ОО Бар: Вујошевић: Буџети у супротности са мишљењем министарства

 Од­бор­ник Де­мо­крат­ског фрон­та у Скуп­шти­ни оп­шти­не Бар Са­во Ву­јо­ше­вић твр­ди да се уна­зад не­ко­ли­ко го­ди­на у тој ло­кал­ној упра­ви не ра­ди у скла­ду са за­ко­ном и за­кон­ским про­пи­си­ма, те да су сви бу­џе­ти у по­след­ње че­ти­ри го­ди­не ра­ђе­ни у су­прот­но­сти са ми­шље­њем Ми­ни­стар­ства фи­нан­си­ја Цр­не Го­ре. 

Ву­јо­ше­вић на­гла­ша­ва да су бу­џе­ти Оп­шти­не Бар ра­ђе­ни у су­прот­но­сти са чла­ном 41 За­ко­на о фи­нан­си­ра­њу ло­кал­не са­мо­у­пра­ве, гдје се на­во­ди да при­ма­ња и из­да­ци бу­џе­та оп­шти­не мо­ра­ју би­ти урав­но­те­же­ни, а те­ку­ћи рас­хо­ди и от­пла­те ду­га мо­ра­ју се фи­нан­си­ра­ти из те­ку­ћих при­хо­да. 
– Та за­кон­ска од­ред­ба ка­да је у пи­та­њу до­но­ше­ње бу­џе­та Оп­шти­не Бар ни­је по­што­ва­на и за­то смо у си­ту­а­ци­ји да гр­ца­мо у ду­го­ви­ма. Имам ути­сак да вла­да­ју­ћа ко­а­ли­ци­ја не­ма сна­ге да се отрг­не од од­ре­ђе­них тај­кун­ско-кри­ми­нал­них гру­па и као да на­мјер­но ра­де про­тив оп­шти­не. Ако се та­ко на­ста­ви и у бу­ду­ће, до­ћи ће­мо у си­ту­а­ци­ју да оп­шти­на бу­де то­ли­ко за­ду­же­на да ће по­што-за­што мо­ра­ти да про­да­је сво­ју имо­ви­ну од­ре­ђе­ним тај­кун­ским гру­па­ма, ко­је су на не­за­ко­нит на­чин до­шле до па­ра, што се уоста­лом мо­же ви­дје­ти из до­са­да­шњих при­ва­ти­за­ци­ја – на­во­ди Ву­јо­ше­вић.
Он до­да­је да је и бу­џет за 2013. го­ди­ну ра­ђен у су­прот­но­сти са ми­шље­њем Ми­ни­стар­ства фи­нан­си­ја. 
– Ка­да је овај бу­џет усво­јен, на пла­ни­ра­ни из­нос од 18.720.000, а од Ми­ни­стар­ства фи­нан­си­ја до­би­ли смо ми­шље­ње на из­нос од 13.350.000 еура. Он­да је на­ста­ла оп­шта па­ни­ка ка­ко је до­шло до то­га да се ни­је­су уса­гла­си­ли са Ми­ни­стар­ством фи­нан­си­ја. То је са­мо још је­дан од до­ка­за да се бу­џе­ти пла­ни­ра­ју ка­ко не тре­ба. На­гла­ша­вам да из­но­се­ћи ова­кве по­дат­ке опо­зи­ци­ја не ли­ку­је. Лич­но, ја бих ви­ше во­лио да мо­гу да ка­жем да су ДПС и СДП од­лич­но ра­ди­ли и да је оп­шти­на у ве­ли­ком плу­су. Али, на­жа­лост, мо­рам ис­та­ћи да вла­да­ју­ћа ко­а­ли­ци­ја сно­си пот­пу­ну од­го­вор­ност за ка­та­стро­фал­но ста­ње у оп­шти­ни на­ста­ло због ве­ли­ких про­ма­ша­ја и не­до­ма­ћин­ског га­здо­ва­ња. Пред­став­ни­ци вла­да­ју­ће ко­а­ли­ци­је мо­ра­ју кад-тад да се су­о­че са сво­јом од­го­вор­но­шћу, од­но­сно нео­д­го­вор­но­шћу – под­вла­чи Ву­јо­ше­вић. 
Он сма­тра да је не­схва­тљи­во да се ре­ба­ланс бу­џе­та ра­ди на кра­ју го­ди­не.
– Ре­ба­ланс бу­џе­та ра­ди се кра­јем сеп­тем­бра и по­чет­ком ок­то­бра и то је озбиљ­на по­ли­ти­ка во­ђе­ња фи­нан­си­ја оп­шти­не. Све дру­го је кр­пље­ње ру­па и јед­но­став­но за­ма­гљи­ва­ње ствар­но­сти и бје­жа­ње од од­го­вор­но­сти – ка­же он.
Ву­јо­ше­вић под­сје­ћа да оп­шти­на не­ма по­пис имо­ви­не, али ни јав­них пред­у­зе­ћа, од­но­сно да не по­сто­ји по­пис ко­ји је ура­ђен у скла­ду са за­ко­ном. Сма­тра и да би пред­став­ни­ци вла­сти због се­бе са­мих тре­ба­ло да ура­де ре­ви­зи­ју по­сло­ва­ња ло­кал­не са­мо­у­пра­ве. 
 
 
Уло­жи­ти у Кра­љи­чи­ну пла­жу, па за­ра­ди­ти ви­ше
 
– Ни­је циљ да ова оп­шти­на про­да­је све буд­за­што. Не­ка до­зво­ле да се не­што ура­ди и у ко­рист оп­шти­не. Ре­ци­мо, да се Кра­љи­чи­на пла­жа не про­да­је ис­под ци­је­не ко­ја је фор­ми­ра­на од­лу­ком Скуп­шти­не, већ да та­мо ула­жи­мо не­ки ди­нар и по­ве­ћа­мо ври­јед­ност бар пет пу­та. Оп­шти­на би та­ко ис­пла­ти­ла не са­мо до­са­да­шњи дуг, не­го би мо­гла и да за­ра­ди. То би се већ мо­гло на­зва­ти до­ма­ћин­ским од­но­сом, али ја ми­слим да они то не сми­ју ура­ди­ти због вр­ха њи­хо­вих по­ли­тич­ких струк­ту­ра ко­ји су, по мом ми­шље­њу, уми­је­ша­не у од­ре­ђе­не кри­ми­нал­но- ко­руп­тив­не рад­ње – ка­же Ву­јо­ше­вић, на­гла­ша­ва­ју­ћи да би вла­да­ју­ћа ко­а­ли­ци­ја има­ла по­др­шку опо­зи­ци­је уко­ли­ко би ра­ди­ли на до­бро­бит Ба­ра.
  
 
(ДАН, 11. 01. 2015.)
 Датум: 27.01.2015
Close
Close