ОО Беране: Ивановић: ДПС оставио милионске дугове

На сјед­ни­ци ло­кал­ног пар­ла­мен­та за­ка­за­ној за по­не­дје­љак, 8. де­цем­бар, пред од­бор­ни­ци­ма ће се на­ћи пред­лог од­лу­ке о из­мје­на­ма и до­пу­на­ма од­лу­ке о бу­џе­ту Оп­шти­не Бе­ра­не за те­ку­ћу го­ди­ну. У до­ку­мен­ту је на­гла­ше­но да је ре­ба­лан­сом пла­ни­ра­но да бу­џет за 2014. го­ди­ну, умје­сто пр­во­бит­но пла­ни­ра­не про­јек­ци­је од 8.355.000 еура из­но­си 6.175.230 еура. У пред­ло­гу од­лу­ке се на­во­ди да ће на­кон ре­ба­лан­са бу­џе­та те­ку­ћи из­да­ци би­ти 5.037.080 еура, а ка­пи­тал­ни 928.150 еура. Те­ку­ћа бу­џет­ска ре­зер­ва про­јек­то­ва­на је на 190.000 еура, док је стал­на фик­си­ра­на на 20.000 еура. На­гла­ше­но је да су при­хо­ди бу­џе­та у од­но­су на пр­во­бит­ни план, ко­ји је усво­јен за­хва­љу­ју­ћи гла­со­ви­ма од­бор­ни­ка та­да­шње вла­да­ју­ће ко­а­ли­ци­је ДПС–СДП, сма­ње­ни за 2.180.558 еура или 26,10 од­сто. Кон­ста­то­ва­но је да је до сма­ње­ња при­хо­да до­шло на ско­ро сва­кој бу­џет­ској по­зи­ци­ји из раз­ло­га пре­ци­је­ње­не про­јек­ци­је при­ход­не стра­не бу­џе­та. 

Из ко­а­ли­ци­је „Здра­во Бе­ра­не” на­во­де да је би­ло ну­жно из­вр­ши­ти ре­ба­ланс бу­џе­та, јер је, као су на­ве­ли, прет­ход­на ло­кал­на власт усво­ји­ла про­јек­ци­ју ко­ја је пот­пу­но не­ре­ал­на и крај­ње по­тро­шач­ка.
– Чи­ње­ни­ца да су бу­џет­ски при­хо­ди у од­но­су на пр­во­бит­ни план, ко­ји је са­чи­нио та­да­шњи пред­сјед­ник оп­шти­не Ву­ка Го­лу­бо­вић са сво­јим еко­ном­ским екс­пер­ти­ма, сма­ње­ни за ви­ше од два ми­ло­на еура са­ма по се­би го­во­ри о озбиљ­но­сти ко­а­ли­ци­је ДПС–СДП ко­ја је осам го­ди­на вр­ши­ла власт у Бе­ра­на­ма. Гле­да­но са стра­не, та­кву про­јек­ци­ју су мо­гли да усво­је са­мо љу­ди ко­ји не­ма­ју бла­ге ве­зе са ре­ал­но­шћу. Ме­ђу­тим, ври­је­ме је по­ка­за­ло да је та­кав бу­џет пра­вљен на­мјер­но јер је ру­ко­во­де­ћим љу­ди­ма је­ди­но би­ло ста­ло да, пе­ру­ћи но­вац из оп­штин­ске ка­се, фи­нан­си­ра­ју пред­из­бор­ну кам­па­њу ДПС-а и да ујед­но за се­бе при­гра­бе по­за­ма­шну ко­рист. Но, вје­ро­ват­но би ДПС „мо­зго­ви”, да су ко­јим слу­ча­јем на мар­тов­ским из­бо­ри­ма осво­ји­ли власт, по­се­гли за но­вим кре­дит­ним за­ду­же­њи­ма ра­ди по­пу­не бу­џет­ских „ру­па” ко­је су та­ко струч­но „из­бу­ши­ли”. За­то се на­род, гур­нут у ду­жнич­ко роп­ство, с пра­вом пи­та ка­ко су са­мо има­ли то­ли­ко хра­бро­сти да се по­и­гра­ва­ју нов­цем поре­ских об­ве­зни­ка ко­ји су у ве­ћи­ни слу­ча­је­ва, због ба­ха­тог по­на­ша­ња по­је­ди­на­ца до­ве­де­ни до про­сјач­ког шта­па – на­гла­си­ла је од­бор­ни­к Де­мо­крат­ског фрон­та Ви­да Ива­но­вић.
Она је ка­за­ла да ће се љу­ди из ДПС-а због ра­зно­ра­зних мал­вер­за­ци­ја и про­пу­ста кат-тад на­ћи пред ли­цем прав­де и мо­ра­ће да од­го­ва­ра­ју за ка­та­стро­фал­но ста­ње ко­је је ко­а­ли­ци­ја „Здра­во Бе­ра­не” за­те­кла у ло­кал­ној упра­ви.
- Из­ме­ђу оста­лог, пр­во­бит­ном про­јек­ци­јом бу­џе­та тран­сфе­ри мје­сним за­јед­ни­ца­ма из­но­си­ли су 80.000 еура. Прет­ход­на ло­кал­на власт је у пр­ва три мје­се­ца 2014. го­ди­не, у окви­ру пред­из­бор­не кам­па­ње, од тог из­но­са по­тро­ши­ла око 60.000 еура, што свје­до­чи ко­ли­ко је афе­ра „Сни­мак” би­ла рас­про­стра­ње­на у Бе­ра­на­ма. Да ствар бу­де за­ни­мљи­ви­ја у ме­ђу­вре­ме­ну су Оп­шти­ни од мје­сних за­јед­ни­ца и пред­у­зет­ни­ка на име из­ве­де­них ра­до­ва у пе­ри­о­ду ја­ну­ар–март при­сти­гли ра­чу­ни за на­пла­ту у из­но­су од 270.000 еура. Ти ра­до­ви су у је­ку пред­из­бор­не кам­па­ње из­во­ђе­ни без уго­во­ра и прет­ход­но рас­пи­са­ног тен­де­ра, а гра­ђе­вин­ске днев­ни­ке и про­прат­ну до­ку­мен­та­ци­ју пот­пи­си­ва­ла су нео­вла­шће­на ли­ца. Та­ко­ђе, прет­ход­на власт је уочи мар­тов­ских из­бо­ра утро­ши­ла ско­ро цје­ло­куп­ни пла­ни­ра­ни из­нос од 30.000 еура на­ми­је­њен за со­ци­јал­на да­ва­ња. Све то и ла­и­ку го­во­ри о ка­квим се мал­вер­за­ци­ја­ма и зло­у­по­тре­ба­ма ра­ди, јер до­ма­ћин­ство у ко­јем су рас­хо­ди ве­ћи од при­хо­да иде у про­паст. Та­ко је и Оп­шти­на Бе­ра­не, под ру­ко­вод­ством ДПС-а, до­ве­де­на до про­па­сти, јер је гар­ни­ту­ра ко­ју је пред­во­дио Ву­ка Го­лу­бо­вић гра­ђа­ни­ма у на­след­ство оста­ви­ла ми­лон­ске ду­го­ве. Но, си­гур­на сам да до­ла­зи ври­је­ме кад ће мно­ги из ре­до­ва ДПС-а мо­ра­ти да од­го­ва­ра­ју за учи­ње­не про­пу­сте – по­ру­чи­ла је Ива­но­ви­ће­ва.
 
 
(ДАН, 06. 12. 2014.)
 Датум: 09.12.2014
Close
Close