ОО Подгорица: Радоњић: За ДПС су ,,основци'' стручнији од високошколаца

 Име­но­ва­но је укуп­но 85 чла­но­ва управ­них и од­бо­ра ди­рек­то­ра јав­них уста­но­ва и пред­у­зе­ћа, ис­кљу­чи­во при­пад­ни­ка вла­да­ју­ће ко­а­ли­ци­је ко­ју пред­во­де ДПС и СДП, на сјед­ни­ци Скуп­шти­не Глав­ног гра­да ко­ја је у уто­рак тра­ја­ла ско­ро до 22 са­та. 

Шеф клу­ба од­бор­ни­ка ДФ-а Го­ран Ра­до­њић са­оп­штио је да је не­при­хва­тљи­во да не­ко са основ­ном шко­лом мо­же да бу­де струч­ни­ји од оних ко­ји има­ју ди­пло­му. 
- По­ку­ша­ва­ју да нас увје­ре да је не­ко ко има основ­ну шко­лу струч­ни­ји од не­ког ко има ви­со­ко обра­зо­ва­ње. Не мо­гу ни­ка­ко схва­ти­ти да то мо­же да бу­де исти­на јер он­да не­што ни­је у ре­ду. Не бих се сло­жио са ти­ме да је ла­ко до­би­ти ди­пло­му. Ди­пло­ма ни­је па­пир не­го овје­ра зна­ња - ре­као је Ра­до­њић. 
 
 
(ДАН, 25. 12. 2014.)Датум: 27.01.2015
Close
Close