ОО Даниловград: Радоњић: Нећемо на свечану сједницу

 Пред­став­ни­ци да­ни­лов­град­ског од­бо­ра Де­мо­крат­ског фрон­та са­оп­шти­ли су да не­ће при­су­ство­ва­ти да­на­шњој све­ча­ној сјед­ни­ци ло­кал­ног пар­ла­мен­та, ко­ја ће би­ти одр­жа­на по­во­дом 9. де­цем­бра, Да­на оп­шти­не. Од­бор­ни­ци ДФ-а сма­тра­ју да су од­бор Де­мо­крат­ске пар­ти­је со­ци­ја­ли­ста, а по­себ­но Бра­ни­слав Ђу­ра­но­вић, пред­сјед­ник Оп­шти­не, при­ва­ти­за­ва­ли тај да­тум и ко­ри­сте га за лич­ну и про­мо­ци­ју вла­да­ју­ћег ре­жи­ма. Пред­сјед­ник ОО Но­ве срп­ске де­мо­кра­ти­је Пе­ро Ра­до­њић, пред­сјед­ник по­ли­тич­ке гру­па­ци­је Ми­лан Кне­же­вић Ве­се­лин Мар­ко­вић и шеф од­бор­нич­ког клу­ба По­кре­та за про­мје­не Че­до­мир Ђу­ро­вић на кон­фе­рен­ци­ји за но­ви­на­ре су на­гла­си­ли да се „са­мо­хва­ла и оси­о­ност пред­сјед­ни­ка оп­шти­не и ње­го­вих са­рад­ни­ка ви­ше не мо­гу тр­пје­ти”. Ра­до­њић, Мар­ко­вић и Ђу­ро­вић на­гла­ша­ва­ју да по­шту­ју 9. де­цем­бар, али да не мо­гу сво­јим при­су­ством да­ва­ти­ ле­ги­ми­тет „нео­д­го­вор­ној вла­сти ко­јој су је­ди­на бри­га лич­ни ин­те­ре­си чел­ни­ка ДПС-а, док су гра­ђа­ни на дру­гом мје­сту”. 

