ОО Беране: Фолић: Нико није одговарао за стомачну епидемију

 Из од­бор­нич­ких клу­бо­ва ко­а­ли­ци­је „Здра­во Бе­ра­не” за­тра­жи­ли су од над­ле­жних др­жав­них ор­га­на да по­зо­ву на од­го­вор­ност ли­ца, због чи­јих је про­пу­ста при­је го­ди­ну и по да­на до­шло до по­ја­ве сто­мач­не епи­де­ми­је у Бе­ра­на­ма. Они су ин­си­сти­ра­ли да се ко­нач­но са­оп­шти пра­ва исти­на о овом не­ми­лом до­га­ђа­ју ко­ји је мје­се­ци­ма иза­зи­вао па­жњу јав­но­сти. Под­сје­ти­ли су да рас­по­ло­жи­ви по­да­ци ја­сно ука­зу­ју да је епи­де­ми­ју иза­зва­ла не­ис­прав­на во­да за пи­ће са град­ског во­до­во­да, али да због то­га још ни­ко ни­је кри­вич­но од­го­ва­рао.

– У сво­јој ду­гој исто­ри­ји Бе­ра­не ни­ка­да ни­је има­ло нео­д­го­вор­ни­ју власт од оне ко­ја је у пе­ри­о­ду од 2006. до 2014. во­ди­ла овај град. За тих осам го­ди­на де­ша­ва­ле су се стра­шне ства­ри, јер је ло­кал­но ру­ко­вод­ство из ре­до­ва ко­а­ли­ци­је ДПС–СДП, пот­по­мог­ну­то мен­то­ри­ма из Под­го­ри­це, соп­стве­ном на­ро­ду при­ре­ђи­ва­ло не­ви­ђе­на по­ни­же­ња. Кул­ми­на­ци­ју све­га пред­ста­вља­ла је по­ја­ва сто­мач­не епи­де­ми­је иза­зва­не нај­вје­ро­ват­ни­је не­ис­прав­ном во­дом за пи­ће из град­ског во­до­во­да. Да ствар бу­де још го­ра за тај не­ви­ђе­ни скан­дал ни до да­на­шњег да­на ни­ко ни­је од­го­ва­рао, ни­ти је са­оп­ште­на пра­ва исти­на о овом не­ми­лом до­га­ђа­ју. За­то се са пу­ним пра­вом пи­та­мо за­што ћу­ти др­жав­ни ту­жи­лац и за­што не по­зо­ве на од­го­вор­ност оне ко­ји су сво­јим чи­ње­њем иза­зва­ли ма­сов­но тро­ва­ње соп­стве­ног на­ро­да – на­гла­сио је од­бор­ник Но­ве Вла­дан Фо­лић.
Сто­ма­ча епи­де­ми­ја у Бе­ра­на­ма до­го­ди­ла се то­ком ав­гу­ста и сеп­тем­бра 2013. го­ди­не до­но­се­ћи ве­ли­ке не­во­ље ста­нов­ни­ци­ма гра­да на Ли­му. Тих мје­се­ци ље­ка­ри­ма ов­да­шњег До­ма здра­вља и За­во­да за хит­ну ме­ди­цин­ску по­моћ ја­ви­ла су се 1.603 па­ци­је­н­та са сто­мач­ним те­го­ба­ма. Ка­ко се прет­по­ста­вља, број обо­ље­лих био је тро­стру­ко ве­ћи, јер је у да­тој си­ту­а­ци­ји мно­штво гра­ђа­на са сто­мач­ном ви­ру­сом при­бје­га­ва­ло кућ­ном ли­је­че­њу. 
– Ин­си­сти­ра­мо да се Бе­ран­ци­ма и све­у­куп­ној цр­но­гор­ској јав­но­сти ко­нач­но об­ја­сни за­што гра­ђа­ни ни­је­су на ври­је­ме би­ли оба­ви­је­ште­ни о ха­ва­ри­ји ко­ја се де­си­ла на град­ском во­до­во­ду, јер су по­сле­ди­це у том слу­ча­ју мо­гле би­ти дра­стич­но ма­ње. За­што су узор­ци во­де за ис­пи­ти­ва­ње узе­ти тек на­кон што су здрав­стве­не уста­но­ве у Бе­ра­на­ма би­ле оп­са­ди­ра­не па­ци­јен­ти­ма са сто­мач­ним те­го­ба­ма. Све то ука­зу­је да су нео­д­го­во­р­не др­жав­не и ло­кал­не вла­сти кри­ве за ма­сов­но тро­ва­ње Бе­ра­на­ца, што са­мо по се­би го­во­ри да у да­том слу­ча­ју не­ко мо­ра да сно­си кри­вич­ну од­го­вор­ност – ин­си­сти­ра Фо­лић.
 
 
(ДАН, 29. 11. 2014.)Датум: 08.12.2014
Close
Close