ОО Бар: Ракочевић: Нема користи од Вујановићеве накнадне искрености

 Бо­ра­ве­ћи 24. но­вем­бра, по­во­дом Да­на оп­шти­не, у Ба­ру Фи­лип Ву­ја­но­вић је оци­је­нио ка­ко је па­ра­докс да оп­шти­на са та­ко ве­ли­ким по­тен­ци­ја­ли­ма има ду­го­ва­ња ко­ја се про­цје­њу­ју на око 30 ми­ли­о­на еура. 

– У го­ди­ни ка­да је прет­ход­ни пред­сјед­ник оп­шти­не пре­у­зи­мао функ­ци­ју у ка­си гра­да Ба­ра би­ло је и ви­шка па­ра – ка­зао је Ву­ја­но­вић, до­да­ју­ћи да ни­ко ни­је за­шти­ћен од за­ко­на. Том из­ја­вом Ву­ја­но­вић је због ду­го­ва­ња ло­кал­не упра­ве ин­ди­рект­но про­звао бив­шег пред­сјед­ни­ка оп­шти­не Жар­ка Па­ви­ће­ви­ћа. И ак­ту­ел­ни пред­сјед­ник оп­шти­не др Зо­ран Ср­зен­тић на сјед­ни­ци ло­кал­ног пар­ла­мен­та, одр­жа­ној у че­твр­так, 27. но­вем­бра, са­оп­штио је да су за­ду­же­ња Оп­шти­не Бар не­што пре­ко 31 ми­ли­он еура и до­дао да у тај дуг не ула­зи 11.380.000 еура не­по­ву­че­них сред­ста­ва из кре­ди­та КWФ бан­ке, ко­ја се на­ла­зе у Ми­ни­стар­ству фи­нан­си­ја.
– То ни­је­су по­тро­ше­на сред­ства, та­ко да је укуп­ни ствар­ни дуг ко­ји до­спи­је­ва на на­пла­ту 19.994.478 еура – ка­зао је Ср­зен­тић. 
Од­бо­р­ник Де­мо­крат­ског фрон­та и НОВЕ Алек­сан­дар Ра­ко­че­вић ка­же да је за по­хва­лу што је на­по­кон не­ко из др­жав­не вла­сти при­знао да су тврд­ње ДФ-а о вр­то­гла­вој ви­си­ни ду­га бар­ске оп­шти­не бол­но исти­ни­те. 
– Ме­ђу­тим, иако се ово при­зна­ње чу­ло ди­рект­но из уста ак­ту­ел­ног узур­па­то­ра функ­ци­је пред­сјед­ни­ка др­жа­ве Фи­ли­па Ву­ја­но­ви­ћа, фа­кат је да гра­ђа­ни Ба­ра не­ће има­ти ни­ка­кве ко­ри­сти од ње­го­ве на­кнад­не искре­но­сти бу­ду­ћи да ви­ше ни­шта не мо­же ути­ца­ти на на­шу си­ву зби­љу и ци­фру од 32 ми­ли­о­на еура, ко­ја, по свој при­ли­ци, ни­је ко­нач­на. По­ста­вља се пи­та­ње гдје је Ву­ја­но­вић био про­те­клих осам го­ди­на да, као што то чи­ни пред­сјед­ник свих гра­ђа­на, ослу­шне и опо­зи­ци­о­не ре­до­ве из ко­јих су се на ври­је­ме чу­ла упо­зо­ре­ња, па да о не­кој од ми­ну­лих но­вем­бар­ских све­ча­но­сти ука­же на па­ра­док­сал­ност су­ма­ну­тог за­ду­жи­ва­ња бо­га­те бар­ске оп­шти­не? Сје­ћам се вре­ме­на ка­да је Ву­ја­но­вић по Ба­ру све­ча­но отва­рао има­ги­нар­не ТВ ку­ће, хва­лио пред­у­зи­мљи­вост и спо­соб­ност прет­ход­не ло­кал­не вла­сти, али се не сје­ћам да је икад из­ра­зио за­бри­ну­тост за ста­ње у бар­ском тре­зо­ру. А да ли су „без­о­бра­зних” 32 ми­ли­о­на еура ду­га од ју­че – пи­та Ра­ко­че­вић и до­да­је ка­ко „Ву­ја­но­вић са­да то­бож до­ла­зи у Бар као вје­сник прав­де, да на­гла­си да не­ма не­до­дир­љи­вих, и да ће сав те­рет ове те­шке си­ту­а­ци­је би­ти ока­чен о врат по­след­њем ко­ји је, сту­па­ју­ћи на функ­ци­ју пред­сјед­ни­ка, у ка­си оп­шти­не за­те­као ма­њак”. 
Ње­гов ко­ле­га Де­јан Ђу­ро­вић оци­је­нио је не­при­хва­тљи­вом чи­ње­ни­цу да се дуг, ко­ји је био еви­ден­тан, то­ли­ко вре­ме­на крио ако се ни­је че­ка­ло да про­ђу ло­кал­ни из­бо­ри и гра­ђа­ни још јед­ном из­ма­ни­пу­ли­шу. 
– Де­фи­ни­тив­но да је за ово­ли­ки дуг нај­ве­ћи кри­вац бив­ши пред­сјед­ник оп­шти­не Жар­ко Па­ви­ће­вић, али и ком­пле­тан ру­ко­во­де­ћи тим ко­ји је био на че­лу Оп­шти­не. Ни­је­сам си­гу­ран да по­ни­зни од­нос ко­ји је има­ло бив­ше ру­ко­вод­ство оп­шти­не пре­ма „вр­ху из Под­го­ри­це” и ми­ни­стри­ма ни­је уве­ћа­ло тај дуг. А ка­ко и ко­ли­ко су они спрем­ни да „по­мог­ну” мо­гло се ви­дје­ти из из­ја­ве ми­ни­стра Жу­ги­ћа да ће пред­ло­жи­ти Вла­ди да дио ду­го­ва оп­шти­не кон­вер­ту­је кроз функ­ци­о­нал­ну имо­ви­ну. А то за­пра­во зна­чи да ће Вла­да од­у­зе­ти је­дан дио имо­ви­не (на при­мјер згра­ду тзв. Цр­ве­не бан­ке или не­што дру­го) и та­ко по­мо­ћи у пре­ва­зи­ла­же­њу про­бле­ма. Мо­ра се при­зна­ти, ве­ли­ко­ду­шно и од ми­ни­стра и од Вла­де – ка­же Ђу­ро­вић и до­да­је да је Фи­лип Ву­ја­но­вић из­вр­шио и из­вје­стан при­ти­сак на Оп­шти­ну на­ме­ћу­ћи рје­ше­ње за сма­ње­ње ду­га, та­ко што ће се про­дај­ти Кра­љи­чи­на пла­жа и та­ко ума­њи­ти дуг за де­вет ми­ли­о­на, „бу­џет учи­ни­ти вр­ло ли­квид­ним, те обез­би­је­ди­ти да се на­ста­ви да­љи раз­вој”.
– Та­ко­ђе, још је­дан де­таљ са не­дав­не по­сје­те Фи­ли­па Ву­ја­но­ви­ћа, ко­ји је, при­је бих ре­као на­мјер­но пре­ви­дио за­кон, и то „упа­ко­вао” у на­вод­но не­зна­ње. И да се про­да Кра­љи­чи­на пла­жа (а про­тив про­да­је су гра­ђа­ни Ба­ра, опо­зи­ци­ја и чак СДП) та сред­ства се не мо­гу ко­ри­сти­ти за вра­ћа­ње ду­го­ва, јер је у за­ко­ну ја­сно де­фи­ни­са­но у ко­је свр­хе се она мо­гу упо­три­је­би­ти. По за­ко­ну о уре­ђе­њу про­сто­ра и из­град­њи обје­ка­та у чла­ну 66 и 67 ја­сно пи­ше да се „сред­ства од на­док­на­де упла­ћу­ју на по­се­бан ра­чун бу­џе­та је­ди­ни­це ло­кал­не са­мо­у­пра­ве, и мо­гу се ко­ри­сти­ти са­мо за при­пре­му и ко­му­нал­но опре­ма­ње гра­ђе­вин­ског зе­мљи­шта на про­сто­ру на ко­јем се обје­кат ра­ди” – на­гла­ша­ва Ђу­ро­вић.
 