-У Бје­ло­па­вли­ћи­ма пре­ма свим рас­по­ло­жи­вим по­да­ци­ма жи­ви зна­ча­јан про­це­нат Ср­ба, али их не­ма на ру­ко­во­де­ћим мје­сти­ма јав­них пред­у­зе­ћа и уста­но­ва, па чак ни у Управ­ним од­бо­ри­ма тих пред­у­зе­ћа. Сто­га док ло­кал­на власт сво­ју по­ли­ти­ку те­ме­љи на до­бро по­зна­тим ан­ти­срп­ским ду­хов­ним те­ме­љи­ма, на­ша стран­ка не мо­же да по­др­жи ак­ту­ел­не по­те­зе вла­да­ју­ћег ДПС-а, а по­себ­но не мо­же да при­су­ству­је њи­хо­вој стра­нач­кој про­мо­ци­ји ко­ја је за­ка­за­на за 9. де­цем­бар. Би­ло би ли­це­мјер­но да се по­ја­ви­мо на том ску­пу, а до­бро зна­мо ка­ко се ње­ни чел­ни­ци по­на­ша­ју пре­ма срп­ском на­ро­ду и ње­го­вој тра­ди­ци­ји у Бје­ло­па­вли­ћи­ма. Иако је тај да­тум зна­ча­јан за наш град, од­бор­ни­ци Но­ве не­ће би­ти на сјед­ни­ци, јер та­ко же­ли­мо да по­ка­же­мо да се ло­кал­на власт не мо­же и не сми­је игра­ти са те­мељ­ним ври­јед­но­сти­ма Ср­ба – ис­ти­че Пе­ро Ра­до­њић. 
Ни пред­став­ни­ци ПзП-а се не­ће по­ја­ви­ти на све­ча­ној сјед­ни­ци, ка­ко ка­жу, ис­кљу­чи­во због пред­сјед­ни­ка Ђу­ра­но­ви­ћа. Че­до­мир Ђу­ро­вић на­гла­ша­ва да је „Ђу­ра­но­вић уна­за­дио Да­ни­лов­град” и да ње­го­ва по­ли­ти­ка гра­ђа­не све ду­бље во­ди у ка­та­стро­фу, те да ће, уко­ли­ко се ова­ко на­ста­ви, од ва­ро­ши крај Зе­те оста­ти са­мо име. 
-Не же­лим ни да по­ме­нем име чо­вје­ка ко­ји је уна­за­дио наш град и ко­ји га­ла­ми по ме­ди­ји­ма и при­ча о овом гра­ду при­че у ко­је ни­ко не вје­ру­је, осим ње­га и ње­го­вих нај­бли­жих са­рад­ни­ка. Њи­хо­ва са­мо­хва­ла по­не­кад је пра­ва ху­мо­ре­ска и мо­гли би­смо то­ме да се сми­је­мо до ми­ле во­ље, ка­да би нам би­ло до сми­је­ха. Ме­ђу­тим, у на­шем гра­ду има озбиљ­них про­бле­ма ко­је ло­кал­на власт већ го­ди­на­ма не ус­пије­ва да ри­је­ши. По­зна­то је да се у ло­кал­ној упра­ви го­ди­на­ма не упла­ћу­ју до­при­но­си и по­ре­зи за за­по­сле­не, па чел­ни­ци на­шег гра­да на тај на­чин пот­кра­да­ју сво­ју др­жа­ву и на дје­лу по­ка­зу­ју ка­кве су „па­три­о­те“ - об­ја­шња­ва Ђу­ро­вић. 
Он твр­ди да се по­је­ди­ним гра­ђа­ни­ма ис­пла­ћу­ју нов­ча­не по­мо­ћи, а да осим пред­сјед­ни­ка оп­шти­не ни­ко не зна ко­ли­ко и због че­га. Ђу­ро­вић на­во­ди да пред­сјед­ник оп­шти­не сво­ју по­пу­лар­ност ку­пу­је од гра­ђа­на, али и од слу­жбе­ни­ка у оп­штин­ској ад­ми­ни­стра­ци­ји, ди­је­ле­ћи нов­ча­не по­мо­ћи, али да му ни то ви­ше не мо­же по­мо­ћи да по­вра­ти по­љу­ља­ни углед. 
-Бу­џет оп­шти­не се већ го­ди­на­ма пла­ни­ра без иака­квог пла­на и усва­ја се је­ди­но за­хва­љу­ју­ћи гла­сач­кој ма­ши­не­ри­ји ДПС-а. При­ли­ком гла­са­ња од­бор­ни­ци ДПС-а се је­ди­но ру­ко­во­де ти­ме да за­до­во­ље су­је­ту пред­сјед­ни­ка оп­шти­не, па чак из­ја­вљу­ју ка­ко наш град у чи­та­вој исто­ри­ји ни­је имао та­ко спо­соб­ног пред­сјед­ни­ка као што је да­на­шњи. То је обич­на не­бу­ло­за у ко­ју ни­ко не вје­ру­је - твр­ди Ђу­ро­вић, а као до­каз ко­ли­ко пр­ви чо­вјек гра­да во­ди бри­гу о за­по­сле­ни­ма на­во­ди по­да­так да за ври­је­ме ње­го­ве вла­да­ви­не ни­је­дан слу­жбе­ник ни­је до­био стан. Он сма­тра да је би­ло сми­је­шно ка­да је Ђу­ра­но­вић слу­жбе­ни­ци­ма за рје­ша­ва­ње стам­бе­них про­бле­ма по­ди­је­лио по 700 еура „што ни­је до­вољ­но за зим­ни­цу, а ка­моли за уре­ђе­ње кро­ва над гла­вом”. 
-На­рав­но, Ђу­ра­но­вић је се­би обез­бије­дио стан у глав­ном гра­ду, гдје не жи­ви - твр­ди Ђу­ро­вић. 
Он на­гла­ша­ва да је у ло­кал­ној упра­ви је­ди­на пре­по­ру­ка за на­пре­до­ва­ње сли­је­па по­слу­шност пре­ма пред­сјед­ни­ку оп­шти­не и да се за та­кво идо­ло­по­клон­ство ис­пла­ћу­ју и нов­ча­не на­гра­де, а за­по­шља­ва се и род­би­на нај­бли­жих са­рад­ни­ка. 
-Гдје то во­ди зна­ју и чла­но­ви ДПС-а, али за­сад они се про­тив то­га не бу­не, пла­ше­ћи се осве­те пр­вог чо­вје­ка гра­да. Сре­ћом, и то­ме ће до­ћи крај, а да се тло љу­ља под но­га­ма пред­сјед­ни­ка оп­шти­не го­во­ри и по­да­так да су он и ње­го­ва дру­жи­на на вла­сти је­ди­но за­хва­љу­ју­ћи из­бор­ној ма­те­ма­ти­ци, а не ве­ћин­ској по­др­шци би­ра­ча, ко­ја је на стра­ни опо­зи­ци­је - по­ру­чу­је Ђу­ро­вић. 
 
 
(ДАН, 09. 12. 2014.)Датум: 10.12.2014
Close
Close