ОО Подгорица: Бешовић: Град годинама нема развојни карактер

 Пред­ло­же­ни из­нос бу­џет­ских сред­ста­ва Глав­ног гра­да за 20015. го­ди­ну у из­но­су од 49.032.390 еура је не­ре­ал­но пла­ни­ран и пред­ста­вља са­мо спи­сак ли­је­пих же­ља, са­оп­штио је Чел Исма­и­ли­су­фи, од­бор­ник ДФ-а на ју­че­ра­шњој прес кон­фе­рен­ци­ји. Исма­и­ли­су­фи је на­вео да је до са­да ни­је­су за­вр­ше­ни ко­лек­тор за пре­чи­шћа­ва­ње от­пад­них во­да, згра­да град­ског пар­ла­мен­та, град­ско по­зо­ри­ште.

-Нов­ца за те објек­те фа­ли­ће и у бу­џе­ту за 2015. го­ди­ну због ин­те­ре­са вр­ха вла­сти и њи­ма бли­ских струк­ту­ра ко­ји се угра­ђу­ју у сва­ки по­сао, би­ло да је у функ­ци­ји лич­ног бо­га­ће­ња или пред­из­бор­них об­ма­на. Ве­ли­ки је број глад­них у Под­го­ри­ци. Ве­ћи­на не­ма при­ступ на­род­ној ку­хи­њи из не­схва­тљи­вих ад­ми­ни­стра­тив­них раз­ло­га. Та­ко­ђе, не­ма ни при­хва­ли­ти­ли­шта за бес­кућ­ни­ке, РАЕ по­пу­ла­ци­ја жи­ви у усло­ви­ма не­до­стој­ним чо­вје­ка. Сред­ства од кон­це­си­ја су не­тран­спа­рент­но пред­ста­вље­на, при­па­да­ју те­ку­ћим при­хо­ди­ма и слу­же за по­кри­ће те­ку­ћих рас­хо­да – по­ру­чио је Чел Исма­и­сли­су­фи.
Он је до­дао да се у на­цр­ту бу­џе­та Глав­ног гра­да за на­ред­ну го­ди­ну по­ја­вљу­ју став­ке као што су од­ре­ђе­ни из­да­ци, оста­ле услу­ге, тран­сфе­ри ин­сти­ту­ци­ја­ма, по­је­дин­ци­ма, НВО и јав­ном сек­то­ру и оста­ли тран­сфе­ри.
-Ве­ли­ка је вје­ро­ват­но­ћа да се пре­ко ових став­ки ку­пу­ју лич­не кар­те пред из­бо­ре, из­два­ја­ју нов­ча­на да­ва­ња и па­ке­ти пре­храм­бе­них пр­о­и­зво­да чла­но­ви­ма ДПС-а. Сред­ства за за­ра­де код слу­жбе гра­до­на­чел­ни­ка су по­ве­ћа­на у од­но­су на 2014. го­ди­ну за отва­ра­ње два но­ва би­роа гдје тре­ба да се упо­сле чла­но­ви ДПС-а и СДП-а по по­зна­том прин­ци­пу из афе­ре Сни­мак, је­дан упо­сле­ни че­ти­ри си­гур­на гла­са на на­ред­ним из­бо­ри­ма. Да је Ми­ни­стар­ство фи­нан­си­ја про­чи­та­ло и про­у­чи­ло про­грам 595 мје­ра Де­мо­крат­ског фрон­та не би да­ло по­зи­тив­но ми­шље­ње за бу­џет Глав­ног гра­да а ни за свој бу­џет за 2015. го­ди­ну. Ко­нач­но би схва­ти­ли да су Глав­ни град и Цр­на Го­ра са ова­квом еко­ном­ском по­ли­ти­ком на иви­ци бан­крот­ства и пред ду­жнич­ким роп­ством – сма­тра Исма­и­ли­су­фи.
Од­бор­ник ДФ-а Ми­о­драг Бе­шо­вић ука­зао је да из­вје­штај о ста­њу уре­ђе­ња про­сто­ра на те­ри­то­ри­ји Глав­ног гра­да за 2014. го­ди­ну по­ка­зу­је ко­ли­ко је ло­кал­на власт не­спо­соб­на да ри­је­ши про­бле­ме ко­ји оп­те­ре­ћу­ју Под­го­ри­цу. Бе­шо­вић је об­ја­снио да Под­го­ри­ца го­ди­нама уна­зад ни­је има­ла раз­вој­ни ка­рак­тер што се ти­че уре­ђе­ња про­сто­ра.
-У из­вје­шта­ју ко­ји раз­ма­тра­мо ви­ди­мо да су ра­до­ви на ко­му­нал­ној ин­фра­струк­ту­ри у нај­ве­ћем ди­је­лу не­е­ре­а­ли­зо­ва­ни и то ју про­цен­ту од 35 од­сто, до­да­ју­ћи то­ме и ра­до­ве ко­ји су са­мо за­по­че­ти у про­цен­ту од 25 од­сто, а ко­ји су истим пла­ном тре­ба­ли би­ти за­вр­ше­ни у 2014. го­ди­ни. Ка­ка­риц­ка го­ра са ве­ли­ким бро­јем до­ма­ћин­ста­ва ни у 2014. го­ди­ни ни­је до­би­ла во­ду ко­ја се сва­ка­ко мо­же ра­чу­на­ти као со­ци­јал­на ка­те­го­ри­ја за по­тре­бе гра­ђа­на. Пре­чи­шћа­ва­ње от­пад­них во­да, те ка­на­ли­за­ци­о­на ин­фра­струк­ту­ра је је­дан од нај­ве­ћих про­бле­ма Под­го­ри­це и ње­них гра­ђа­на. Ни у го­ди­ни ко­ја је за на­ма ло­кал­на упра­ва ни­је успје­ла да ри­је­ши про­блем ко­лек­то­ра ко­ји је у са­да­шњим ка­па­ци­те­ти­ма гра­ђен за по­тре­бе 50.000 ста­нов­ни­ка. Ни­је до­шло ни до пла­ни­ра­ња из­град­ње пи­ја­ца, та­ко да се про­сто­ри за ту на­мје­ну че­сто ко­ри­сте за не­у­слов­ну на­мје­ну оба­вља­ња тр­го­ви­не. У из­вје­шта­ју ре­а­ли­за­ци­је не­ма­мо пре­ци­зне по­да­те ко­ли­ко је ре­а­ли­зо­ва­но од за­цр­та­ног – твр­ди Бе­шо­вић.
 
 
Но­во гро­бље са­мо обе­ћа­ње
 
Бе­шо­вић је кон­ста­то­вао да је нео­п­ход­на и из­град­ња но­вог гро­бља.
- Ло­кал­на упра­ва ни у го­ди­ни ко­ја је за на­ма ни­је по овом пи­та­њу ура­ди­ла мно­го, па та­ко по­че­так из­град­ње но­вог гро­бља оста­је са­мо као обе­ћа­ње –на­во­ди Бе­шо­вић.
 
 
(ДАН, 22. 12. 2014.)Датум: 27.01.2015
Close
Close