ОО Никшић: Копривица: Секта не може у Љетњиковац краља Николе

Уко­ли­ко на сјед­ни­ци Скуп­шти­не оп­шти­не, ко­ја ће би­ти одр­жа­на да­нас и сју­тра, ве­ћи­на одо­бр­ни­ка усво­ји од­лу­ку ко­јом ће Љет­њи­ко­вац кра­ља Ни­ко­ле усту­пи­ти на бес­плат­но ко­ри­шће­ње не­ка­нон­ској тзв. Цр­но­гор­ској пра­во­слав­ној цр­кви (ЦПЦ), од­бор­ни­ци Де­мо­крат­ског фрон­та на­пу­сти­ће за­сје­да­ње. Вла­да­ју­ћа ДПС–СДП ко­а­ли­ци­ја за сјед­ни­цу је при­пре­ми­ла спор­ну од­лу­ку ко­јом ће љет­њи­ко­вац, ина­че за­шти­ће­ни спо­ме­ник кул­ту­ре, пре­пу­сти­ти на упра­вља­ње и ко­ри­шће­ње тзв. ЦПЦ ко­ју пред­во­ди рас­поп Ми­раш Де­де­јић. Од­бор­ник ДФ-а Ма­рин­ко Ко­при­ви­ца ка­зао је на кон­фе­рен­ци­ји за но­ви­на­ре да ће се опо­зи­ци­ја на по­чет­ку да­на­шњег за­сје­да­ња по­тру­ди­ти да се спор­на тач­ка укло­ни с днев­ног ре­да, а ако у то­ме не ус­пи­ју ар­гу­мен­то­ва­ном ди­ску­си­јом по­ку­ша­ће да уби­је­де ко­ле­ге из вла­да­ју­ће струк­ту­ре да не гла­са­ју за ту од­лу­ку.

– Ако од­лу­ка ипак бу­де усво­је­на, од­бо­р­ни­ци ДФ-а ће на­пу­сти­ти за­сје­да­ње и по­том од­лу­чи­ти о да­љим ак­тив­но­сти­ма. Ра­ди се о спро­во­ђе­њу тру­лог ком­про­ми­са из­ме­ђу чла­ни­ца вла­да­ју­ће ко­а­ли­ци­је, с ци­љем да се ма­њој пар­ти­ји, од­но­сно СДП-у удо­во­љи ка­ко би та сек­та у ви­ду тзв. ЦПЦ до­би­ла не би­ло ко­ји про­стор за дје­ло­ва­ње већ обје­кат ко­ји при­па­да свим гра­ђа­ни­ма Ник­ши­ћа – ре­као је Ко­при­ви­ца.
Бла­жо Ђур­ко­вић је на­гла­сио да је спор­на од­лу­ка мо­жда зна­чај­ни­ја од свих ко­је су се у прет­ход­них го­ди­ну и по да­на раз­ма­тра­ле у ло­кал­ној скуп­шти­ни, али и од оних о ко­ји­ма ће убу­ду­ће рас­пра­вља­ти. 
– НВО, ко­ја ни по јед­ном аспек­ту не мо­же и ни­кад не­ће би­ти цр­ква, же­ле сна­гом др­жа­ве и јед­но­у­мљем да усто­ли­че и ти­ме уне­су раз­дор у ду­хов­но би­ће Цр­не Го­ре – ка­зао је Ђур­ко­вић.
  
 
(ДАН, 25. 12. 2014.)Датум: 27.01.2015
Close
Close