ОО Бар: НОВА не признаје лажиране резултате са збора у Сутомору

 Но­ва срп­ска де­мо­кра­ти­ја не при­зна­је ла­жи­ра­не ре­зул­та­те са збо­ра гра­ђа­на у Су­то­мо­ру на ко­ји­ма су на­вод­но иза­бра­ни чла­но­ви Од­бо­ра мје­сне за­јед­ни­це. Од Се­кре­та­ри­ја­та за дру­штве­не дје­лат­но­сти Но­ва тра­жи да на­ло­жи по­нов­но гла­са­ње ко­је би би­ло ор­га­ни­зо­ва­но у скла­ду са пра­вил­ни­ком ко­ји ре­гу­ли­ше на­чин из­бо­ра ор­га­на тог ти­је­ла. То је ју­че са­оп­ште­но из су­то­мор­ског мје­сног од­бо­ра Но­ве, на­кон што је об­ја­вље­на ин­фор­ма­ци­ја о ин­ци­ден­ти­ма при­ли­ком гла­са­ња за од­бор мје­сне за­јед­ни­це одр­жаног у ОШ „Ке­кец“ при­је три но­ћи и оспо­ра­ва­њу епи­ло­га из­бо­ра од стра­не ди­је­ла ак­ти­ви­ста Де­мо­крат­ске пар­ти­је со­ци­ја­ли­ста и гра­ђа­на. 

- Ни­је Мје­сна за­јед­ни­ца Спич-Су­то­мо­ре пр­ћи­ја ДПС-а да би се смрт­но за­ва­ђе­ни кла­но­ви уну­тар те пар­ти­је оти­ма­ли око од­бо­ра мје­сне за­јед­ни­це, ни­ти им при­па­да би­ло ка­кво пра­во на мо­но­пол над тим ти­је­лом, и то тим при­је јер су све до­са­да­шње из­бо­ре у Су­то­мо­ру убје­дљи­во гу­би­ли, па су ов­дје оста­ли без ика­квог кре­ди­би­ли­те­та. Гра­ђа­ни Су­то­мо­ра су им ја­сно на из­бо­ри­ма ре­кли шта ми­сле о њи­ма, и за­то их по­зи­ва­мо да се по­ву­ку из „тр­ке“ и да пре­ста­ну са по­ли­ти­зо­ва­њем ор­га­на ко­ји при­па­да гра­ђа­ни­ма Су­то­мо­ра – на­ве­де­но је у са­оп­ште­њу Но­ве.
Из те стран­ке на­гла­ша­ва­ју да по­др­жа­ва­ју акт не­вла­ди­них ор­га­ни­за­ци­ја пре­дат ор­га­ни­ма Оп­шти­не Бар ко­јим је и фор­мал­но за­тра­же­но да се по­но­во одр­же збо­ро­ви гра­ђа­на у на­се­љу Ми­ши­ћи, при­бој­ском од­ма­ра­ли­шту и на два би­рач­ка мје­ста у ОШ „Ке­кец“, на ко­ји­ма ће „би­ти иза­бра­ни истин­ски пред­став­ни­ци гра­ђа­на, на тран­спа­рен­тан и за­ко­нит на­чин”.
 
 
(ДАН, 02. 12. 2014.)
 Датум: 08.12.2014
Close
Close