ОО Пљевља: Ровчанин: ДПС гура свог ,,официра''

 У ло­кал­ној упра­ви је прак­са да се огла­си за из­бор функ­ци­о­не­ра рас­пи­су­је та­ко што ће се у њих увр­сти­ти усло­ви из пра­вил­ни­ка о ра­ду, у слу­ча­ју из­бо­ра ко­ман­ди­ра Слу­жбе за­шти­те и спа­са­ва­ње до­да­ти су и дру­ги усло­ви. На­и­ме, при­ли­ком рас­пи­си­ва­ња овог кон­кур­са пред­сјед­ник Оп­шти­не Мир­ко Ђа­чић на­вео је да мо­гу кон­ку­ри­са­ти ин­же­ње­ри за­шти­те жи­вот­не сре­ди­не-за­шти­та од по­жа­ра VII сте­пен, са рад­ним ис­ку­ством од пет го­ди­на, као и да ли­це ко­је кон­ку­ри­ше мо­ра има­ти по­ло­жен струч­ни ис­пит.До­да­то је и да кан­ди­да­ти мо­гу би­ти и офи­ци­ри VII-ог сте­пе­на обра­зо­ва­ња, што не по­сто­ји ни у За­ко­ну о за­шти­ти и спа­са­ва­њу ни у Пра­вил­ни­ку о ра­ду по­ме­ну­те слу­жбе. 

У пље­ваљ­ском од­бо­ру Де­мо­крат­ског фрон­та твр­де да кон­курс тре­ба по­но­во рас­пи­са­ти, али и да је са­свим ја­сно да ДПС по­ку­ша­ва да на ту функ­ци­ју про­гу­ра „не­ког свог офи­ци­ра“ па је у кон­курс до­да­то не­што што не по­сто­ји у Пра­вил­ни­ку ни­ти у ва­же­ћем за­ко­ну ко­ји ре­гу­ли­ше ову област. 
-Ни­је­сам из­не­на­ђен рас­пи­са­ним кон­кур­сом, јер сви кон­кур­си ко­је рас­пи­су­ју ли­ца име­но­ва­на од стра­не ДПС-а, су уна­при­јед на­мје­ште­ни. Ово­га пу­та су ипак оти­шли и ко­рак да­ље, па су ми­мо усло­ва из За­ко­на и Пра­вил­ни­ка ко­ји ре­гу­ли­шу рад Слу­жбе за за­шти­ту и спа­са­ва­ње, из­ми­сли­ли и но­ве усло­ве, са­мо не­би ли ка­ко та­ко про­гу­ра­ли свог кан­ди­да­та – ка­же од­бор­ник Де­мо­крат­ског фрон­та Ни­ко­ла Ров­ча­нин, уз об­ја­шње­ње да ова­ком кон­кур­су са­мо још тре­ба до­да­ти фо­то­гра­фи­ју бу­ду­ћег ко­ман­ди­ра. 
Ров­ча­нин ка­же да је ипак све про­вид­но, али и под­вла­чи да ће из Де­мо­крат­ског фрон­та озбиљ­но про­пра­ти­ти све рас­пи­са­не кон­кур­се за ло­кал­не функ­ци­о­не­ре. О свим не­до­ста­ци­ма и зло­у­по­тре­ба­ма оба­вје­сти­ти­ће јав­ност, а при­том ће тра­жи­ти да се не­за­ко­ни­ти из­бо­ри функ­ци­о­не­ра по­ни­ште.
-Оче­ку­јем да ће се овај кон­курс по­ни­шти­ти и да ће би­ти рас­пи­сан но­ви кон­курс, од­но­сно да ће на истом би­ти иза­бра­но ли­це ко­је од­го­ва­ра овој функ­ци­ји - ка­зао је Ров­ча­нин и ис­та­ка да за та­кав по­тез по­сто­је два раз­ло­га, а то је што се ни­је при­др­жа­ва­ло Пра­вил­ни­ка о ра­ду по­ме­ну­те слу­жбе и што се вр­ши дис­кри­ми­на­ци­ја ли­ца ко­ја би мо­гла да уче­ству­ју на кон­кур­су. 
Кон­курс је рас­пи­сан на два­де­сет да­на, та­ко да ће се тек по ис­те­ку тог ро­ка зна­ти да­ли ће пред­сјед­ник оп­шти­не Мир­ко Ђа­чић пре­кр­ши­ти За­кон о за­шти­ти и спа­са­ва­њу, по ко­ме је са­ста­вљен и Пра­вил­ник о ра­ду по­ме­ну­те пље­ваљ­ске слу­жбе, или ће све би­ти по ва­же­ћим за­кон­ским про­пи­си­ма. 
Оста­ли смо, на­рав­но, ус­кра­ће­ни за од­го­вор Мир­ка Ђа­чи­ћа јер се он не ја­вља на по­зи­ве „Да­на”.
 
 
(ДАН, 01. 12. 2014.)Датум: 08.12.2014
Close
Close