ОО Бар: Вујошевић: ,,Румија'' је партијско предузеће

 Пред­став­ни­ци опо­зи­ци­је сма­тра­ју да Јав­но пред­у­зе­ће за уз­гој, за­шти­ту и лов ди­вља­чи „Ру­ми­ја”, због ре­зу­лта­та и ви­ше­го­ди­шњег ста­ња у том ко­лек­ти­ву, не за­слу­жу­је да убу­ду­ће бу­де на те­ре­ту Оп­шти­не. Пре­ма ми­шље­њу опо­зи­ци­о­на­ра, тај ко­лек­тив тре­ба тран­сфор­ми­са­ти у пред­у­зе­ће ко­је ће се бри­ну­ти о во­да­ма, еко­ло­ги­ји, при­ро­ди...

Пре­ма ри­је­чи­ма од­бор­ни­ка Са­ва Ву­јо­ше­ви­ћа (ДФ), од 1998. го­ди­не уло­же­но је пре­ко ми­ли­он еура из бу­џе­та, али по­ме­ну­то пред­у­зе­ће и по­ред то­га стал­но про­из­во­ди гу­бит­ке и афе­ре.
– Ово пред­у­зе­ће је „кру­на” вла­да­ви­не ДПС–СДП ко­а­ли­ци­је и при­мјер ка­ко не тре­ба ра­ди­ти. Го­ди­на­ма ни­је по­сто­ја­ла кон­тро­ла ино­стра­них ло­ва­ца, и не зна се ко­ли­ко је зло­у­по­тре­ба би­ло у том по­гле­ду. Та­ко­ђе, ово пред­у­зе­ће „др­ма­ло” је и низ афе­ра. Но, ра­ду­је ме што је ми­шље­ње Се­кре­та­ри­ја­та за еко­но­ми­ју и фи­нан­си­је Бар у јед­ном ди­је­лу по­зи­тив­но, а од­но­си се на то да тре­ба пре­и­спи­та­ти на­чин фи­нан­си­ра­ња „Ру­ми­је”. У Цр­ној Го­ри јав­на пред­у­зе­ћа има­мо са­мо у Ба­ру и Ул­ци­њу, док су у окру­же­њу то ло­вач­ке ор­га­ни­за­ци­је ко­је упра­вља­ју ло­ви­шти­ма – ка­же он.
Пре­ма ри­је­чи­ма Ву­јо­ше­ви­ћа, „Ру­ми­ја” је пар­тиј­ско пред­у­зе­ће.
–Та­мо ухље­бље­ње на­ла­зе пар­тиј­ски вој­ни­ци, а све на те­рет гра­ђа­на и бу­џе­та Оп­шти­не, што има ка­та­стро­фал­не по­сле­ди­це. Ово пред­у­зе­ће по­слу­је про­тив­за­ко­ни­то, јер по ста­ту­ту в.д. ста­ње мо­же тра­ја­ти го­ди­ну да­на, на­кон че­га мо­ра би­ти иза­бран ди­рек­тор. То у „Ру­ми­ји” ни­је ура­ђе­но већ го­ди­на­ма... Та­ко­ђе, по си­сте­ма­ти­за­ци­ји тре­ба да по­сто­ји је­дан управ­ник ло­ви­шта, а не два, па и ту има­мо кр­ше­ње про­пи­са. И по­ред за­бра­не, у Спи­чан­ском по­љу и у Ми­ку­ли­ћи­ма, стал­но се ло­ви и ни­ко ни­шта не кон­тро­ли­ше – ка­зао је Ву­јо­ше­вић.
 
Алек­сан­дар Ра­ко­че­вић (ДФ) ка­же да би био у про­бле­му кад би га не­ко на ули­ци пи­тао за­што по­сто­ји ЈП „Ру­ми­ја”, јер не би знао шта да од­го­во­ри. 
– Тран­сфор­ми­ши­мо „Ру­ми­ју” у пред­у­зе­ће ко­је ће се бри­ну­ти о во­да­ма, еко­ло­ги­ји, при­ро­ди. Дај­те да се „Ру­ми­ји” на­ђе не­ка свр­ха, уви­јек ће око ње би­ти ви­це­ва и при­ча о ша­ка­ли­ма и ве­про­ви­ма. Ова­кво пред­у­зе­ће тре­ба Ми­ћу Ор­лан­ди­ћу и оста­лим бар­ским лов­ци­ма ко­ји има­ју не­што про­тив жи­во­ти­ња. Ово је ру­па у бу­џе­ту из ко­је го­ди­шње ис­цу­ри 100.000 еура, а кад је то­ли­ко по­треб­но за­што га он­да СДП ни­је тра­жио при­ли­ком не­дав­не рас­по­дје­ле – ка­же он, на­гла­ша­ва­ју­ћи да је ко­нач­но ври­је­ме да се овим пред­у­зе­ћем по­за­ба­ви но­ви се­кре­та­ри­јат ко­ји тре­ба уско­ро да поч­не да функ­ци­о­ни­ше.
 
 
(ДАН, 25. 12. 2014.)Датум: 27.01.2015
Close
Close