ОО Пљевља: Ровчанин: Предузећа уништена по налогу владе

 Пре­ма нај­но­ви­јим по­да­ци­ма из По­ре­ске упра­ве Цр­не Го­ре, у Пље­вљи­ма је за­по­сле­но 5.100 рад­ни­ка, што је за око 2.400 ма­ње за­по­сле­них не­го 2009. го­ди­не. Број за­по­сле­них у пље­ваљ­ској оп­шти­ни по­чео је осјет­но да па­да 1987. го­ди­не, на­кон пр­вог за­тва­ра­ња Руд­ни­ка оло­ва и цин­ка „Шу­пља сти­је­на”, ка­да је без по­сла оста­ло 440 рад­ни­ка. У Пље­вљи­ма је те го­ди­не би­ло за­по­сле­но 11.900 рад­ни­ка, а с об­зи­ром на то да је га­ше­ње рад­них мје­ста на­ста­вље­но то­ком де­ве­де­се­тих го­ди­на и тра­је до да­на­шњих да­на у гра­ду на Бре­зни­ци број за­по­сле­них ма­њи је за се­дам хи­ља­да. 

Од­бор­ник Де­мо­крат­ског фрон­та у ло­кал­ном пар­ла­мен­ту Ни­ко­ла Ров­ча­нин сма­тра да је по­ве­ћа­ње сто­пе не­за­по­сле­но­сти ло­ги­чан сли­јед ви­ше­де­це­ниј­ске по­ли­ти­ке ДПС-а. 
– По уна­при­јед сми­шље­ном сце­на­ри­ју, си­сте­мат­ски су уни­шта­ва­на пље­ваљ­ска пред­у­зе­ћа. У тој ре­фор­ма­тор­ској ак­ци­ји стра­да­ли су ги­ган­ти: „Ја­кић, ПТК, „Гра­ђе­ви­нар”, „Пре­воз Пље­вља”, тек­стил­на ин­ду­стри­ја, број­на за­нат­ска и тр­го­вач­ка пред­у­зе­ћа, а на хи­ља­де рад­ни­ка по­сла­то је на ули­цу без ика­квих пра­ва – ис­ти­че Ров­ча­нин и на­гла­ша­ва да је све то ура­ђе­но по дик­та­ту Вла­де, ко­ја је Пље­вљи­ма на­ми­је­ни­ла да бу­ду „пе­пе­ља­ра Цр­не Го­ре”. Он ис­ти­че и да су за све ово ври­је­ме из­о­ста­ле ин­ве­сти­ци­је ко­је би омо­гу­ћи­ле отва­ра­ње но­вих рад­них мје­ста. 
– Вла­да је суд­би­ну Пље­вља­ка пре­пу­сти­ла Бр­ко­ви­ћу и дру­гим до­ка­за­но не­спо­соб­ним би­зни­сме­ни­ма – да уни­ште и ово ма­ло што нам је оста­ло, а по­том „ухва­те ма­глу”, оста­вља­ју­ћи за со­бом ма­глу, за­тро­ва­ну во­ду и зе­мљу. Си­гу­ран сам да и од ових 5.100 за­по­сле­них по­ло­ви­на ре­дов­но не при­ма за­ра­ду и да се на­ла­зе на ру­бу ег­зи­стен­ци­је – ка­же Ров­ча­нин. 
 
 
(ДАН, 21. 12. 2014.)
 Датум: 22.12.2014
Close
Close