 
Про­да­ја Кра­љи­чи­не пла­же као со­ло­мон­ско рје­ше­ње
 
– На­рав­но, Ву­ја­но­вић ни­је про­пу­стио да про­ту­ри сво­је ви­ђе­ње рје­ше­ња на­ста­ле кри­зе, со­ло­мон­ски су­ге­ри­шу­ћи да тре­ба про­да­ти Кра­љи­чи­ну пла­жу и по­кри­ти тре­ћи­ну ду­га. Пре­ма ње­го­вим ри­је­чи­ма, исти­на је јед­на, а она гла­си да је дуг Оп­шти­не Бар пер­ма­нент­но ра­стао го­ди­на­ма то­ком ко­јих ка­пи­тал­ни бу­џет ни­је ре­а­ли­зо­ван ни­јед­ном, док је Оп­шти­на у ши­ро­ком оби­му пре­у­зи­ма­ла оба­ве­зе по­ср­ну­ле фир­ме свог бив­шег пред­сјед­ни­ка и сер­ви­си­ра­ла ску­пе пред­из­бор­не про­јек­те ДПС-а у си­вој зо­ни, све без зна­ња и од­лу­ка Скуп­шти­не оп­шти­не. Под­сје­ћам да је исти­на и то да је Па­ви­ће­вић за свој дру­ги ман­дат пред­ло­жен и иза­бран у је­ку афе­ра чи­ји је био ак­тер, да су из ДПС-а та­да чак и при­зна­ли да су окол­но­сти под ко­ји­ма се би­ра пред­сјед­ник оп­шти­не „не­нор­мал­не” и не­за­ми­сли­ве у раз­ви­је­ним европ­ским де­мо­кра­ти­ја­ма, та­ко да ни од­го­вор­ност не мо­же би­ти са­мо Па­ви­ће­ви­ће­ва, већ сва­ког по­на­о­соб у бар­ском ДПС-у, укљу­чу­ју­ћи и ак­ту­ел­ног пред­сјед­ни­ка оп­шти­не и ше­фа те пар­ти­је у Ба­ру – ис­ти­че Ра­ко­че­вић.
 
 
(ДАН, 30. 11. 2014.)Датум: 08.12.2014
Close
Close