ОО Подгорица: Кич пропаганда из РТЦГ

 Ако по де­фи­ни­ци­ји јав­ни сер­вис има оба­ве­зу да об­ра­ђу­је и еми­ту­је те­ме од јав­ног ин­те­ре­са за све гра­ђа­не и да ње­гу­је ви­со­ке про­фе­си­о­нал­не стан­дар­де, он­да је ја­сно да цр­но­гор­ски јав­ни сер­вис не ис­пу­ња­ва ни ми­ни­мум про­пи­са­них кри­те­ри­ју­ма, са­оп­ште­но је ју­че из Де­мо­крат­ског фрон­та.

- Де­фи­ни­ци­ја за „наш” Јав­ни сер­вис би­ла би - те­ле­ви­зи­ја у слу­жби ре­жи­ма на вла­сти. За­то и ни­је слу­чај­но да се чак и европ­ске ин­сти­ту­ци­је у за­кључ­ци­ма кри­тич­ки освр­ћу на не­про­фе­си­о­нал­ност и по­ли­тич­ку при­стра­сност цр­но­гор­ског јав­ног сер­ви­са. Да су но­ви­на­ри и уред­ни­ци РТЦГ свој рад под­ре­ди­ли ин­те­ре­си­ма ДПС мо­гли смо се из­но­ва увје­ри­ти гле­да­ју­ћи ин­фор­ма­тив­ни про­грам по­сљед­њих не­ко­ли­ко да­на. Ни­је ни­шта но­во да гле­да­ју­ћи оно ма­ло про­гра­ма што про­из­ве­де РТЦГ сти­че­мо ути­сак да жи­ви­мо у зе­мљи сно­ва, зе­мљи еко­ном­ског про­спе­ри­те­та и раз­ви­је­не де­мо­кра­ти­је. Да­кле, не оче­ку­ју­ћи да на Јав­ном сер­ви­су гле­да­мо са­мо при­че ко­је кри­ти­ку­ју ак­ту­ел­ни ре­жим, ипак оста­је­мо за­па­ње­ни нај­јеф­ти­ни­јом про­па­ган­дом ко­ју смо има­ли при­ли­ке да гле­да­мо у днев­ни­ку, о но­вом под­го­рич­ком гра­до­на­чел­ни­ку - Ми­гу, ко­ји све ви­ше тре­ба да под­сје­ћа на све­моћ­ног Ми­ла. Све и да по­вје­ру­је­мо у сер­ви­ра­ну нам при­чу, а те­шко да то мо­же­мо, као пр­во и нај­ло­гич­ни­је пи­та­ње на­кон од­гле­да­ног при­ло­га је­сте – зар не по­сто­је слу­жбе у окви­ру Глав­ног гра­да, или мо­жда про­фе­си­о­нал­ци за­ду­же­ни за ко­му­ни­ка­ци­ју са гра­ђа­ни­ма ко­ји би ваљ­да тре­ба­ло да ра­де тај по­сао, а за ко­ји уоста­лом и при­ма­ју пла­ту? Ова­ко, оста­је са­мо за­па­ње­ност и го­рак укус јеф­ти­не и кич про­па­ган­де - са­оп­ште­но је из Де­мо­крат­ског фрон­та. 
Из ДФ-а по­ру­чу­ју да ако и по­вје­ру­је­мо за­што не би­смо сви на­пи­са­ли по је­дан мејл све­моћ­ном Ми­гу, а има­ли би­смо о че­му, и он­да по­зва­ли Јав­ни сер­вис да за­јед­но че­ка­мо по­зив ко­ји се не од­би­ја. 
-Мо­жда ће и не­ки гра­ђа­нин без члан­ске кар­те вла­да­ју­ће ко­а­ли­ци­је има­ти сре­ће да га на­зо­ве гра­до­на­чел­ник, и то ка­сно у ноћ кад за­вр­ши мно­го­број­не оба­ве­зе – на­во­де из ДФ-а.
 
 
(ДАН, 14. 01. 2015.)Датум: 27.01.2015
Close
Close