ОО Бијело Поље: Делић: Власт нема кандидата, а можда ни лауреата

 Жи­ри Оп­шти­не Би­је­ло По­ље за до­дје­лу нај­ве­ћег оп­штин­ског при­зна­ња одр­жао је са­ста­нак, на ко­јем је утвр­ђе­на ли­ста при­сти­глих пред­ло­га за нај­ве­ће оп­штин­ско при­зна­ње, на­гра­ду „3.ја­ну­ар”. На­ред­них да­на би­ће одр­жан но­ви са­ста­нак и до­го­во­ре­но ко ће ући у нај­у­жи из­бор за на­гра­ду, а он­да ће би­ти до­ни­је­та и ко­нач­на од­лу­ка о ла­у­ре­а­ти­ма. Жи­ри је у са­ста­ву Зо­ран Бо­шко­вић, Ве­се­лин Дроб­њак, Мом­чи­ло Де­лић, Жељ­ко Ко­ње­вић, Са­ба­хет Спа­хић, Ха­сан Ра­мо­вић и Нем­ша Омер­хо­џић, а за на­гра­ду су пред­ло­же­на два ко­лек­ти­ва и се­дам по­је­ди­на­ца: Основ­на шко­ла „Ри­сто Рат­ко­вић“, Са­ла­дин Ди­но Бур­џо­вић, На­да Па­ви­ће­вић, То­ми­слав То­мо­вић, Ни­на По­по­вић, Ра­до­мир Илић, ТВ СУН, Ран­ко Ра­до­вић и Бла­го­је Ву­ји­сић. 

Члан жи­ри­ја у име Де­мо­крат­ског фрон­та Мом­чи­ло Де­лић ис­ти­че да је прет­ход­них го­ди­на би­ло до­ста про­бле­ма­тич­них од­лу­ка о ла­у­ре­а­ти­ма што је ути­ца­ло и на не­га­ти­ван став гра­ђа­на пре­ма до­дје­ли оп­штин­ског при­зна­ња. Ка­ко са­да ства­ри сто­је, ка­же Де­лић, ме­ђу чла­но­ви­ма жи­ри­ја, ко­ји су из вла­да­ју­ће ко­а­ли­ци­је, по­сто­ји рас­по­ло­же­ње да се мо­же раз­ми­шља­ти и о то­ме да се на­гра­да ни­ко­ме не до­ди­је­ли.
- То сам мо­гао при­ми­је­тим по ди­ску­си­ја­ма, а по ме­ни раз­лог за то је и тај што пред­став­ни­ци вла­сти не­ма­ју свог кан­ди­да­та за ову пре­сти­жну на­гра­ду. Не­за­до­вољ­ни су пред­ло­зи­ма, због че­га је већ по­че­ла при­ча да се ове го­ди­не мо­же и пре­ско­чи­ти уру­че­ње на­гра­де. Осим тог про­блем је и не­до­ста­так нов­ца јер је нов­ча­ни дио на­гра­де до­ста ви­сок. Та­ко да у ци­љу уште­де мо­же­мо ла­ко оста­ти без ла­у­ре­та – ка­же Де­лић.
 
 
(ДАН, 22. 12. 2014.)Датум: 27.01.2015
Close
Close