ОО Бар: Вујошевић: Општина прво да гледа свој интерес

 Од­бор­ник Де­мо­крат­ског фрон­та Са­во Ву­јо­ше­вић је на по­след­њој сјед­ни­ци ло­кал­ног пар­ла­мен­та тра­жио про­ши­ре­ње днев­ног ре­да с дви­је тач­ке – по­ни­шта­ва­ње од­лу­ке о про­да­ји Кра­љи­чи­не пла­же, као и уго­во­ра ко­је је с Пр­вом бан­ком, без зна­ња скуп­шти­не, пот­пи­сао бив­ши гра­до­на­чел­ник Жар­ко Па­ви­ће­вић.

Ву­јо­ше­вић под­сје­ћа да је на све­ча­ној сјед­ни­ци по­во­дом Да­на оп­шти­не Фи­лип Ву­ја­но­вић тра­жио да се ва­ло­ри­зу­је про­да­ја Кра­љи­чи­не пла­же за де­вет ми­ли­о­на еура, ка­ко би ти­ме би­ла на­ми­ре­на јед­на тре­ћи­на ду­га Оп­шти­не.
– Не сла­жем се с тим. Ви­ше ни­ко не вје­ру­је у оно што при­ча­ју чел­ни­ци ДПС-а. Ву­ја­но­вић је на­сту­пио као адво­кат свог пар­тиј­ског ше­фа Ми­ла Ђу­ка­но­ви­ћа, ко­ји се за­ла­же да се Кра­љи­чи­на пла­жа про­да по ци­је­ни ис­под оне ко­ја је усво­је­на од­лу­ком на­ше скуп­шти­не, а из­но­си 63,43 еура по ква­дра­ту. Са­да­шња ци­је­на је ма­ња од 42 еура по ква­дра­ту, због че­га Оп­шти­на тр­пи ве­ли­ку ште­ту. И Ву­ја­но­вић и Ђу­ка­но­вић тре­ба да уло­же на­по­ре, ако се већ за­ла­жу за про­да­ју Кра­љи­чи­не пла­же, да омо­гу­ће овој скуп­шти­ни да се у окви­ру тог зе­мљи­шта на­пра­ви ДУП, и да се та­мо до­ве­ду стру­ја и во­да и на­пра­ве пу­те­ви. Та­ко ци­је­на не би би­ла са­мо 41 еуро, већ нај­ма­ње 300 еура по ква­дра­ту, па би Оп­шти­на од ове про­да­је при­хо­до­ва­ла ве­ли­ка сред­ства. Не­мам ја ни­шта про­тив Ара­па, али мо­гу и Фин­ци, Нор­ве­жа­ни или Њем­ци да ис­ка­жу ин­те­ре­со­ва­ње за Кра­љи­чи­ну пла­жу. По ме­ни, Оп­шти­на мо­ра пр­во да гле­да свој ин­те­рес – ка­же Ву­јо­ше­вић. 
Он на­гла­ша­ва и да је пред­ло­жио да се са­слу­ша­ју чла­но­ви Тен­дер­ске ко­ми­си­је.
– Ме­ђу њи­ма је био и пот­пред­сјед­ник оп­шти­не Дра­ган Си­мо­вић, ко­ји тре­ба да нам под­не­се из­вје­штај да би­смо зна­ли што се то ра­ди­ло и што је ова ко­ми­си­ја од­лу­чи­ва­ла. Не­ма раз­ло­га да од­бор­ни­ци не бу­ду упо­зна­ти с ти­ме. Ако је о то­ме мо­гла да рас­пра­вља Скуп­шти­на Цр­не Го­ре, он­да мо­же­мо и ми да зна­мо о че­му се ра­ди. Уви­дје­ли би­смо да је то обич­на сми­ју­ри­ја ко­ја је ура­ђе­на на ште­ту гра­ђа­на и оп­шти­не – твр­ди Ву­јо­ше­вић.
Пре­ма ње­го­вим ри­је­чи­ма, бив­ши гра­до­на­чел­ник Жа­р­ко Па­ви­ће­вић био је ду­жан да на сјед­ни­ци скуп­шти­не упо­зна од­бор­ни­ке с ре­зул­та­ти­ма ра­да Тен­дер­ске ко­ми­си­је и с уго­во­ри­ма по­во­дом про­да­је Кра­љи­чи­не пла­же, али он то ни­је ура­дио. 
– Ни­је би­ло раз­ло­га да се ова тач­ка не ста­ви на днев­ни ред, ме­ђу­тим, од­бор­ни­ци ве­ћин­ске ко­а­ли­ци­је ДПС–СДП гла­са­ли су про­тив, иако се ма­њи ко­а­ли­ци­о­ни парт­нер про­ти­ви про­да­ји Кра­љи­чи­не пла­же – ка­же Ву­јо­ше­вић.
Он сма­тра и да на днев­ни ред сјед­ни­це ло­кал­ног пар­ла­мен­та тре­ба ста­ви­ти и по­ни­ште­ње од­лу­ке о са­чи­ње­ним уго­во­ри­ма Оп­шти­не и Пр­ве бан­ке.
– Из ме­ди­ја смо ових да­на са­зна­ли да „пр­ви брат из пр­ве фа­ми­ли­је” тра­жи од Оп­шти­не 2,5 ми­ли­о­на еура. Под­нио сам скуп­шти­ни пред­лог за по­ни­ште­ње уго­во­ра од 8. ав­гу­ста 2007. го­ди­не, и уго­во­ра из сеп­тем­бра 2013. го­ди­не ко­ји је са­чи­њен на ште­ту Оп­шти­не, а пот­пи­сан од стра­не бив­шег пред­сјед­ни­ка Па­ви­ће­ви­ћа без са­гла­сно­сти скуп­шти­не. Тим уго­во­ром је Оп­шти­на оште­ће­на за ми­ли­он­ске из­но­се, и због то­га је жи­ро ра­чун био у бло­ка­ди не­ко­ли­ко пу­та. Тре­ба да се пре­и­спи­та­ју ти уго­во­ри и да се по­кре­не по­сту­пак, и на­рав­но да се по­ни­ште они ко­ји на­но­се ште­ту оп­шти­ни. На­жа­лост, од­бор­ни­ци СДП-а гла­са­ли су и про­тив овог пред­ло­га – ка­зао је Ву­јо­ше­вић.
 
 
Ту­жи­лац да ре­а­гу­је 
 
 
Ву­јо­ше­вић под­сје­ћа да је про­тив Жар­ка Па­ви­ће­ви­ћа под­ни­је­та кри­вич­на при­ја­ва због скла­па­ња уго­во­ра ми­мо зна­ња скуп­шти­не. 
– По­зи­вам јав­ног ту­жи­о­ца да ре­а­гу­је по­во­дом ове при­ја­ве, јер је оп­шти­на си­гур­но оште­ће­на. Ако смо ду­жни Пр­вој бан­ци или пр­вој фа­ми­ли­ји, не­ка нам се то јав­но и отво­ре­но ка­же, и ако тре­ба да им ода­мо и при­зна­ње због не­ких ве­ли­ких за­слу­га за ову Оп­шти­ну или Цр­ну Го­ру. Лич­но сма­трам да ни­ка­квих за­слу­га не­ма­ју. На­про­тив – ка­же он.
 
 
(ДАН, 10. 12. 2014.)Датум: 15.12.2014
Close
Close