ОО Пљевља: ДПС кочи расправу о загађењима

 Се­дам­на­ест од­бор­ни­ка опо­зи­ци­је, у про­шли пе­так, пред­сјед­ни­ку Скуп­шти­не оп­шти­не Пље­вља Та­ри­ку Га­џо­ви­ћу под­ни­је­ли су ини­ци­ја­ти­ву за са­зи­ва­ње ван­ред­не сјед­ни­це СО по­во­дом за­га­ђе­ња жи­вот­не сре­ди­не. Ме­ђу­тим, Га­џо­вић још ни­је за­ка­зао сјед­ни­цу, а „Да­ну” је са­оп­штио да су у то­ку кон­сул­та­ци­је са ше­фо­ви­ма од­бор­нич­ких клу­бо­ва ка­ко би се обез­би­је­дио кво­рум. Он је ка­зао и да ће у пот­пу­но­сти ис­по­што­ва­ти по­слов­ник о ра­ду ло­кал­ног пар­ла­мен­та.

– Вр­ло бр­зо ће­мо има­ти ин­фор­ма­ци­ју о са­зи­ва­њу ван­ред­не сјед­ни­це ко­ју је тра­жи­ло се­дам­на­ест од­бор­ни­ка – ка­зао је Га­џо­вић. 
Из Клу­ба од­бор­ни­ка Де­мо­крат­ског фрон­та на­во­де да од Га­џо­ви­ћа још ни­је­су оба­ви­је­ште­ни о за­ка­зи­ва­њу ван­дред­не сјед­ни­це СО Пље­вља.
– Ис­пу­ни­ли смо по­слов­нич­ки услов за за­ка­зи­ва­ње ван­ред­не сјед­ни­це, јер је за­хтјев пот­пи­са­ло 17, а услов је то ура­ди нај­ма­ње 12 од­бор­ни­ка. С об­зи­ром на то да нас пред­сјед­ник Скуп­шти­не ни­је оба­ви­је­стио, а имао је до­вољ­но вре­ме­на за то, суј­тра ће­мо за­јед­но са клу­бо­ви­ма од­бор­ни­ка СНП-а и По­кре­та за Пље­вља за­у­зе­ти став о да­љим по­те­зи­ма – са­оп­ште­но је из клу­ба од­бор­ни­ка Де­мо­крат­ског фрон­та. 
Не­зва­нич­но са­зна­је­мо да са­зи­ва­ње ван­ред­не сјед­ни­це ко­че у ре­до­ви­ма Де­мо­крат­ске пар­ти­је со­ци­ја­ли­ста јер се по­ку­ша­ва из­бје­ћи рас­пра­ва о ста­њу жи­вот­не сре­ди­не. На­и­ме, Га­џо­вић че­ка став сво­јих пар­тиј­ских ко­ле­га, јер уко­ли­ко се не до­би­је по­др­шка ДПС-а, по­сто­ји мо­гућ­ност да се за­ка­за­на сјед­ни­ца не одр­жи услед не­до­стат­ка кво­ру­ма. Од­но­сно, уко­ли­ко би Га­џо­вић за­ка­зао сјед­ни­цу, а ње­го­ви пар­тиј­ски дру­го­ви из ДПС-а од­лу­чи­ли да не до­ђу у че­му би их по­др­жа­ла два од­бор­ни­ка СДП-а и Бо­шњач­ке стран­ке, пред­сјед­ник СО мо­рао би да из­бјег­не за­сје­да­ње или би за­јед­но са опо­зи­ци­јом чи­нио ве­ћи­ну од 18 од­бор­ни­ка. 
У пред­ло­гу за ван­ред­ну сјед­ни­цу СО на­во­ди се да је нео­п­ход­но усво­ји­ти за­кључ­ке ко­ји­ма би се од Вла­де тра­жи­ло да Скуп­шти­ни Цр­не Го­ре пред­ло­жи усва­ја­ње За­ко­на о за­шти­ти ин­те­ре­са гра­ђа­на Пље­ва­ља. 
  
 
(ДАН, 26. 12. 2014.)Датум: 27.01.2015
Close
Close