ОО Подгорица: Зечевић: Смијешна иницијатива ЛП-а

Ли­бе­рал­на пар­ти­ја упу­ти­ће ини­ци­ја­ти­ву Скуп­шти­ни за про­мје­ну на­зи­ва ули­ца - Ка­ра­ђор­ђе­ва, ца­ра Ла­за­ра, Ми­ло­ша Оби­ли­ћа и Ко­сов­ских ју­на­ка уз оцје­ну да им ни­је мје­сто у глав­ном гра­ду ни­ти у би­ло ко­јем дру­гом гра­ду др­жа­ве. 
Ра­бре­но­ви­ће­ва ини­ци­ја­ти­ва за бри­са­ње на­зи­ва ули­ца Ка­ра­ђор­ђе­ве, ца­ра Ла­за­ра, Ми­ло­ша Оби­ли­ћа и Ко­сов­ских ју­на­ка за чла­на Са­вје­та за да­ва­ње пред­ло­га на­зи­ва на­се­ља, ули­ца и тр­го­ва из НОВЕ Ра­до­ша Зе­че­ви­ћа је, ка­ко оцје­њу­је бе­сми­сле­на. 
-Ми­слим да су све то глу­по­сти, свој­стве­не при­пад­ни­ци­ма са­да­шње Ли­бе­рал­не пар­ти­је. Не чу­ди ме та­кав пред­лог об­зи­ром од ко­га до­ла­зи, да има­ју крат­ку па­мет. Та­кви пред­ло­зи не­ће до­би­ти ве­ћи­ну. Бри­са­ње на­зи­ва Ка­ра­ђор­ђе­ве ул­цие, Ули­це Ми­ло­ша Оби­ли­ћа, ца­ра Ла­за­ра и Ко­со­во­ских ју­на­ка за ме­не је сми­је­шно - на­вео је Зе­че­вић.
 
 
(ДАН, 26. 11. 2014.)
 

 
Датум: 08.12.2014
Close
Close