ОО Никшић: Копривица: Власт нереално планира

 Бу­џет оп­шти­не Ник­шић ни ове го­ди­не не­ће би­ти оства­рен у пла­ни­ра­ном из­но­су па ће на пр­вој на­ред­ној сјед­ни­ци Скуп­шти­ни оп­шти­не мо­ра­ти на „пре­прав­ку“. Оп­штин­ску ка­су вла­да­ју­ћа ДПС-СДП ко­а­ли­ци­ја, упр­кос број­ним про­бле­ми­ма ко­ји по­след­њих го­ди­на пра­те град, пла­ни­ра­ла је на из­нос од 36,3 ми­ли­о­на еура. За пр­вих шест мје­се­ци ове го­ди­не од тог из­но­са оства­ре­но је све­га 24,37 од­сто, од­но­сно 8,84 ми­ли­о­на. Си­ту­а­ци­ја ко­ја ће се де­си­ти кра­јем ове иста је као и она од про­шле го­ди­не ка­да је град­ски бу­џет са пла­ни­ра­них 41 ми­ли­он ре­ба­лан­сом све­ден на 35,7 ми­ли­о­на еура. Сма­ње­ње бу­џе­та та­да су прав­да­ли ло­кал­ним из­бо­ри­ма на­кон ко­јих је у Ник­ши­ћу до­шло са­мо до пер­со­нал­не про­мје­не исте ко­а­ли­ци­је. 

У опо­зи­ци­ји, ко­ја се не­у­спје­шно про­ти­ви­ла та­квим пла­но­ви­ма, пи­та­ју се шта то ник­шић­ка власт же­ли да по­ка­же, не­зна­ње или ме­га­ло­ман­ским бу­џе­том да „оправ­да“ по­зи­ци­је ко­је је до­би­ла од гра­ђа­на.
Власт не­ре­ал­но пла­ни­ра, сма­тра Ма­рин­ко Ко­при­ви­ца од­бор­ник Но­ве срп­ске де­мо­кра­ти­је у ДФ-у, а не пред­у­зи­ма ни­шта да за­у­ста­ви не­га­тив­не трен­до­ве, да обез­би­је­ди но­ва рад­на мје­ста у ре­ал­ном про­из­во­ду.
-Бу­џет ће би­ти оствар­љив, а Ник­шић кре­ну­ти раз­вој­ним пу­тем тек ка­да они оду са вла­сти, а од­го­вор­ни за по­ср­ну­ће и про­паст оду иза бра­ве. Ник­шић је, док је био „Ман­че­стер“ се­дам­де­се­тих го­ди­на уза­стоп­но имао ви­шко­ве у бу­џе­ту. По­ве­ћа­ња бу­џе­та ни­је­су мо­гла да стиг­ну раз­вој при­вре­де, а ви­шко­ве су усмје­ра­ва­ли пре­ма Ти­то­гра­ду - на­вео је Ко­при­ви­ца.
 
 
(ДАН, 25. 11. 2014.)
 Датум: 08.12.2014
Close
Close