ОО Подгорица: Радоњић: Годину обиљежиле изборне преваре

 Три да­ту­ма су оби­ље­жи­ла по­ли­тич­ку Под­го­ри­цу то­ком 2014. го­ди­не. Пр­ви - из­бо­ри 25.ма­ја на ко­ји­ма ни­ко ни­је по­би­је­дио. Дру­ги - кон­сти­ту­тив­на сјед­ни­ца Скуп­шти­не Глав­ног гра­да 23. ју­на на ко­јој је пре­стао ман­дат Ми­о­ми­ру Му­го­ши ко­ји је био гра­до­на­чел­ник 13 го­ди­на, али се и да­ље ни­је зна­ло ко је по­би­је­дио. Тре­ћи - 6. ок­то­бар ка­да је иза­бран Сла­во­љуб Сти­је­по­вић за 39. гра­до­на­чел­ни­ка Под­го­ри­це од­лу­ком СДП-а да су они по­би­је­ди­ли. 

Про­те­клу го­ди­ну у Под­го­ри­ци оби­ље­жи­ли су ло­кал­ни из­бо­ри, бо­ље ре­ћи пред­из­бор­на, из­бор­на и по­сти­збор­на пре­ва­ра би­ра­ча, то је­сте афе­ра „Сни­мак”, не­ре­гу­лар­но­сти на дан гла­са­ња и рас­пад јед­не пред­из­бор­не ко­а­ли­ци­је ко­ја се гра­ђа­ни­ма пред­ста­ви­ла као ал­тер­на­ти­ва вла­сти, а за­пра­во је по­слу­жи­ла да гла­со­ве про­тив вла­сти пре­тво­ри у гла­со­ве за ње­но одр­жа­ње, оци­је­нио је Го­ран Ра­до­њић, пред­сјед­ник клу­ба од­бор­ни­ка Де­мо­крат­ског фрон­та. 
- На­кон што се из­и­гра­ју би­ра­чи и на­сту­пи кон­со­ли­да­ци­ја вла­сти, на­сту­пи па­у­за, до но­ве слич­не епи­зо­де. Ре­зул­тат тих ига­ра је са­да­шња власт у Под­го­ри­ци. Не мо­же се ре­ћи: ње­но фор­ми­ра­ње, јер још у ње­ном ве­ли­ком сег­мен­ту вла­да та­ко­зва­но в.д. ста­ње, ре­ци­мо у се­кре­та­ри­ја­ти­ма. Ка­ко је ус­по­ста­вље­на на не­ле­ги­ти­ман на­чин, та­ко се и по­на­ша, ти­ран­ски - на­вео је Ра­до­њић. 
Ра­до­њић до­да­је да је са­да­шња власт пра­ви на­сљед­ник до­ско­ра­шње. 
-Раз­ли­ка је са­мо у при­сту­пу, ско­ро да би се ре­кло, у сти­лу, кад би та ри­јеч би­ла уоп­ште при­клад­на у том кон­тек­сту. Ако би прет­ход­ном но­ви­на­ри при­шли на ули­ци, мо­гло им се де­си­ти да за­вр­ше у бол­ни­ци. Са­да­шњи се, за­то, кри­је од ме­ди­ја, ба­рем од ве­ћи­не, и, као је­дан од пр­вих по­те­за, за­бра­нио је јав­ним слу­жбе­ни­ци­ма да ко­му­ни­ци­ра­ју са ме­ди­ји­ма, па пре­ко њих и са гра­ђа­ни­ма. Исто­вре­ме­но се пре­ко ре­жим­ских ме­ди­ја хва­ли ка­ко гра­ђа­ни­ма лич­но те­ле­фо­ни­ра у не­при­стој­но ври­је­ме. Код прет­ход­ног гра­до­на­чел­ни­ка ва­жи­ло је пра­ви­ло да он пер­со­нал­но не­што бра­ни или до­зво­ља­ва. Код са­да­шњег ва­жи да он не­што „сре­ђу­је”, „за­вр­ша­ва”, „рје­ша­ва”. Ре­зул­тат је исти, са­мо­во­ља. Не­ма ин­сти­ту­ци­ја, не­ма про­це­ду­ра, не­ма јед­на­ко­сти за гра­ђа­не. На дје­лу је пот­пу­но по­ни­шта­ва­ње иона­ко крх­ког си­сте­ма, га­же­ње прин­ци­па над­ле­жно­сти–на­вео је Ра­до­њић. 
Он до­да­је да су по­сле­ди­це бив­ше и са­да­шње вла­сти исте. 
-Док је би­ла прет­ход­на власт, јед­ног да­на пад­не сни­јег, а се­дам да­на је ван­ред­но ста­ње. Са­да, је­дан дан па­да ки­ша, де­сет да­на не­ма­мо во­ду за пи­ће. Од сил­ног за­ла­га­ња за про­фе­си­о­на­ли­за­ци­ју упра­ве ни­је оста­ло ни­шта, па се у од­бо­ре ди­рек­то­ра јав­них пред­у­зе­ћа по­ста­вља­ју љу­ди ко­ји има­ју основ­ну шко­лу, или љу­ди ко­ји не­ма­ју ни­ка­квог рад­ног ис­ку­ства. „Гла­са­ћу за сво­је пар­тиј­ске ко­ле­ге и при­ја­те­ље”, ре­као је пред­сјед­ник Скуп­шти­не Под­го­ри­це, јав­но, на сјед­ни­ци, от­кри­ва­ју­ћи до кра­ја шта су кри­те­ри­ју­ми за јав­не функ­ци­је. Циљ са­да­шње ад­ми­ни­стра­ци­је је, за­то, са­гла­сан са ци­љем ко­ји власт има и на ре­пу­блич­ком ни­воу, а то је да се до кра­ја уни­шти на­да да се ишта мо­же ура­ди­ти, да се ти­ра­ни­ја при­хва­ти као нор­мал­но ста­ње. Но, ис­ку­ство нас учи да сва­кој ти­ра­ни­ји при­је или ка­сни­је мо­ра до­ћи крај - по­ру­чио је Ра­до­њић.
  
 
(ДАН, 31. 12. 2014.)
 Датум: 27.01.2015
Close
Close