ОО Бар: Ђуровић: Смањити плате функционерима

 Од­бор­ни­ци опо­зи­ци­је у бар­ском пар­ла­мен­ту про­тив су по­ве­ћа­ња по­ре­за за 20 од­сто, али ин­си­сти­ра­ју на сма­ње­њу пла­та за­по­сле­них у ло­кал­ној са­мо­у­пра­ви.

Пре­ма ри­је­чи­ма од­бор­ни­ка Де­мо­крат­ског фрон­та мр Де­ја­на Ђу­ро­ви­ћа, сма­ње­ње пла­та за 20 од­сто на укуп­ни бу­џет мо­же ићи са­мо јед­ном ли­ни­јом, функ­ци­о­не­ри­ма 40 од­сто и рад­ни­ци­ма мак­си­мал­но пет од­сто. 
- Оп­шти­на Бар има пре­ко 30 ми­ли­о­на ду­га и до ско­ра је има­ла пре­ко 35 за­по­сле­них ко­ји су има­ли пла­ту ви­шу од 1.000 еура. По­шту­јем са­мо да пред­сјед­ник Оп­шти­не и пред­сјед­ник Скуп­шти­не оп­шти­не има­ју пла­ту пре­ко 1.000 еура. Бу­џет и си­ту­а­ци­ја у Оп­шти­ни не до­зво­ља­ва­ју ни­јед­ном функ­ци­о­не­ру, осим дво­ји­це по­ме­ну­тих, да има­ју пла­ту пре­ко тог из­но­са. Во­лио бих да ми не­ко об­ја­сни шта су до­при­ни­је­ли ови за­по­сле­ни са пла­том од 1.000 еура. Та­ко­ђе, ни­је исто ако од­би­је­те 20 од­сто ди­рек­то­ру и рад­ни­ку. Та­ко­ђе, ко има пре­ко 1.500 еура при­ма­ња то је лук­суз. Не сла­жем се да се по­ве­ћа по­рез за 20 од­сто, и да то „пла­ти” на­род, јер је он пла­тио већ и не мо­же ви­ше. Ушли смо, ка­же власт, у го­ди­ну кри­зе. А зар у вла­сти не раз­ми­шља­ју да и на­род има кри­зу кад тре­ба да пла­ти по­рез? Хо­ће­мо ли да ста­ви­мо хи­по­те­ке на све ку­ће по Ба­ру - пи­та Ђу­ро­вић, на­гла­ша­ва­ју­ћи да је оче­ки­вао да се по­рез сма­њи за 20 од­сто. 
Ђу­ро­вић на­гла­ша­ва и да функ­ци­о­не­ри има­ју ви­со­ке пла­те, а при­том су они во­ди­ли Оп­шти­ну ко­ја је ду­жна 30 и ви­ше ми­ли­о­на еура, те да би због то­га њи­ма пр­ви­ма тре­ба­ло мак­си­мал­но сма­њи­ти пла­те и та­ко их ка­зни­ти за ста­ње у ло­кал­ној са­мо­у­пра­ви. 
  
 
(ДАН, 05. 01. 2015.)
 Датум: 27.01.2015
Close
Close