ОО Никшић: Милатовић: Познат је став НОВЕ према тзв. ЦПЦ

Љет­њи­ко­вац кња­за Ни­ко­ле, у на­ро­ду по­знат као Ста­ри двор, су­де­ћи пре­ма на­мје­ра­ма над­ле­жних у Оп­шти­ни Ник­шић, уско­ро би мо­гао до­би­ти но­вог вла­сни­ка. Оп­шти­на­ри су пред пред­сто­је­ћу сјед­ни­цу Скуп­шти­не оп­шти­не при­пре­ми­ли од­лу­ку ко­јом ће тај обје­кат, ко­ји је ина­че за­шти­ће­ни спо­ме­ник кул­ту­ре, да­ти на ко­ри­шће­ње не­ка­нон­ској тзв. Цр­но­гор­ској пра­во­слав­ној цр­кви (ЦПЦ), ко­ја је ре­ги­стро­ва­на као не­вла­ди­на ор­га­ни­за­ци­ја. Обје­кат по­вр­ши­не 116 ква­дра­та са при­па­да­ју­ћим зе­мљи­штем од пре­ко хи­ља­ду ква­дра­та на­ла­зи се у Ру­дар­ском на­се­љу, а из­гра­ђен је у пе­ри­о­ду од 1876. до 1878. го­ди­не. За­вод за за­шти­ту спо­ме­ни­ка кул­ту­ре, у де­цем­бру 1964. го­ди­не, упи­сао га је у Ре­ги­стар не­по­крет­них спо­ме­ни­ка кул­ту­ре. Пре­ма од­лу­ци, о ко­јој ће од­бор­ни­ци рас­пра­вља­ти кра­јем на­ред­не сед­ми­це, Кња­жев љет­њи­ко­вац да­ће се тзв. ЦПЦ на ко­ри­шће­ње без ика­кве на­док­на­де, али да га „ко­ри­сти у скла­ду са за­ко­ном, са­вје­сно и па­жњом до­брог до­ма­ћи­на”. У чла­ну је­дан по­ме­ну­тог до­ку­мен­та на­ве­де­но је и да се то ра­ди у „ци­љу за­шти­те тог кул­тур­ног до­бра, спре­ча­ва­ња ње­го­вог да­љег уру­ша­ва­ња и про­па­да­ња, очу­ва­ња кул­ту­ре, ду­хов­но­сти и обра­зо­ва­ња”, што ће у кон­крет­ном слу­ча­ју „чи­ни­ти” тзв. ЦПЦ. 

Пред­сјед­ник Оп­штин­ског од­бо­ра Но­ве, ко­ја је чла­ни­ца Де­мо­крат­ског фрон­та (ДФ), Јан­ко Ми­ла­то­вић на­гла­ша­ва да је став те стран­ке по пи­та­њу не­ка­кон­ске ор­га­ни­за­ци­је по­знат, те да ће у скла­ду са тим и по­сту­па­ти пре­ма од­лу­ци. 
– Ап­со­лут­но ће­мо би­ти про­тив усту­па­ња на ко­ри­шће­ње, не са­мо тог објек­та не­го би­ло ког у гра­ду, јед­ној ор­га­ни­за­ци­ји ка­ква је та ко­ју сте по­ме­ну­ли. У на­ред­ним да­ни­ма има­ће­мо са­ста­нак клу­ба од­бор­ни­ка ДФ-а на ко­јем ће­мо рас­пра­вља­ти о то­ме и ви­дје­ти ка­кав је став оста­лих чла­ни­ца по том пи­та­њу – ка­же Ми­ла­то­вић.
 
 
(ДАН, 19. 12. 2014.)
 Датум: 22.12.2014
Close
Close