ОО Даниловград: СНП помаже ДПС-у у незаконитим пословима

 Пред­став­ни­ци да­ни­лов­град­ског од­бо­ра Де­мо­крат­ског фрон­та оци­је­ни­ли су да су по­др­шком пред­ло­гу ДПС-а да се на сјед­ни­ци ло­кал­ног пар­ла­мен­та, одр­жа­ној 29. де­цем­бра 2014. го­ди­не, усво­ји ин­фор­ма­ци­ја о оба­ве­за­ма оп­шти­не пре­ма Ра­дио Да­ни­лов­гра­ду, од­бор­ни­ци СНП-а на дје­лу по­ка­за­ли ко­а­ли­ци­о­ну са­рад­њу са вла­да­ју­ћом стран­ком. Из ДФ-а до­да­ју да та­кво по­на­ша­ње СНП-а чу­ди ка­да се зна шта се све де­ша­ва у Ра­дио Да­ни­лов­гра­ду и да је та­мо „ста­ње већ ду­же са дру­ге стра­не за­ко­на”. 

– То­ком за­сје­да­ња СО упо­зо­ра­ва­ли смо да се ин­фор­ма­ци­ја о ре­а­ли­за­ци­ји спо­ра­зу­ма из­ме­ђу ло­кал­ног еми­те­ра Ра­дио Да­ни­лов­град и Оп­шти­не Да­ни­лов­град не мо­же раз­ма­тра­ти из фор­мал­них раз­ло­га, јер је ин­фор­ма­ци­ју под­нио ди­рек­тор Ра­дио Да­ни­лов­гра­да, а не Са­вјет. По­ка­за­ли смо да је ста­ње у тој ор­га­ни­за­ци­ји пот­пу­но не­ре­гу­лар­но. Скуп­шти­на ни­је би­ра­ла са­вјет, ди­рек­тор је у в.д. ста­њу већ ви­ше од пет го­ди­на, а по за­ко­ну то је мо­гу­ће са­мо до го­ди­ну да­на. Уз то, ди­рек­тор је ви­со­ки функ­ци­о­нер ло­кал­ног ДПС-а. На ко­ле­ги­ју­му ко­ји је одр­жан по­во­дом ове тач­ке днев­ног ре­да, опо­зи­ци­о­не стран­ке су од стра­не пред­сјед­ни­ка Скуп­шти­не, ше­фа клу­ба од­бо­р­ни­ка ДПС-а и пот­пред­сјед­ни­ка Оп­шти­не убје­ђи­ва­ни да по­др­же ову ин­фор­ма­ци­ју иако су и они свје­сни да је ста­ње у овој ор­га­ни­за­ци­ји пот­пу­но не­ре­гу­лар­но. Ни­је­смо при­ста­ли да по­др­жи­мо не­што што ни­је у скла­ду са за­ко­ном и по­ред де­ма­го­шких на­сту­па на тој сјед­ни­ци. Ми­сле­ћи да ће се тач­ка од­ло­жи­ти, од­бор­ни­ци ДФ-а су на­пу­сти­ли за­сје­да­ње скуп­шти­не. Та­да на сце­ну сту­па­ју од­бор­ни­ци СНП-а. По­што је ДФ на­пу­стио сјед­ни­цу, ДПС ни­је имао кво­рум за на­ста­вак за­сје­да­ња, али кво­рум обез­бје­ђу­је од­бор­ник СНП-а ко­ји је остао у са­ли и по­др­жао ин­фор­ма­ци­ју ко­јом се по­ку­ша­ва ле­га­ли­зо­ва­ти не­за­кон­ско ста­ње у тој ор­га­ни­за­ци­ји. Ово је био гест ко­а­ли­ци­о­не са­рад­ње из­ме­ђу ДПС-а и СНП-а. То је чуд­но, јер се са­рад­ња де­ша­ва по­во­дом рас­пра­ве о Ра­дио Да­ни­лов­гра­ду и усва­ја­ња ин­фор­ма­ци­је ко­ја је не­за­ко­ни­то под­не­се­на. Иако је пред­сјед­ник СНП-а при­је не­ки дан из­ја­вио да се не­ће прав­да­ти да ли са­ра­ђу­је са ДПС-ом, ово је био очит при­мјер те са­рад­ње – за­кљу­чу­је се у са­оп­ште­њу ДФ-а. 
Пред­став­ни­ци ДФ-а упо­зо­ра­ва­ју да од­бор­нич­ка прак­са од­бор­ни­ка СНП-а иза­зи­ва сум­њу да ће се по­но­ви­ти де­ша­ва­ња из про­шлог са­зи­ва ло­кал­ног пар­ла­мен­та, ка­да је је­дан пред­став­ник пен­зи­о­не­ра, иза­бран са опо­зи­ци­о­не ли­сте, по­др­жа­вао све што је пред­ла­гао ДПС. 
– У пред­из­бор­ној кам­па­њи СНП је дје­ло­вао пот­пу­но опо­зи­ци­о­но и због то­га смо још ви­ше из­не­не­ђе­ни гла­са­њем и по­на­ша­њем њи­хо­вог од­бор­ни­ка. Вје­ру­је­мо да су због то­га из­не­на­ђе­ни и би­ра­чи СНП-а. По­што се све то де­ша­ва­ло уочи Но­ве го­ди­не мо­жда је то био и СНП-еов но­во­го­ди­шњи по­клон ДПС-у – по­ру­чу­ју из ДФ-а.
  
 
(ДАН, 03. 01. 2015.)
 Датум: 27.01.2015
Close
Close