ОО Бијело Поље: Делић: Награде нема због демонстрације силе

 Од ка­ко је уста­но­вље­но, пре­сти­жно оп­штин­ско при­зна­ње, На­гра­да 3. ја­ну­ар, ове го­ди­не по пр­ви пут не­ће би­ти уру­че­но. То је при­је се­дам да­на од­лу­чио жи­ри ко­јег је фор­ми­ра­ла Скуп­шти­на оп­шти­не Би­је­ло По­ље. 

Чла­но­ви жи­ри­ја Зо­ран Бо­шко­вић (СНП) и Мом­чи­ло Де­лић (Но­ве срп­ска де­мо­кра­ти­ја), у са­о­по­ште­њу за јав­ност су ис­та­кли да је рад тог ти­је­ла оби­ље­жи­ла де­мон­стра­ци­ја си­ле ве­ћи­не, од­но­сно пред­став­ни­ка вла­да­ју­ће ко­а­ли­ци­је ДПС–СДП.
– Упра­во они ко­ји су ми­ну­лих го­ди­на, ми­мо кри­те­ри­ју­ма, у ве­ћи­ни слу­ча­је­ва из­гла­са­ва­ли за ла­у­ре­а­те по­ли­тич­ке исто­ми­шље­ни­ке и сво­је ро­ђа­ке, и на тај на­чин, на жа­лост, по­ли­ти­зо­ва­ли и знат­но обез­ври­је­ди­ли до­дје­лу нај­ве­ћег оп­штин­ског при­зна­ња, сад у то­ме на­ла­зе ,,али­би” за од­лу­ку ко­ју су до­ни­је­ли. Од­лу­ку ,,да ни­ко од пред­ло­же­них кан­ди­да­та не за­слу­жу­је на­гра­ду” до­ни­је­ли су, очи­глед­но, по ди­рек­ти­ви и са­оп­шти­ли је на са­мом по­чет­ку сјед­ни­це жи­ри­ја при­је ика­кве при­че о пред­ло­зи­ма – на­во­де Бо­шко­вић и Де­лић у са­оп­ште­њу.
Они на­гла­ша­ва­ју да су чвр­сто бра­ни­ли сво­је ста­во­ве да ме­ђу пред­ло­же­ни­ма за­си­гур­но има оних ко­ји за­слу­жу­ју На­гра­ду 3. ја­ну­ар.
– Та­квог ми­шље­ња ни­је­су ди­је­ли­ли оста­ли чла­но­ви жи­ри­ја по­на­вља­ју­ћи да ни­ко од пред­ло­же­них кан­ди­да­та не за­слу­жу­је да бу­де ла­у­ре­ат. На­кон ду­го­трај­не и на­пор­не ди­ску­си­је нас дво­ји­ца смо на пи­та­ње пред­сјед­ни­ка Ве­ска Дроб­ња­ка да се из­ја­сни­мо ко по на­шем ми­шље­њу за­слу­жу­је на­гра­ду, са­оп­шти­ли име­на јед­ног по­је­дин­ца и ко­лек­ти­ва, ка­ко је то до­сад би­ла прак­са при до­дје­љи­ва­њу на­гра­де – са­оп­шти­ли су Де­лић и Бо­шко­вић.
Та­ко је, твр­де они, а не ,,на­кон де­таљ­н­их ана­ли­за и обра­зло­же­ња пред­ло­га”, ка­ко се на­во­ди у са­оп­ште­њу жи­ри­ја, до­не­се­на од­лу­ка о не­до­дје­љи­ва­њу На­гра­де 3. ја­ну­ар.
– Пре­ма на­шем ми­шље­њу, ствар­ни раз­лог за ова­кву од­лу­ку ве­ћи­не чла­но­ва жи­ри­ја је то што ме­ђу пред­ло­же­ни­ма ни­је­су пре­по­зна­ли сво­је ,,љу­бим­це”, исто­ми­шље­ни­ке и ро­ђа­ке. Ова­ква од­лу­ка је по на­ма удар на ауто­ри­тет и углед, при­је све­га пред­ло­же­них, ме­ђу ко­ји­ма има вр­сних љу­ди и ства­ра­ла­ца – на­гла­ша­ва­ју Бо­шко­вић и Де­лић.
  
 
(ДАН, 03. 01. 2015.)Датум: 27.01.2015
Close
Close