма вра­ћа­ња кре­дит­них сред­ста­ва на­ми­је­ње­них за ку­по­ви­ну спе­ци­јал­них во­зи­ла. Ме­ђу­тим, ни­гдје ни­је­смо про­на­шли да је СО Бе­ра­не да­ла по­ме­ну­ту са­гла­сност, што зна­чи да је прет­ход­но оп­штин­ско ру­ко­вод­ство не­тач­но ин­фор­ми­са­ло Ми­ни­стар­ство фи­нан­си­ја да је ло­кал­ни пар­ла­мент дао зе­ле­но свје­тло за ово кре­дит­но за­ду­же­ње – на­ве­ла је Ива­но­ви­ће­ва.
Ка­за­ла је да је по­себ­но ди­ску­та­бил­но то што је та­да­шњи пред­сјед­ник оп­шти­не Ву­ка Го­лу­бо­вић од­би­јао да пот­пи­ште уго­вор са Ми­ни­стар­ством уну­тра­шњих по­сло­ва и Ми­ни­стар­ством фи­нан­си­ја о про­сле­ђи­ва­њу сред­ста­ва кре­ди­та на­ми­је­ње­них за на­бав­ку спе­ци­јал­них во­зи­ла за га­ше­ње по­жа­ра и спа­са­ва­ње.
– Из Ми­ни­стар­ства фи­нан­си­ја су од бив­шег пред­сјед­ни­ка општ­ине Ву­ке Го­лу­бо­ви­ћа упор­но тра­жи­ли да пот­пи­ше уго­во­ре о про­сле­ђи­ва­њу сред­ста­ва кре­ди­та, али је он то, из ње­му зна­них раз­ло­га, од­би­јао да ура­ди, иако се прет­ход­но са­гла­сио да се на­бав­ка во­зи­ла из­вр­ши на по­ме­ну­ти на­чин. За­то во­зи­ла ко­ја су пре­у­зе­та још 2010. го­ди­не и ко­ја су да­та на ко­ри­шће­ње Слу­жби за­шти­те и спа­са­ва­ња још не мо­гу да се ре­ги­стру­ју, јер је за ре­ги­стра­ци­ју нео­п­ход­но при­ло­жи­ти и уго­вор о ко­јем је ри­јеч. Да­кле, ра­ди се о тра­ги­ко­мич­ној си­ту­а­ци­ји ко­ја је про­из­вод ба­ха­те вла­да­ви­не ДПС-а у Бе­ра­на­ма – упо­зо­ри­ла је Ива­но­ви­ће­ва.
 
 
По­сло­ве уго­ва­ра­ло Ми­ни­стар­ство фи­нан­си­ја
 
Три ва­тро­га­сна во­зи­ла су ис­по­ру­че­на Оп­шти­ни Бе­ра­не 2010. го­ди­не у ови­ру про­гра­ма ко­ји је под­ра­зу­ми­је­вао оса­вре­ме­њи­ва­ње слу­жби за­шти­те и спа­са­ва­ња у Цр­ној Го­ри. То је ура­ђе­но на осно­ву уго­во­ра о кре­ди­ту и фи­нан­си­ра­њу ко­је је 2009. го­ди­не скло­пи­ло Ми­ни­стар­ство фи­нан­си­ја са Сте­и­ер­мар­кис­хе Банк унд Спар­кас­сен. Ви­си­на тог кре­дит­ног аран­жма­на из­но­си­ла је 22.001.709. еура, од че­га је Оп­шти­на Бе­ра­не оба­ве­за­на да пла­ти 1.168.736. еура. Пре­ма утвр­ђе­ном пла­ну, Оп­шти­ни Бе­ра­не је на­ло­же­но да кре­дит вра­ти у ро­ку од де­сет го­ди­на и то у 20 јед­на­ких ра­та од по 58.436 еура. Пла­ном је би­ло пред­ви­ђе­но да се пр­ва ра­та упла­ти 15. ју­ла 2011, а по­след­ња 15. ја­ну­а­ра 2021. го­ди­не.
 
Ву­ка при­знао да ни­је пот­пи­сао уго­вор
 
Пи­та­ње у ве­зи са на­бав­ком спе­ци­јал­них во­зи­ла за га­ше­ње по­жа­ра на­шло се и на прет­ход­ној сјед­ни­ци ло­кал­ног пар­ла­мен­та. Та­да је, на­кон исту­па од­бор­ни­це Ива­но­вић, бив­ши пред­сјед­ник оп­шти­не Ву­ка Го­лу­бо­вић ка­зао да он ни­је пот­пи­сао уго­вор о кре­дит­ном аран­жма­ну и да тај про­блем тре­ба да рје­ша­ва ак­ту­ел­на ло­кал­на власт.
 
 
Дуг Оп­шти­не пре­ма­шио 15 ми­ли­о­на еура
 
Ива­но­ви­ће­ва је ис­та­кла да је про­сто не­вје­ро­ват­но ко­јом се ло­ги­ком ру­ко­во­ди­ло прет­ход­но оп­штин­ско ру­ко­вод­ство ка­да је до­но­си­ло од­лу­ке о за­ду­же­њу Оп­шти­не Бе­ра­не.
– Сва­ка озбиљ­на власт ће се за­ду­жи­ти оно­ли­ко ко­ли­ко је спо­соб­на да вра­ти дуг. Ме­ђу­тим, бе­ран­ски мо­зго­ви из ДПС-а су по­ди­за­ли кре­ди­те и пра­ви­ли ду­го­ве за­не­ма­ру­ју­ћи еко­ном­ску ло­ги­ку и здра­во раз­ми­шља­ње. Та­ко су иза се­бе оста­ви­ли дуг од пре­ко 15 ми­ли­о­на еура, што из­но­си ско­ро три оп­штин­ска бу­џе­та... Ни­је ми ја­сно ка­ко мо­гу по­сли­је све­га да иза­ђу пред гра­ђа­не и да се хва­ле сво­јим ре­зул­та­ти­ма – за­пи­та­ла се Ива­но­ви­ће­ва.
 
 
(ДАН, 18. 01. 2015.)Датум: 27.01.2015
Close
Close