ОО Подгорица: Радоњић: Покушај да самовоља постане легитимна

 Пра­ва гра­ђа­на не сми­ју за­ви­си­ти од не­ког по­је­дин­ца, за­то, ако се не­ком гра­ђа­ни­ну до­го­ди да га не­ко по­сје­ти или по­зо­ве да би му обе­ћао ка­ко ће не­што да „сре­ди”, „ри­је­ши” или „за­вр­ши”, тре­ба зна­ти да је то са­мо још је­дан ко­рак у по­ку­ша­ју да се са­мо­во­ља учи­ни ле­ги­тим­ном, по­ру­чио је Го­ран Ра­до­њић, шеф од­бор­нич­ког клу­ба ДФ-а, на пре­су уочи да­на­шње сјед­ни­це Скуп­шти­не Глав­ног гра­да.

Ра­до­њић је оци­је­нио да ло­кал­на власт не функ­ци­о­ни­ше на од­го­во­ран на­чин, а еки­па ко­ја је за­ро­би­ла ло­кал­не ин­сти­ту­ци­је ни­је сте­кла по­зи­ци­је на де­мо­крат­ски на­чин и сло­бод­ном во­љом гра­ђа­на, не­го на на­чин ко­ји је до­ка­зан афе­ром „Сни­мак”, озва­ни­чен по­сти­збор­ном пре­варом гр­ђа­на, а бу­ду­ћи да је не­ле­ги­тим­на, на­ста­вља да се по­на­ша ти­ран­ски.
- Сим­бо­лич­ки је ва­жно што су пр­ве од­лу­ке за­пра­во на­ред­бе јав­ним слу­жбе­ни­ци­ма и ру­ко­во­ди­о­ци­ма да не сми­ју да да­ју ни­ка­кве из­ја­ве за јав­ност, а по при­ро­ди дје­лат­но­сти, ло­кал­не слу­жбе мо­ра­ју би­ти јавне и дје­лу­ју у ин­те­ре­су гра­ђа­на. Са дру­ге стра­не, ло­кал­на власт још ни­је до кра­ја ни фор­мир­на, ни­је пред­ста­вљен ни­ка­кав тим ни­ти кон­крет­ни крат­ко­роч­ни или ду­го­роч­ни про­јек­ти. Од те и та­кве вла­сти ни­ко ни не оче­ку­је да не­што уна­при­је­ди али се ње­но штет­но дје­ло­ва­ње не мо­же са­кри­ти - ка­зао је Ра­до­њић.
Ка­ко је ис­та­као, умје­сто да над­ле­жне слу­жбе ра­де свој по­сао и да по ја­сној про­це­ду­ри ре­а­гу­ју на по­тре­бе свих гра­ђа­на јед­на­ко, сти­че се ути­сак као да се ра­ди о лич­ној услу­зи гра­до­на­чел­ни­ка или не­ког од ње­го­вих са­рад­ни­ка. 
Пи­та­ње во­до­снаб­ди­је­ва­ња је, ка­же Го­ран Ра­до­њић очи­гле­дан при­мјер ка­ко по­сту­па ло­кал­на власт у Глав­ном гра­ду и до ко­је мје­ре пре­зи­ре гра­ђа­не.
-Де­сет да­на гра­ђа­ни не­ма­ју во­ду, не зна­ју до ка­да ће то да тра­је, ни­ти има ика­квог об­ја­шње­ња за ту скан­да­ло­зну ствар сем јед­ног ко­ји ври­је­ђа њи­хо­ву ин­те­ли­ген­ци­ју а то је да је во­да у че­сма­ма мут­на- као да то не зна­ју са­ми - де­ци­дан је Ра­до­њић.
Јав­но огла­шва­ње пр­вог чо­вје­ка гра­да о пи­та­њу пи­ја­ће во­де, оче­ки­ва­ла је и Љи­ља­на Виц­ко­вић, од­бор­ник ДФ-а.
- Пре­ко јав­ног гла­си­ла са­оп­шта­ва­ју да во­ду тре­ба про­ку­ва­ва­ти или ку­по­ва­ти фла­ши­ра­ну. Оче­ки­ва­ла сам да се по овом пи­та­њу огла­си пр­ви чо­вјек гра­да Сла­во­љуб Сти­је­по­вић и упо­зна гра­ђа­не за­што во­да ни­је упо­тре­бљи­ва за пи­ће и да ли ће се овај про­блем де­фи­ни­тив­но ри­је­ши­ти. Хо­ће­мо ли и да­ље стра­хо­ва­ти да са но­вим ки­ша­ма има­мо по ко зна ко­ји пут исту при­чу и исту те­му? Да ли је раз­лог при­ми­је­ње­на тех­но­ло­ги­ја во­де за град­ски во­до­вод ко­ја не мо­же да от­кло­ни мут­но­ћу или евен­ту­ал­ну кон­та­ми­ни­ра­ност. Уко­ли­ко је про­блем ове вр­сте, а вје­ро­ват­но је­сте, гра­ђа­не тре­ба оба­ви­је­сти­ти јер они и тр­пе и че­сто пла­ћа­ју енорм­но ви­со­ке ра­чу­не- по­ру­чу­је Ви­ско­вић. С.Р.
 
