ОО Бар: Ђуровић: ,,Можура'' није исплатива

Од­бор­ни­ци опо­зи­ци­је сма­тра­ју да са­ни­тар­на де­по­ни­ја „Мо­жу­ра” за оп­шти­не Бар и Ул­цињ не сми­је би­ти од­ла­га­ли­ште от­па­да из дру­гих при­мор­ских оп­шти­на, као и из оп­шти­не Бе­ра­не. Од­бор­ник ДФ-а Де­јан Ђу­ро­вић ка­зао је да ис­пла­ти­вост то­га у из­но­су од сто, двје­ста или три­ста хи­ља­да еура за оп­шти­ну не зна­чи ни­шта, јер се зна да је у ми­ну­су 31 ми­ли­он еура. 

– У 2013. го­ди­ни на „Мо­жу­ру” је од­ло­же­но два­пут ви­ше от­па­да не­го што пред­ви­ђа сту­ди­ја кре­ди­то­ра Свјет­ске  бан­ке, ко­ја је пре­по­ру­чи­ла да ци­је­на од­ла­га­ња бу­де 38 еура по то­ни. Та­ко би са оче­ки­ва­них 28.000 то­на от­па­да из Ба­ра и Ул­ци­ња би­ло при­хо­до­ва­но 1,093 ми­ли­о­на еура. Ова­ко, са два­пут ви­ше от­па­да за­ра­ди­ло се ма­ње, а раз­ли­ка је пре­ко ми­ли­он еура. Ако смо већ сни­зи­ли ци­је­не за ко­му­нал­на пред­у­зе­ћа Ба­ра и Ул­ци­ња, ко­ји су осни­ва­чи де­по­ни­је, то се ни­је смје­ло ура­ди­ти за дру­ге гра­до­ве. Не до­зво­ља­вам да Бар по­ста­не от­пад ци­је­лог при­мор­ја. „Мо­жу­ра” ни­је ис­пла­ти­ва, скра­ти­ли смо њен рад­ни ви­јек. Пи­там над­ле­жне и ка­ко ће­мо ре­гу­ли­са­ти га­со­ве са де­по­ни­је – ка­же Ђу­ро­вић, и до­да­је да се де­по­но­ва­ње от­па­да на­пла­ћу­је де­сет еура за оп­шти­не Бар и Ул­цињ, а 20 еура за оп­шти­ну Бу­два. 
– Ако смо до­зво­ли­ли лук­суз да на­шој оп­шти­ни сма­њи­мо ци­је­ну, то се ни­је смје­ло де­си­ти за оп­шти­не Ко­тор, Ти­ват, Бу­два и Бе­ра­не, и нијесмо смје­ли до­зво­ли­ти да ци­је­на бу­де ма­ња од при­хва­ће­не – 38,37 еура. Не сми­је­мо до­зво­ли­ти да се сав от­пад из Цр­не Го­ре до­но­си на Мо­жу­ру. Ако би де­по­но­ва­ње би­ло по ци­је­ни ко­ја је би­ла оба­ве­зу­ју­ћа (38,37 еура по то­ни), на­ша го­ди­шња за­ра­да са­мо на ра­чун оп­шти­на Бар и Бу­два мо­ра­ла би да бу­де око 1.093.000 еура, а ми смо за 2013. го­ди­ну са ду­пло ви­ше от­па­да за­ра­ди­ли 944.000. Ако смо има­ли оба­ве­зу да на 28.037 то­на за­ра­ди­мо 1.093.000 еура, ка­ко смо на 63.000 за­ра­ди­ли 944.000? Раз­ли­ка је ве­ли­ка – ка­же он. 
Ђу­ро­вић ис­ти­че да тре­ба пре­и­спи­та­ти свр­сис­ход­ност уго­во­ра о осни­ва­њу овог ДОО, јер ул­цињ­ско Ко­му­нал­но пред­у­зе­ће не пла­ћа сво­је оба­ве­зе, те да у за­кон­ском ро­ку тре­ба иза­бра­ти из­вр­шног ди­рек­то­ра „Мо­жу­ре”, што при­је ући у про­је­кат ре­ци­кла­жног цен­тра, а да за спро­во­ђе­ње ових за­кљу­ча­ка управ­ни над­зор оба­ви ре­сор­ни Се­кре­та­ри­јат за уре­ђе­ње про­сто­ра. Он оче­ку­је од­го­вор и на пи­та­ње ко­ли­ко је ова­квим по­сло­ва­њем, већ го­ди­на­ма, ус­кра­ћен ви­јек де­по­ни­је. 
 
Пре­ма ри­је­чи­ма од­бор­ни­ка ДФ-а Са­ва Ву­јо­ше­ви­ћа, „Мо­жу­ра” ни­је ура­ђе­на ка­ко тре­ба. 
– „Мо­жу­ра”, на­жа­лост, ни­је ура­ђе­на ка­ко тре­ба, ни­је за­о­кру­же­ни си­стем, јер не­до­ста­је ре­ци­кла­жа. Не­до­пу­сти­во је да де­по­ни­ја ни­је при­кљу­че­на на во­до­вод­ну мре­жу, а ис­под ње иде ре­ги­о­нал­ни во­до­вод. Мо­ра­мо зна­ти ко­ли­ко Оп­шти­на Бар ду­гу­је Свјет­ској бан­ци и ЕБРД-у за кре­ди­те, јер, кад ис­тек­не грејс пе­ри­од, до­ћи ће нам све на на­пла­ту – ре­као је Ву­јо­ше­вић.
 
 
(ДАН, 11. 12. 2014.)Датум: 15.12.2014
Close
Close