ОО Котор: Потпара: Споран будући власнички статус хале

 Рок из­град­ње спорт­ске дво­ра­не у Ко­то­ру про­би­јен је за три и по го­ди­не, а на­кон про­бле­ма у ко­је је за­па­ла це­тињ­ска фир­ма „Ли­па“, за на­ста­вак ра­до­ва 25. но­вем­бра 2014. го­ди­не скло­пљен је уго­вор са кон­зор­ци­ју­мом ко­ји чи­не фир­ме Ер­ланг доо Ник­шић, Тан­ген­та доо Ник­шић и Еуро­зок доо Да­ни­лов­град. Рок за за­вр­ше­так ра­до­ва, чи­ја је ври­јед­ност са ПДВ-ом 3.481.256 еура, је 18 мје­се­ци од да­на пот­пи­си­ва­ња уго­во­ра. Ипак, на гра­ди­ли­шту не­ма те­шке ме­ха­ни­за­ци­је, али ни ви­дљи­вих ак­тив­но­сти. Од ско­ра се са­мо спо­ра­дич­но по­ја­вљу­је по не­ко­ли­ко рад­ни­ка ко­ји не­што ра­де око огра­де при пу­ту, а по­ста­вље­на је и пла­стич­на мре­жа око објек­та и но­ва та­бла са ро­ком из­град­ње.

Из Де­мо­крат­ског фрон­та по­себ­но упо­зо­ра­ва­ју на бу­ду­ћи вла­снич­ки ста­тус објек­та. 
- Ло­ка­ци­ја и ври­је­ме град­ње ха­ле су по­гре­шни, али је нај­го­ре што Оп­шти­на гра­ди, а вла­сник је Ре­сурс­ни цен­тар ко­ме ће сви спорт­ски клу­бо­ви гра­да пла­ћа­ти ко­ри­шће­ње дво­ра­не. Да је не­ко ин­ве­сти­тор, а да ни­је вла­сник објек­та то до са­да ни­је­сам чуо. Ако ни­је­сам у пра­ву во­лио бих да ме ло­кал­на власт де­ман­ту­је и да ка­же ко­ји су пла­но­ви по за­вр­шет­ку дво­ра­не - ка­же за „Дан“ Вла­ди­мир Пот­па­ра, од­бор­ник ДФ-а у СО Ко­тор, и под­сје­ћа да је опо­зи­ци­ја по­кре­ну­ла број­на пи­та­ња ве­за­на за град­њу дво­ра­не. Из­ме­ђу оста­лог, тра­жи­ла је да се фор­ми­ра ви­ше­стра­нач­ка ко­ми­си­ја да се ис­пи­та ко је одо­брио да се ДУП Шка­ља­ри „кр­ши“, гдје је гра­ђе­вин­ска ли­ни­ја, за­што је уни­штен ло­кал­ни пут, те „ко има моћ из­над за­ко­на“ итд..
- Очи­то да са Вла­дом, од­но­сно са Ди­рек­ци­јом за јав­не ра­до­ве по­сто­је про­бле­ми око фи­нан­си­ра­ња, а на пи­та­ње ко­ли­ко су до­сад упла­ти­ли сред­ста­ва, од­го­вор ни­је­смо до­би­ли. Иако је Вла­да би­ла у оба­ве­зи да упла­ти по­ло­ви­ну, чи­ње­ни­це го­во­ре дру­го. По­сто­је и про­бле­ми око ви­шка ра­до­ва ко­ји су пре­ко 400 хи­ља­да еура до­сад - твр­ди Пот­па­ра.
  
 
(ДАН, 05. 01. 2015.)
 Датум: 27.01.2015
Close
Close