 
Уве­сти ноћ­не ли­ни­је као ре­дов­не
 
Јав­ни пре­воз у Глав­ном гра­ду већ ду­же ври­је­ме је за­пу­штен, са не­до­вољ­ним бро­јем ли­ни­ја и не­при­ла­го­ђен ли­ци­ма са ин­ва­ли­ди­те­том, по­ру­чио је Ни­ко­ла Бај­че­тић, од­бор­ник ДФ-а. 
- Тре­ба уве­сти ре­дов­не град­ске ли­ни­је, пре­и­спи­та­ти ли­ни­је при­ват­ни­ка, на­ба­ви­ти но­ве ауто­бу­се. Ва­жно је и уво­ђе­ње ноћ­них ли­ни­ја као ре­дов­них - ка­же Бај­че­тић.
Он је на­гла­сио и да су га­ра­же не­а­деквтно на­пра­вље­не те да су до­бро рје­ше­ње је­ди­но под­зем­не.
- По­треб­но је из­гра­ди­ти си­стем пар­ки­ра­ли­шта ве­ћег ка­па­ци­те­та на при­ла­зи­ма гра­да и у бли­зи­ни ста­ја­ли­шта град­ског са­о­бра­ћа­ја, гдје би се си­стем ко­ри­шће­ња ба­зи­рао на го­ди­шњој кар­ти­ци ко­ја би сва­ком ко­ри­сни­ку омо­гу­ћа­ва­ла и бес­плат­но ко­ри­шће­ње јав­ног пре­во­за уну­тар ши­рег цен­тра гра­да - по­ру­чио је из­ме­ђу оста­лог Бај­че­тић.
 
 
Сти­је­по­вић да пре­ста­не да бу­де ха­ус мај­стор
 
Стра­те­шким пла­ном раз­во­ја Глав­ног гра­да у 2013. го­ди­ни од 174 про­јек­та за ко­је је пред­ви­ђе­но све­га осам ми­ли­она еура, град­ска власт је дје­ли­мич­но ре­а­ли­зо­ва­ла све­га 47, ука­зао је Зо­ран Ла­ку­шић, од­бор­ник ДФ-а. 
- Ре­зул­та­ти по­ка­зу­ју да по­сто­је озбиљ­ни про­бле­ми у ре­а­ли­за­ци­ји пла­на због не­спо­соб­но­сти и нео­д­го­вор­но­сти град­ске упра­ве. То је нео­збиљ­на по­ли­тич­ка струк­ту­ра ко­ја је по­све­ће­на лич­ним ин­те­ре­си­ма и лич­ном бо­га­ће­њу. Број­ни су не­ре­а­ли­зо­ва­ни а обе­ћа­ни про­јек­ти, по­пут ко­лек­то­ра за пре­чи­шћа­ва­ње от­пад­них во­да, из­град­ње шест јав­них га­ра­жа, Град­ског пар­ла­мен­та и Ду­ван­ског ком­би­на­та, нер­је­шен про­блем при­хва­та и трет­ма­на ко­му­нал­них от­пад­них во­да, по­стро­је­ња за пре­ра­ду ко­ри­шће­них ауто гу­ма... - ка­зао је Ла­ку­шић.
Он је по­ру­чио и да гра­до­на­чел­ник Сла­во­љуб Сти­је­по­вић тре­ба да пре­ста­не да из­и­гра­ва ха­ус мај­сто­ра по Под­го­ри­ци те да се по­за­ба­ви мно­го озбиљ­ни­јим ствари­ма и да од­го­вори због чега се Стра­те­шки план не ре­ли­зу­је.
 
 
(ДАН, 09. 12. 2014.)Датум: 10.12.2014
Close
Close