ОО Бар: Ђуровић: Ништа од изградње пасарела

 Вла­да­ју­ћа ДПС–СДП ко­а­ли­ци­ја је већ го­ди­на­ма, а по­себ­но пред из­бо­ре обе­ћа­ва­ла по­ста­вља­ње па­са­ре­ла на Ја­дран­ској ма­ги­стра­ли у ди­је­лу на­се­ља Шу­шањ и Су­то­мо­ре. 

Пре­ма ри­је­чи­ма од­бо­р­ни­ка Де­ја­на Ђу­ро­ви­ћа (ДФ), па­са­ре­ле би омо­гу­ћи­ле лак­ши и бр­жи са­о­бра­ћај на овом по­те­зу, што је и био раз­лог да на 3. сјед­ни­ци Скуп­шти­не оп­шти­не (СО) по­ста­ви пи­та­ње до­кле се сти­гло с пла­ни­ра­њем њи­хо­вог по­ста­вља­ња. 
– У пар­ла­мен­ту се не­ко­ли­ко пу­та при­ча­ло о то­ме да се ура­де па­са­ре­ле због згу­сну­тог са­о­бра­ћа­ја на по­ме­ну­тим прав­ци­ма. Мо­ра се нај­при­је ура­ди­ти про­је­кат, а за­тим сли­је­ди до­пу­на или из­мје­на ДУП-ова у овом слу­ча­ју Су­то­мо­ре – цен­тар и Или­но. Из­град­ња па­са­ре­ла је не­ко­ли­ко пу­та би­ла пред­из­бор­ни сло­ган вла­да­ју­ће ко­а­ли­ци­је, па их пи­там за­што до­сад ни­шта ни­је­су ура­ди­ли, те да ли ће се уоп­ште кре­ну­ти у по­сао – ка­же Ђу­ро­вић.
  
 
(ДАН, 08. 01. 2015.)Датум: 27.01.2015
Close
Close