ОО Подгорица: Б. Бешовић: Шминкањем прикривају проблеме превоза

На не­ко­ли­ко ауто­бу­ских ста­ја­ли­шта у Под­го­ри­ци, ка­ко је са­оп­ште­но из Глав­ног гра­да јед­ној те­ле­ви­зиј­ској ку­ћи по­ста­вље­не су та­бле са ауто­бу­ским ре­дом во­жње. О ка­квом про­јек­ту је ри­јеч, ко­ли­ко је он ко­штао по­ку­ша­ли смо да са­зна­мо од Го­ра­на Јан­ко­ви­ћа, на­чел­ни­ка Ко­му­нал­не по­ли­ци­је ко­ји је при­је два да­на о то­ме не­што и го­во­рио на те­ле­ви­зи­ји. Јан­ко­вић је од­био да да би­ло ка­кву ин­фор­ма­ци­ју упу­ћу­ју­ћи нас да пи­та­ња по­ша­ње­мо ПГ би­роу. На кон­ста­та­ци­ју да је те ин­фор­ма­ци­је већ дао те­ле­ви­зи­ји, од­го­во­рио је да гра­до­на­чел­ник Сла­во­љуб Сти­је­по­вић би­ра ме­диј на ко­ји ће да ис­ту­пе са ин­фор­ма­ци­ја­ма. 

Од­бор­ник Де­мо­крат­ског фрон­та Бран­ка Бе­шо­вић ука­зу­је да на то Под­го­ри­ча­ни ду­ги низ го­ди­на ку­бу­ре са пре­во­зом, да се у не­до­стат­ку ре­дов­них ауто­бу­ских по­ла­за­ка на ули­ца­ма че­сто мо­гу на­ћи не­ле­гал­ни так­си­сти. Бе­шо­вић на­во­ди да је је­ди­но град­ско са­о­бра­ћај­но пред­у­зе­ће ко­је је по­сто­ја­ло уни­шти­ла власт. 
-По­сао јав­ног град­ског пре­во­за оба­вља­ју три при­ват­на пред­у­зе­ћа. Тај по­сао би тре­бао да се ра­ди у ко­рист гра­ђа­на, што већ ду­жи низ го­ди­на ни­је прак­са. Је­дин­ствен смо при­мјер у ре­ги­ону, а и ши­ре, да у глав­ном гра­ду ауто­бу­си ви­кен­дом са­о­бра­ћа­ју на сва­ких сат и по. Рад­ним да­ни­ма је те­шко утвр­ди­ти та­чан ред во­жње. Та­ко­ђе, је­дин­стве­ни смо и по то­ме што до­бар дио град­ских и при­град­ских на­се­ља ни­је „умре­жен” то је­сте не­ма ди­рект­не ауто­бу­ске ли­ни­је, као што су Ста­ри аеро­дром, Ма­сли­не, За­бје­ло. Да не по­ми­њем Дах­ну, ко­је се на­ла­зи на све­га 3,5 ки­ло­ме­тра од цен­тра гра­да, а не­ма ни јед­ну ли­ни­ју град­ског пре­во­за… Мо­рам на­гла­си­ти оте­жан и ком­пли­ко­ван пре­воз по­себ­но ђа­ка ко­ји из окол­них мје­ста до­ла­зе да се шко­лу­ју у Под­го­ри­цу, јер је пре­во­зни­ци­ма ко­ји во­зе на тим ре­ла­ци­ја­ма за­бра­њем про­лаз кроз град. Овај вр­ло би­тан про­блем гра­до­на­чел­ник Сла­во­љуб Сти­је­по­вић по­ку­ша­ва да ри­је­ши „шмин­ка­њем” ауто­бу­ских ста­ја­ли­шта на на­чин што ће би­ти по­ста­вље­не ма­пе са ре­дом во­жње – на­во­ди Бе­шо­вић. 
Бран­ка Бе­шо­вић на­во­ди да Де­мо­крат­ски фронт по­др­жа­ва све што је до­бро и у ин­те­ре­су гра­ђа­на, али по­ру­чу­је да тре­ба да се зна да се „ку­ћа гра­ди од те­ме­ља”. Она под­сје­ћа да је при­је че­ти­ри го­ди­не ура­ђе­на сту­ди­ја ду­го­роч­ног град­ског и при­град­ског пре­во­за ко­ја ни­кад ни­је при­ми­је­њена. 
-Да не по­сто­ји сту­ди­ја, ко­ја је гра­ђа­не Под­го­ри­це ко­шта­ла око 150.000 еура, ко­јом је пред­ви­ђе­но уво­ђе­ње но­вих ли­ни­ја и за­мје­на ста­рих ауто­бу­са но­вим овај по­сту­пак „шмин­ка­ња” би мо­жда и мо­гли оправ­да­ти. Ова­ко, пар­ци­јал­на рје­ше­ња ни­су аде­кват­на пре­по­ру­ци ко­ја је са­др­жа­на у сту­ди­ји што по­ка­зу­је да са­да­шња власт не­ма во­ље ни­ти ка­па­ци­те­та да за­до­во­љи фун­да­мен­тал­не (основ­не) по­тре­бе гра­ђа­на Под­го­ри­це – на­ве­ла је Бран­ка Бе­шо­вић.
 
 
(ДАН, 24. 11. 2014.)
 Датум: 08.12.2014
Close
Close