ОО Подгорица: Б. Бешовић: Дијеле грађане на ,,ми'' и ,,остали''

 За гра­до­на­чел­ни­ка Сла­во­љуб Сти­је­по­вић је иза­бран 6. ок­то­бра и од та­да, иако је про­шло мје­сец и по да­на, ни­је одр­жао ни­јед­ну прес кон­фе­рен­ци­ју на ко­јој би пре­зен­то­вао про­грам ра­да, пред­ста­вио гра­ђа­ни­ма ка­би­нет, град­ску вла­ду, са­рад­ни­ке, од­лу­ке ко­је пред­ла­же пар­ла­мен­ту. Гра­до­на­чел­ни­ка на јав­ност и тран­спа­рент­ност у ра­ду оба­ве­зу­ју за­кон­ске нор­ме, из­ме­ђу оста­лог и оне са­др­жа­не у Ста­ту­ту члан 143, 144 и 145.

Сти­је­по­вић, из­ме­ђу оста­лог, ни­је при­су­ство­вао на сјед­ни­ци Од­бо­ра на из­бор и име­но­ва­ње на ко­јој су би­ра­ни ње­го­ви за­мје­ни­ци Ча­слав Ве­шо­вић и Бо­рис Му­го­ша. На пр­вој сјед­ни­ци Скуп­шти­не, на­кон оне на ко­јој је иза­бран, 7. но­вем­бра, од­бор­ни­ци­ма ко­ји су иза­бра­ни пред­став­ни­ци гра­ђа­на је по­ру­чио да са њи­ма не­ће да гу­би ври­је­ме. Сти­је­по­вић се ни­је пред­ста­вио ни на јав­ном сер­ви­су, а у не­ко­ли­ко на­вра­та при­ли­ком оби­ла­ска гра­да по­ја­вио се бу­квал­но на блиц у ме­ди­ји­ма ко­је, ка­ко нам је ре­че­но у Глав­ном гра­ду, он се­лек­ту­је
Од­бор­ни­ка Де­мо­крат­ског фрон­та Бран­ку Бе­шо­вић не из­не­на­ђу­је то што Сти­је­по­вић има се­лек­ти­ван при­ступ пре­ма ме­ди­ји­ма. 
- Он ра­ди исто што и пар­ти­ја ко­јој при­па­да. Се­лек­ти­ван при­ступ има­ју и пре­ма ме­ди­ји­ма и пре­ма гра­ђа­ни­ма. На­жа­лост, та­ко функ­ци­о­ни­шу пре­ко 20 го­ди­на. Све су по­ди­је­ли­ли на „ми” и „оста­ли”, на „на­ше” или „ни­чи­је” - ка­же Бе­шо­вић. 
Она се освр­ну­ла и на Сти­је­по­ви­ће­ву из­ја­ву да му је „па­мет­ни­је да оби­ла­зи гра­ђа­не не­го да сје­ди и слу­ша од­бор­ни­ке ка­ко се пре­пу­ца­ва­ју”.
-То до­вољ­но го­во­ри ко­ли­ко озби­љан од­нос има пре­ма пред­став­нич­ком ор­га­ну гра­ђа­на то је­сте Скуп­шти­ни и од­бор­ни­ци­ма, ко­је би­ра­ју гра­ђа­ни. Гра­до­на­чел­ник пот­пу­но за­не­ма­ру­је јед­ну вр­ло бит­ну чи­ње­ни­цу то је­сте да је до­шао на ту функ­ци­ју за­хва­љу­ју­ћи упра­во тим од­бор­ни­ци­ма, ко­је не мо­же ни да слу­ша - на­во­ди Бе­шо­вић.
 
 
(ДАН, 21. 11. 2014.)
 Датум: 08.12.2014
Close
Close