ОО Подгорица: Бешовић: Локална управа функционише недомаћински

 Не­дав­но је отво­рен во­до­вод за 35 до­ма­ћин­ста­ва у се­лу Фун­ди­на за ко­ји у Во­до­во­ду ни­је­су ни­шта зна­ли, а на Ка­ка­риц­кој го­ри у то­ку је бу­ше­ње бу­на­ра за окол­не ку­ће... Ка­кар­иц­ка го­ра ина­че не­ма во­до­вод јер се ра­ди о јед­ном од ве­ћих ди­вљих на­се­ља у др­жа­ви, не са­мо гра­ду. Ис­пред уста­но­ве за смје­штај за ре­ха­би­ли­та­ци­ју и ре­со­ци­ја­ли­за­ци­ју ко­ри­сни­ка пси­хо- ак­тив­них суп­стан­ци на Ка­ка­риц­кој го­ри у то­ку је бу­ше­ње бу­на­ра са ко­јег ће се во­дом снаб­ди­је­ва­ти мје­шта­ни Гор­ње Вр­би­це, До­ње Вр­би­це и Пе­у­те јер је уста­но­вље­но да дви­је бу­шо­ти­не у До­њој Вр­би­ци не­ма­ју до­вољ­но во­де иако су се по­ред њих не­дав­но сли­ка­ли гра­до­на­чел­ник Сла­во­љуб Сти­је­по­вић, ми­ни­стар по­љо­при­вре­де Петар Ивановић, мје­сна власт. Ад хок рје­ше­ње про­бле­ма во­до­снаб­ди­је­ва­ња на по­мо­лу је и за згра­де Шо­фра­нац на За­бје­лу за ко­је је прет­ход­ни гра­до­на­чел­ник Ми­о­мир Му­го­ша твр­дио да су ми­мо ДУП-а и не мо­гу до­би­ти при­кљу­чак. Обе­ћа­ње да ће би­ти при­кљу­че­ни на во­до­вод­ну мре­жу дао је, та­ко бар твр­де станари, Сла­во­љуб Сти­је­по­вић...

Опо­зи­ци­ја сма­тра да сви ови при­мје­ри по­ка­зу­ју да се у Под­го­ри­ци не­план­ски ра­ди и ука­зу­ју да се во­до­вод­ни си­сте­ми мо­ра­ју ра­ди­ти си­стем­ски, ка­ко би сви гра­ђа­ни има­ли во­ду, а не са­мо ода­бра­ни. 
Ми­о­драг Бе­шо­вић (ДФ) ка­же да је не­функ­ци­о­нал­но и не­ре­ал­но гра­ђе­ње во­до­во­да за од­ре­ђе­не мје­шта­не очи­гле­дан при­мјер ка­ко град­ска власт функ­ци­о­ни­ше не­до­ма­ћин­ски.
- Очи­глед­но да се и не­план­ски ра­ди за­то што се не до­но­се озбиљ­ни пла­но­ви ко­ји би ри­је­ши­ли про­бле­ме. Ра­ди се с бр­да с до­ла, ни­ти то има ефек­та ни­ти мо­же да за­до­во­љи по­тре­бе гра­ђа­на. Ко­па­ју се но­ви бу­на­ри, отва­ра­ју се во­до­во­ди и очи­глед­но да по­сто­ји мо­гућ­ност да се не­што иза све­га то­га кри­је, да се при­бли­жа­ва­ју ван­ред­ни из­бо­ри па по­ку­ша­ва­ју гра­ђа­ни­ма да при­ка­жу као да се бо­ре за њи­хо­ве а не за свој пар­тиј­ски ин­те­рес - на­во­ди Бе­шо­вић.
 
Ми­о­драг Бе­шо­вић је на­вео да је Сла­во­љуб Сти­је­по­вић, гра­до­на­чел­ник ши­рок у обе­ћа­њи­ма. 
- Још ни­је­смо има­ли ова­квог пред­став­ни­ка вла­сти да обе­ћа­ва и бр­да и до­ли­не. Ми­слим да ће бр­зо да се по­ка­же да та обе­ћа­ња не мо­гу да се ре­а­ли­зу­ју што је објек­тив­но је се бу­џет не пу­ни, ни­је функ­ци­о­на­лан - ре­као је Бе­шо­вић.
 
 
(ДАН, 07. 12. 2014.)Датум: 09.12.2014
Close
Close