ОО Подгорица: Радоњић: Предложено 17 тема за први квартал

Клуб од­бор­ни­ка Де­мо­крат­ског фрон­та упу­тио је Скуп­шти­ни Глав­ног гра­да 17 те­ма ко­је пред­ла­жу да се увр­сте у пр­ви квар­тал про­гра­ма ра­да град­ског пар­ла­мен­та за ову го­ди­ну. Пред­лог те­ма пот­пи­сао је Го­ран Ра­до­њић, шеф клу­ба од­бор­ни­ка ДФ-а, а све оне пред­ло­же­не су за пр­ви квар­тал. 

Де­мо­крат­ски фронт пред­ла­же од­лу­ку о мје­сним за­јед­ни­ца­ма, из­мје­ну од­лу­ке о обра­зо­ва­њу рад­них ти­је­ла Скуп­шти­не Глав­ног гра­да.
-Овом од­лу­ком ће се са­став Са­вје­та за пи­та­ња ли­ца са ин­ва­ли­ди­те­том Скуп­шти­не Глав­ног гра­да до­пу­ни­ти пред­став­ни­ком ор­га­ни­за­ци­ја ко­је се ба­ве дје­цом и од­ра­сли­ма са по­себ­ним по­тре­ба­ма, чи­ме ће Глав­ни град пре­по­зна­ти ову број­ну по­пу­ла­ци­ју и по­ка­за­ти да бри­не о њој - са­оп­штио је Ра­до­њић. 
У про­грам ра­да Скуп­шти­не Глав­ног гра­да пред­ло­же­но је да се увр­сти и од­лу­ка о на­кна­да­ма од­бор­ни­ци­ма у град­ском пар­ла­мен­ту ко­јом ће се уре­ди­ти пи­та­ње на­кна­да од­бор­ни­ци­ма у скла­ду са про­пи­си­ма, ка­ко би пре­ста­ла да ва­жи по­сто­је­ћа од­лу­ка ко­ја је у ко­ли­зи­ји са про­пи­сом ви­шег ре­да. У пр­вом квар­та­лу, ДФ пред­ла­же и из­вје­штај о спро­во­ђе­њу Ак­ци­о­ног пла­на при­ла­го­ђа­ва­ња обје­ка­та у јав­ној упо­тре­би у вла­сни­штву Глав­ног гра­да, из­вје­штај о рје­ша­ва­њу управ­них ства­ри код ор­га­на упра­ве Глав­ног гра­да за 2014. го­ди­ну, из­вје­штај о су­зби­ја­њу бес­прав­не град­ње на под­руч­ју про­стор­ног пла­на Под­го­ри­це за про­шлу го­ди­ну. 
Ме­ђу пред­ло­же­ним те­ма­ма су и из­вје­штај о ра­ду гра­до­на­чел­ни­ка и оства­ри­ва­њу функ­ци­је ло­кал­не са­мо­у­пра­ве у Глав­ном гра­ду у 2014. го­ди­ни, из­вје­штај о ра­ду Ко­ми­си­је за рје­ша­ва­ње стам­бе­них по­тре­ба ли­ца ко­ја би­ра или име­ну­је Скуп­шти­на Глав­ног гра­да и гра­до­на­чел­ник и дру­гих ли­ца чи­ји је рад од по­себ­ног ин­те­ре­са за Глав­ни град од 2001. до 2014. го­ди­не. 
Де­мо­крат­ски фронт тра­жи ин­фор­ма­ци­ју о до­на­ци­ја­ма по­је­дин­ци­ма и јед­но­крат­ним по­мо­ћи­ма ко­је је Глав­ни град до­ди­је­лио од 2010. до 2014. го­ди­не, ин­фор­ма­ци­ју о ста­њу мо­сто­ва у Глав­ном гра­ду, као и ин­фор­ма­ци­ју о усмје­ра­ва­њу сред­ста­ва бу­џе­та Глав­ног гра­да не­вла­ди­ним ор­га­ни­за­ци­ја­ма. Ме­ђу пред­ло­же­ним те­ма­ма су и ин­фор­ма­ци­ја о ре­а­ли­за­ци­ји кре­дит­них за­ду­же­ња за из­град­њу обје­ка­та у Под­го­ри­ци за чи­је је вра­ћа­ње га­ран­ци­је да­ла Скуп­шти­на Глав­ног гра­да, ин­фор­ма­ци­ја о пред­у­зе­тим ак­тив­но­сти­ма на из­град­њи днев­ног цен­тра за дје­цу са по­себ­ним по­тре­ба­ма, као и ин­фор­ма­ци­ја о ре­а­ли­за­ци­ји ак­тив­но­сти на из­град­њи обје­ка­та у Глав­ном гра­ду гра­ђе­них из сред­ста­ва при­ват­но-јав­ног парт­нер­ства. Н.С.
 
Ин­фор­ми­са­ти гра­ђа­не о суд­ским по­ступ­ци­ма 
 
 
Де­мо­крат­ски фронт у пр­вом квар­та­лу же­ли и ин­фор­ма­ци­ју о до­на­ци­ја­ма из бу­џе­та Глав­ног гра­да гра­до­ви­ма у Цр­ној Го­ри и у др­жа­ва­ма у окру­же­њу, као и ин­фор­ма­ци­ју о суд­ским по­ступ­ци­ма ве­за­но за оба­ве­зе Глав­ног гра­да по осно­ву ре­сти­ту­ци­је. Ме­ђу те­ма­ма је пред­ло­же­на и ин­фор­ма­ци­ја о ста­њу по­тре­ба у обла­сти не­е­лек­три­фи­ци­ра­них се­о­ских под­руч­ја у Под­го­ри­ци.
 
 
(ДАН, 18. 01. 2015.)
 Датум: 27.01.2015
Close
Close